Historie Menaam - De Aardappelbeurs

Historie Menaam - De Aardappelbeurs

De Aardappelbeurs (veiling) op de Lytsedyk begin 1900

Historie Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam - Langpaed

Historie Menaam

Historie Menaam

Lytsedyk met jeugd

Historie Menaam

Historie Menaam

Aardappelbeurs Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Historie Skilpaed

Historie Menaam

Historie Menaam

Flapbrêge yn Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Greatebuorren Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Greatebuorren Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Aardappelmarkt aan het Langpaed


Documentatie Menaam

Verzameling foto’s en verhalen over mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit Menaldum en directe omgeving.

Activiteiten:

 • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân
 • Open dagen organiseren;
 • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
 • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
 • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

buorsterfeart en kerk ca 1900

Foto's op deze website! - Het foto archief van Documentatie Menaam is ontstaan door het verkrijgen van vele foto's uit privé collecties. Fotoalbums, zolderopruimingen, schoenendozen, krantenknipsels en heel veel ingescande en toegezonden foto's. Het moge duidelijk zijn dat de rechthebbende van deze foto's niet of heel moeilijk te achterhalen zijn.

Belangrijk om te weten dat er op deze foto's auteursrechten kunnen staan en dus niet vrijelijk gebruikt mogen worden. Foto's zijn veelal voorzien van een watermerk die hiernaar verwijzen. Mocht u als rechthebbende bezwaar hebben tegen publicatie, of juist uw naamsvermelding wensen, laat dit
dan weten.

Informatie via ons contactformulier of telefonisch bij:

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 06 27226938
Piet Boerrigter tel: 06 13660120
Contactformulier [FORMULIER]

Historisch Centrum Waadhoeke

Het HCF is ook te bezoeken in het nieuwe Historisch Centrum Waadhoeke in het souterrain van het stadhuis, ingang aan de achterzijde aan het Noord. Het Historisch Centrum Waadhoeke biedt eveneens onderdak aan de Vrienden van Franeker, Bildts Aigene, Aerden Plaats, Documentatie Centrum Menaam en Erfgoed Fundaasje.

Historisch Centrum Waadhoeke - Historisch Centrum Franeke is iedere maandag en de 1e zaterdag van de maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Website HCF: https://historischcentrumfraneker.nl


 © 2004 - 2021 Documentatie Menaam

Dorpsbelang Menaam

Wij, als bestuur van Dorpsbelang Menaam, krijgen vaak de volgende vraag voorgelegd: “Wat doet het Dorpsbelang precies?” Wij realiseren ons dat dit door ons onvoldoende wordt belicht en daarom is het goed om dit te verduidelijken aan onze leden (bewoners). Dit ook omdat als het nodig is zij een beroep op ons kunnen doen.

20220322 bestuur met plaatje Medium

Ons doel

Dorpsbelang Menaam heeft als doel om de leefbaarheid van ons dorp Menaam waar nodig te verbeteren. Denk hierbij aan het wonen, recreëren, werken en de scholen.

Bestuur en werkgroepen

We hebben een klein en krachtig bestuur met daaronder de verschillende werkgroepen. Denk hierbij aan documentatie Menaam en werkgroep Bosk en Iepen Fjild. Verder beheren wij de Multifunctionele ijsbaan.

Spreekbuis

De gemeente Waadhoeke probeert ons goed op de hoogte te houden van de verschillende ontwikkelingen welke Menaam raken. Er is voor ons een vast aanspreekpunt in de persoon van een dorpencoördinator bij de gemeente. Hierdoor is de gemeente voor ons toegankelijk en snel benaderbaar. De gemeente (wethouder) stel het op prijs dat er input komt van de bewoners. Wij fungeren als een soort spreekbuis tussen de bewoners en de gemeente.

Fonds Db Menaam

De samenleving individualiseert meer en meer daarom vinden wij het behartigen van de maatschappelijke en culturele belangen van de bewoner(s) belangrijk. We willen graag mensen bij elkaar brengen door ondersteuning te geven aan het organiseren en realiseren van activiteiten. Deze activiteiten en evenementen zijn belangrijk voor het dorp. Door het organiseren, bijwonen en in stand houden hiervan behoudt ons dorp zijn karakter. De inzet van vrijwilligers is daarbij een onmisbare factor. Daarom betrekken we de inwoners van ons dorp bij het organiseren en realiseren van evenementen. We willen een platform zijn om initiatieven van de inwoners en de plaatselijke verenigingen financieel te ondersteunen. Wij hebben hiervoor het fonds Db Menaam in het leven geroepen.

Leden

Doarpsbelang Menaam heeft op dit moment zo’n 730 leden. Alle leden krijgen 11 keer per jaar het Menaam yn’t Ljocht door de bus. Onze leden maken het mogelijk dat het Dorpsbelang actief bezig met de leefbaarheid van ons dorp Menaam. Ben je nog niet lid? Meld je aan op onder vermelding van je naam en adres.

Bestuursleden

Zoals bovenstaand geschreven hebben wij een klein en krachtig bestuur. Maar met meer bestuursleden zouden wij de taken en werkzaamheden beter kunnen verdelen, minder in de uitvoering en meer met toekomst bezig kunnen zijn. Ben je door bovenstaande enthousiast geworden en wil je ook een bijdrage leveren voor ons mooie dorp. Dan ben je van harte welkom.

Janet de Haan, Ilona Slingerland, Sjoerd Buren, Marga Bouwman en Ingrid de Boer.
Op de foto het bestuur Doarpsbilang Menaem. (foto menaldumdorp.nl)

Privacyverklaring Doarpsbilang Menaem - Menaldumdorp.nl

 

Vereniging Doarpsbilang Menaem [VERKLARING]

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Menaldumdorp.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Menaldumdorp.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulieren op de website aan MENALDUMDORP.NL verstrekt. MENALDUMDORP.NL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

WAAROM MENALDUMDORP.NL GEGEVENS NODIG HEEFT

MENALDUMDORP.NL verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan MENALDUMDORP.NL uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG MENALDUMDORP.NL GEGEVENS BEWAART

MENALDUMDORP.NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

MENALDUMDORP.NL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van MENALDUMDORP.NL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MENALDUMDORP.NL gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

MENALDUMDORP.NL maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van MENALDUMDORP.NL bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan MENALDUMDORP.NL te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MENALDUMDORP.NL heeft hier geen invloed op.

MENALDUMDORP.NL heeft Google geen toestemming gegeven om via MENALDUMDORP.NL verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar <E-MAILADRES>. MENALDUMDORP.NL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

MENALDUMDORP.NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MENALDUMDORP.NL maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MENALDUMDORP.NL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MENALDUMDORP.NL op via

MENALDUMDORP.NL is een website van Doarpsbilang Menaem. MENALDUMDORP.NL is als volgt te bereiken:

Vereniging Dorpsbelang Menaldum
Postadres: Achterbosk 1, 9036 KV Menaam
Vestigingsadres: idem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40001793

E-mailadres:

   Fonds DB Menaam

De steun van het fonds DB Menaam is gericht op het mogelijk maken en/of ondersteunen van een afgebakend project of activiteit in Menaam.

Er worden geen projecten ondersteund die tijdens de aanvraag of behandeling al geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd.

Jaarlijks zal er maximaal € 1000,- worden uitgekeerd aan mogelijke projecten.

Per toekenning wordt een bedrag van maximaal € 250,- uitgekeerd. Deze uitkering mag niet méér dan 50% van de totale kosten zijn.

Doel van dit fonds :

Door middel van een financiële bijdrage wil Doarpsbelang de verenigingen stimuleren en ondersteunen bij het organiseren van een project dat of activiteit die ten goede komt aan de leefbaarheid van Menaam.

Dit kan zijn op maatschappelijk, cultureel, sociaal of sportief gebied.

Door middel van dit fonds wil Doarpsbelang een positieve bijdrage leveren aan de organisatie van éénmalige projecten in het eigen dorp.

Richtlijnen:

 • voor het realiseren van een jaarlijks terugkerende of te wel gebruikelijke activiteit van de betreffende vereniging verstrekt het fonds géén bijdrage. Het moet een enigszins bijzondere of éénmalige activiteit zijn
 • het project moet een maatschappelijk/cultureel/sociaal of sportief nut hebben voor of in het dorp en moet de leefbaarheid ten goede komen.
 • alleen verenigingen uit Menaam komen voor een bijdrage in aanmerking
 • gelijktijdig met de aanvraag moet er een begroting van de project kosten ingeleverd worden, zodat DB een beeld krijgt hoe het geld besteed zal worden
 • binnen 4-6 weken neemt DB een besluit over het wel of niet toekennen van de bijdrage
 • per project is maximaal 1 aanvraag voor een fondsbijdrage mogelijk
 • per project wordt maximaal € 250,- uitgekeerd
 • op het besluit van DB kan niet worden gereclameerd

Op 1 maart 1977 werd Dorpsbelang Menaldum opgericht en die een eigen blad "Menaem yn't Ljocht" uitgeeft. Dit boekje verschijnt 11 keer per jaar en bevat veel informatie bestemd voor de inwoners van het dorp Menaldum. De informatie bestaat onder andere uit:

 • Weekenddiensten en telefoonnummers huisartsen
 • Adressen en telefoonnummers van verenigingen, instanties, diensten en organisaties
 • Agenda en informatie aangaande activiteiten in en om Menaldum
 • Vereniging- en sportnieuws
 • Informatie mbt collectes
 • Nieuwsfeiten
 • Tuintips, hobbynieuws etc.

Menaem Yn't Ljocht is een aanrader voor een ieder woonachtig in Menaldum.

Lid worden of meer informatie aanvragen kan met dit [FORMULIER] naar de ledenadministratie.

Adverteren in Menaem yn't Ljocht

 • Advertentietarieven Eénmalig tarief Jaartarief
 • Kwart pagina € 10,00 p.s. € 9,00 p.s.
 • Halve pagina € 19,00 p.s. € 17,00 p.s.
 • Hele pagina € 34,00 p.s. € 31,00 p.s.
 • Nieuwe jaar-adverteerders mogen kosteloos één pagina redactioneel laten plaatsen.

Advertenties graag per mail sturen naar met kopie naar
Verenigingen mogen maximaal twee pagina’s per keer kosteloos plaatsen.

Overige tarieven

 • Dankbetuigingen € 7,50 p.s. Vermelding alg. info groot € 8,00 p.s.
 • Agenda hele pagina € 15,00 p.s. Vermelding alg. info klein € 4,00 p.s.
 • Agenda halve pagina € 7,50 p.s.

doorgeven via

200506 MYL 211x300 Small

201005 MYL 211x300 Small
 Het boekje tot nr 8 2007  Omslag vanaf nr 8 2007
201101 MYL Medium 201610 MYL Medium
 Omslag vanaf nr 1 2011 Omslag vanaf nr 8 2016

Buurtdorp Slappeterp - Documentatie Menaam

28 apr 2023

DOCUMENTATIE MENAAM - Deze keer een bijzondere foto uit ons buurtdorp Slappeterp. De foto is genomen begin 1900, We zien hierop de voorganger van de huidige...

Opendag Documentatie Menaam 18 maart 2023

21 feb 2023

MENAAM 21 februari 2023 - Wie zijn verleden niet kent, heeft geen identiteit. Met deze tekst roepen de leden van Documentatie Menaam u op en terug te kijken...

Terugplaatsing Wapen van de Familie Camstra

16 jan 2023

MENAAM 14 januari 2023 – Wij als inwoners van Menaam kennen Orxma State als een seniorenflat die sedert 1971 is gevestigd aan de Orxmasingel. De straatnamen...

Onthulling wapen Orxma State zaterdag 14 januari om 10.00 uur.

10 jan 2023

MENAAM januari 2023 - Het wapen van de Camstra familie die vroeger op Orxma State hebben gewoond is teruggeplaatst. Het is geweldig dat dit wapen na de sloop...

Halleluja in 1898 naar Scharnegoutum (Documentatie Menaam)

13 dec 2022

MENAAM 1898 - Brassband Halleluja viert deze maand haar 130 jarig bestaan, zij doen dit met een jubileumconcert op 12 november. We plaatsen hierbij een van de...

Luchtfoto Pastorie (Documentatie Menaam)

20 sept 2022

DOCUMENTATIE MENAAM september 2022 - Van Adrie Branhard, een kleindochter van Johan Hupkes (vroeger gemeente secretaris Menaldumadeel), kregen wij een...

Feest in Menaam ca 1915. (Documentatie Menaam)

13 sept 2022

Een fraaie foto van een feest in Menaam ca 1915. Het bijzondere aan deze foto is wel de prachtige kledij die men aan had, van zowel de jeugd als ook de...

Dorpswandelingen Menaam op 17 september 2022

21 aug 2022

MENAAM augustus 2022 - In samenwerking met Dorpsbelang Menaam willen wij een 2 tal dorpswandelingen organiseren. Het idee is om u als bewoners nader kennis...

Buurtschap Wanserbuorren.

26 apr 2022

DOCUMENTATIE MENAAM - De Wanserbuorren was tot circa 1910 een los buurtschap van Menaam. In de Grote Historische atlas van Friesland 1853-1856 wordt het als...

Wanserbuorren winter 1963 - Documentatie menaam

05 feb 2022

MENAAM 1963 - Deze keer een foto die we kregen van Andries uit Franeker van de Wanserbuorren in de winter van 1963. In deze winter is ook de zwaarste...