Historie Menaam - De Aardappelbeurs

Historie Menaam - De Aardappelbeurs

De Aardappelbeurs (veiling) op de Lytsedyk begin 1900

Historie Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam - Langpaed

Historie Menaam

Historie Menaam

Lytsedyk met jeugd

Historie Menaam

Historie Menaam

Aardappelbeurs Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Historie Skilpaed

Historie Menaam

Historie Menaam

Flapbrêge yn Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Greatebuorren Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Greatebuorren Menaam

Historie Menaam

Historie Menaam

Aardappelmarkt aan het Langpaed

In de Schierstins in Feanwâlden is momenteel een expositie van schilderijen van staten en stinsen in Fryslân, gemaakt door onze oud-dorpsgenoot Klaes Posthuma uit Harlingen. Er zijn ook twee schilderijen van states uit Menaam t.w. Orxmastate en Graldastate.

IMG 0917 Medium IMG 0918 Medium
 Gralda State  Orxma State


De expositie duurt tot 24 februari.is zeer de moeite waard. Kijk voor de openingstijden op de website van de schierstins.
De foto’s zijn gemaakt door zijn dochter Hinke Posthuma uit Groningen.

logo documentatie Menaam bewerkt Mobile

 

 

[dit artikel delen op]

Opendag Documentatie Menaam

Op zaterdag 22 maart van 10.00-16.00 uur houdt Documentatie Menaam open dag in" De Hoekstien"(voormalige bibliotheek)

Skilpaad 1 te Menaam.

Op deze dag worden een groot aantal foto's. knipsels en boeken over Menaam tentoongesteld,waaronder ook een serie foto's uit 1966.
Ook zal er een DVD met prachtige foto,s en oude dorpsfilms worden vertoond..
Tevens kunt u die dag foto's en knipsels van Menaam inleveren.


 

Schilpad1 Medium

[dit artikel delen op]

Via de mail kregen wij van Andries en Geertje uit Franeker een toch wel bijzondere foto van een poffertjeskraam die staat voor het gemeentehuis. De foto moet gemaakt zijn begin 1900.

poffertjeskraam voor gemeentehuis menaam begin 1900bc3zwwmDe Menaldumer kermis werd in die jaren gehouden op de Lytsedyk. Op de kraam staat o.m. Poffertjes, Ververschingen en Wafelen. De naam van de eigenaar is moeilijk te lezen. De draaimolen stond voor de muziektent (hoek Langpaed/Mieddyk) zonder orgel maar wel met een trom. Joh.A.Bakker die jarenlang de kleine trom sloeg bij Hallelujah vertelde altijd dat hij het tromslaan bij die draaimolen had geleerd!!!

Van Maaike de Boer kregen wij een exemplaar van "Deiboek Menaam" van Ak Wassennaar, maar dan in het Engels met bijzonder foto's.

Oude foto's,krantenknipsels etc. blijven welkom.

Zie ook Historie op www.menaldumdorp.nl

Anne Baarda tel:0518-451885
Timen Dijkstra tel :0518-451606
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel:0518-452377

 

[dit artikel delen op]

Subcategorieën


Documentatie Menaam

Verzameling foto’s en verhalen over mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit Menaldum en directe omgeving.

Activiteiten:

  • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân
  • Open dagen organiseren;
  • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
  • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
  • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

buorsterfeart en kerk ca 1900

Foto's op deze website! - Het foto archief van Documentatie Menaam is ontstaan door het verkrijgen van vele foto's uit privé collecties. Fotoalbums, zolderopruimingen, schoenendozen, krantenknipsels en heel veel ingescande en toegezonden foto's. Het moge duidelijk zijn dat de rechthebbende van deze foto's niet of heel moeilijk te achterhalen zijn.

Belangrijk om te weten dat er op deze foto's auteursrechten kunnen staan en dus niet vrijelijk gebruikt mogen worden. Foto's zijn veelal voorzien van een watermerk die hiernaar verwijzen. Mocht u als rechthebbende bezwaar hebben tegen publicatie, of juist uw naamsvermelding wensen, laat dit
dan weten.

Informatie via ons contactformulier of telefonisch bij:

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377
Piet Boerrigter  
Contactformulier [FORMULIER]

© 2004 - 2021 Documentatie Menaam


Historisch Centrum Waadhoeke

Het HCF is ook te bezoeken in het nieuwe Historisch Centrum Waadhoeke in het souterrain van het stadhuis, ingang aan de achterzijde aan het Noord. Het Historisch Centrum Waadhoeke biedt eveneens onderdak aan de Vrienden van Franeker, Bildts Aigene, Aerden Plaats, Documentatie Centrum Menaam en Erfgoed Fundaasje.

Historisch Centrum Waadhoeke - Historisch Centrum Franeke is iedere maandag en de 1e zaterdag van de maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Website HCF: https://historischcentrumfraneker.nl


 

 

De Protestantse Kerk te Menaldum

Deze kerk werd in 1874 gebouwd op de funderingen van een ouder, oorspronkelijk aan de H. Lambertus gewijd, godshuis. De buitenkant is uiterst eenvoudig uitgevoerd, opvallend is echter de zeer forse uitbouw aan de noordzijde, die de dwarsarm van het kerkschip omvat en verder de ingangspartij, de konsistoriekamer, enz.

De kerk werd gebouwd door de fa. M. en J.P. Boonstra te Menaldum, een timmerman/aannemer die in de vorige eeuw verschillende bouwwerken in het dorp en de omgeving uitvoerde of daarbij betrokken was. Een architect of ontwerper van de kerk is niet bekend. De toren was al enkele jaren eerder, in 1866, gebouwd ter vervanging van de oude zadeldaktoren. De bouwer was L.R. Wybrandy uit Franeker, die werkte naar ontwerp en onder toezicht van architect J.l. Douma te Leeuwarden (1822-1881), de ontwerper van een groot aantal burgerlijke gebouwen en van de Hervormde Kerk in Terhorne (1874). Het is mogelijk dat Douma ook min of meer de hand heeft gehad in het ontwerp van het kerkgebouw te Menaldum, al is de toren wat meer versierd, o.a. met cementstenen banden.


Literatuur:
Voorl. lijst der Ned. Monumenten van Gesch. en Kunst, dl. IX.
De provincie Friesland, Den Haag 1930. biz. 254.
S. ten Hoeve. Friese Preekstoelen, Leeuwarden 1980, b!z. 134.


Straatnamen in Menaldum. - In januari 2000 zijn wij begonnen met de rubriek DE STRAATNAMEN en nu zijn wij aan het eind gekomen van een reeks informatie over de betekenis van straatnamen in Menaldum.

 

Op de Schotanus kaart van 1698 komen de namen voor van boerderijen. Elke boerderij had het recht om te stemmen in dorps- en gemeentezaken. De oudste gedrukte lijst met namen van eigenaren en bewoners van stemdragende boerderijen is het stemkohier uit 1640. Heel wat boerderijen hadden vroeger een naam en in Menaldum zijn straten genoemd naar in de omgeving liggende boerderijen. (Fleringa, of Galema, Goyckema, Rompta en Beckryp)

 

In het bestemmingsplan Berltsumerdyk-Ljochtmisdyk zijn drie straatnamen ontleend aan het vlasgebeuren uit vroegere jaren. De vlasteelt was in het tijdperk 1860 - 1880 in Friesland en dus ook in Menaldum en omstreken verreweg het belangrijkst. (De Rûpelbank, De Braak en De Swingel)

 

Als u nog informatie heeft over de betekenis van deze straatnamen dan kunt u dit alsnog laten weten via ons contact [FORMULIER] en krijgt de rubriek DE STRAATNAMEN nog een vervolg.


 

Dorpsfilms in en om Menaam en omgeving.

Slagers en bakkers Menaam jaren 35-40 van de vorige eeuw.

11 juli 2021

Documentatie Menaam. MENAAM 1920 – Op de foto uit 1920, slager Sipke van der Ploeg op de Lytsebuorren met z'n knecht, moeder en vrouw. Het pand kreeg in...

Kruidenierswinkel annex manufacturen - Documentatie Menaam

22 juni 2021

Menaam mei 2021 – Deze maand is het 76 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Daarom deze foto uit mei 1945 van de kruidenierswinkel annex manufacturen aan...

Historische Canons - Documentatie Menaam

25 mei 2021

MENAAM 25 mei 2021 - Documentatie Menaam wil u even attenderen op de Dorpscanon website. Op deze website kunnen dorpen en steden hun eigen lokale historische...

Reisverslagen Weiko Piebes - Het Bildt

18 apr 2021

MENAAM april 2021 - Weiko Piebes woonachtig in de Zwijndrechts Waard, schrijft reisverhalen en onderzoekt daarbij de geschiedenis en cultuur in die gebieden,...

Greatebuorren 1940 - Documentatie Menaam

07 apr 2021

MENAAM 1940 - Nadat in 1932 de Buorsterfeart was gedempt, werd op die plek veel beplanting aangebracht zoals te zien is op deze foto uit 1940. De bomen die...

De Aardappelbeurs Menaam

05 apr 2021

MENAAM april 2010 - Dit café aan de Lytsedyk 16 in Menaam is gebouwd circa 1857-1858, eigenaar van de grond was de Hervormde Kerk van Menaldum,de kerk geeft...

Vroegere bebouwing voor IenhoarnState - Documentatie Menaam

04 apr 2021

MENAAM april 2021 - Zoals u wellicht hebt gelezen is het voormalig gemeentekantoor verkocht aan de Kwadrantgroep die er een dementie vriendelijk wonen in...

Rypsterdyk (Dronrijpsterweg) 1950

07 mrt 2021

MENAAM ca 1950 - De Dronrijpsterweg in de jaren 50 van de vorige eeuw. De Rypsterdyk, toen de Dronrijpsterweg in de jaren vijftig van de vorige eeuwmet veel...

Houten Flapbrêge aan de Bitgumerdyk 1916

07 mrt 2021

MENAAM 1916 – Op deze foto uit 1916 zien we de houten “Flapbrêge “ over de dorpsvaart met links de brug over de Buosterfeart die in deze vaart uit kwam/ Het...