DOCUMENTATIE MENAAM - Opper Goerkens is een oude bewoning aan de zuidkant van Menaldum. Het huidige adres is Miedkamp 22. Al in 1511 wordt het genoemd en een hele rij bekende families, waaronder Camstra, Burmania, Schwartzenbergen en Aylva, hebben de plaats en het land in bezit gehad. Het heette in de zestiende eeuw Opper Goerkens, afgeleid van de Friese woorden ‘gearen’ of ‘gearkes’. Daarmee wordt bedoeld dat land bij de boerderij uitloopt op een punt. Vanaf 1838 is de boerderij in handen van familie De Boer. Jan Pieters de Boer koopt de plaats in dat jaar van Pieter Gerrits Terpstra.

Miedkamp boerderij Medium

Eigenaren van Opper Goerkens vanaf de invoering van het kadaster:

Pieter Gerrits Terpstra (1787-1856) is getrouwd met Geertje Jans Jorna (1788-1858).
Hun kinderen zijn Gerrit (1811) en Wopkje (1814-1814)
Pieter Terpstra en Geertje Jorna verkopen vee, gereedschappen en huisraad op 31 mei 1837. Ze wonen dan volgens de verkoopakte op ‘Warnsburen’. Ook in de akte van publieke verkoping van de boerderij, erf en plantagiën in 1837 staan die volgens de verkoopakte op de kadastrale nummers Beetgum C 418 en 419 aan de ‘Warnsburen’ te Menaldum.

Pieter Gerrits Terpstra overlijdt in 1856 op huisnummer 20 in Menaldum.

Jan Pieters de Boer (1767-1848) is getrouwd met Wytske Jans Krol (1801-1867). Nadat Jan is overleden, hertrouwt Wytske in 1850 onder huwelijkse voorwaarden met Arnoldus (Nolles) Martens Bosma (1800-1855) uit Sint Annaparochie.
Bij de boedelscheiding na het overlijden van moeder Wytske Krol in 1867, gaat Opper Goerkens naar zoon Jan Jans de Boer.

Jan Jans de Boer (1840-1925) trouwt in 1866 met Trijntje Jochums Stienstra (1845-1916).
In de tweede helft van 1863 wordt er in opdracht van moeder Wytske Krol en later in opdracht van Jan zelf, uitgebreid gebouwd door timmerman Pieter Minnes Boonstra uit Menaldum. Er is een gedetailleerde nota van tien pagina’s met kosten van arbeid en bouwmaterialen van Boonstra aan Jan Jans de Boer. De nota leidt in december 1867 tot een schuldbekentenis van ruim 1.200 gulden van Jan de Boer aan Wikjen Jans Boersma, de weduwe van de kort daarvóór in 1867 overleden Pieter Minnes Boonstra. De datering in de nota van de timmerman sluit echter niet aan bij kadastrale informatie over herbouw van Opper Goerkens kort vóór 1880. Wat bij dit jaar wel aansluit, is een lening van 1.500 gulden die Jan Jans de Boer in 1879 aangaat. Hij leent het bedrag via notaris Alma uit Ferwerd van Baukje Annes Schaafsma uit Grouw. Ruim tien jaar later in 1892 leent hij 6.700 gulden van het armbestuur van de roomse kerk in Dronrijp. Hij heeft de lening waarschijnlijk gebruikt voor grondaankopen. Daarnaast lost hij ook de lening van Wikjen Boersma af.

Het huisnummer van Jan Jans de Boer is vóór 1860 nummer 132a, vanaf 1860 nummer 124 (samen met moeder Wytske Krol), daarna met zijn vrouw Trijntje in 1880 nummer 226, in 1890 nummer 266, vanaf 1910 nummer 332a, in 1913 nummer 332. Daarna woont Jan Jans de Boer in het woongedeelte van Opper Goerkens met het huisnummer 369 en neemt zoon Hendrik de leiding van hem over.

Via de boedelscheiding van Jan Jans de Boer gaat het eigendom van Opper Goerkens in 1922 over naar de jongste zoon Hendrik Jans de Boer.

Hendrik Jans de Boer (1887-1953) trouwt in 1913 met Trijntje Sjoerds Meersma (1890-1965) uit Minnertsga. Ze wonen vanaf hun trouwdatum in het woongedeelte van de boerderij met huisnummer 332, in 1920 wordt het nummer 370 en in 1939 nummer 395. Tenslotte is het adres van Opper Goerkens vanaf 1963 Mieddyk 76, vanaf 1974 Miedkamp 20 en vanaf 1976 Miedkamp 22. De boerderij gaat door boedelscheiding in 1968 naar zoon Sjoerd Hendriks de Boer.

Sjoerd Hendriks de Boer (1923-2001) is getrouwd met Trijntje Posthumus (1923)

Sjoerd de Boer verkoopt vanaf de tachtiger jaren geleidelijk de bij de boerderij behorende landerijen. Hij blijft nog een aantal jaren op de boerderij wonen, maar doet die daarna over aan Yde en Janny van der Meer uit Deinum. Intussen gescheiden van zijn vrouw Trijntje, verhuist Sjoerd Hendriks de Boer naar een bejaardenwoning op het Nijlân in Menaldum en daarna naar het appartementencomplex Graldastate. Hij overlijdt in 2001 in het ziekenhuis n Leeuwarden. Er zijn geen kinderen. Sjoerd was de laatste boer van Opper Goerkens.
Tijdens onze inloop avonden op de 1e Donderdag van de maand beginnende na de zomer in september is meer informatie te vinden van bovenstaande en andere nieuwsgierige zaken.

Documentatie Menaam:Logo DocMenaam
Anne Baarda, Tjeerdtje en Piet Boerrigter
Met dank aan; Jurjen Kingma

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.