Eala, Hjirby wol ik jo freegje om in link op te nimmen op de site fan jo doarp nei www.hisgis.nl Hisgis is in website d?r?t histoarysk geografyske ynformaasje oer hiel Frysl?n, en dus ek fan jo doarp, perseel foar perseel, yn opnommen is. Basis is it ?ldste kadaster fan 1832, mei tal fan gegevenslagen oer bewenners, boaiemgebr?k, besit ensafuorthinne troch de ieuwen hinne. De site fan it Hisgis wurdt hyltiten mear ?twreide.

Mei freonlike groetnisse, ek ?t namme fan prof.dr. Hans Mol, projektlieder fan it Hisgis,

Mettje de Vries,
Managementstipe & Kommunikaasje


[L.S., Hierbij wil ik u vragen om een link op de site van uw dorp op te nemen naar www.hisgis.nl Hisgis is een website waar historisch geografische informatie over heel Frysl?n, en dus ook van uw dorp, perceel voor perceel, in opgenomen is. Basis is het oudste kadaster van 1832, met tal van gegevenslagen over bewoners, bodemgebruik, bezit enzovoorts door de eeuwen heen. De site van het Hisgis wordt steeds uitgebreider.

Met vriendelijke groet, mede namens prof.ddr. Hans Mol, projectleider van het Hisgis, Mettje de Vries, Managementondersteuning & Communicatie]

FRYSKE AKADEMY
LJOUWERT/LEEUWARDEN

[dit artikel delen op]