Fan de famylje Huberts krigen wy twa foto's te lien om afdrukken fan te meitsjen en ienderfan sjogge jim hierre.


ôfbylde binne Sije Giesing en syn frou Grietje Houkes, dy't yn maaie 1881 troud binne. Sije wie doe 23 jier en Grietje in jier ?lder. Wy witte net oft it harren troufoto is, mar der is der net minder moai om.
En femmylje Huberts hat de orizjinelen mei tank werom krigen. Mochten jo ek nijsgjirrich materiaal ha, mar wat je net kwyt wolle, dan wolle wy dat graach br?ke om ?fdrukken fan te meitsjen. Jo dogge ?s en, sa?t wy de leste tiid aloan mear ?nderfine, in protte oare minsken plezier mei.

[dit artikel delen op]