MENAAM 25 mei 2021 - Documentatie Menaam wil u even attenderen op de Dorpscanon website. Op deze website kunnen dorpen en steden hun eigen lokale historische Canon schrijven en beheren.  https://www.dorpscanon.nl/dorpscanons

Historische Canons zijn inmiddels een niet meer weg te denken fenomeen in de Nederlandse samenleving. Zo hebben de meeste grote steden in Nederland hun historische Canons opgetekend. Daarmee laten ze op hoofdlijnen zien wat bepalend is geweest in de eigen ontstaansgeschiedenis. Ook op nationaal en provinciaal niveau zijn historische canons samengesteld zoals de Canon van Nederland, de Canon van Friesland, Limburg etc. Dorpscanons

Nu is het de beurt aan de kleinere plaatsen in Nederland. De gedachte is dat alle dorpen en steden, van groot tot klein, een bijzondere ontstaansgeschiedenis hebben. Wanneer is de plaats ontstaan? Waarom op die plek? Wie waren de pioniers en eerste bewoners? Wie hebben het dorp verder ontwikkeld? Zijn er markante en bepalende gebeurtenissen geweest in de lokale historie? Heeft de plaats beroemdheden voortgebracht. Al dit soort vragen kan worden beantwoord in de eigen lokale historische Canon.

(op de Dorpscanons-pagina een overzicht inclusief overzichtskaart van de reeds gepubliceerde canons)

Ook Documentatie Menaam heeft al enkele “vensters “ gepubliceerd en is bezig om dit aantal uit te breiden. Mochten er mensen zijn die opmerkingen en/of aanvullingen hebben op de reeds gepubliceerde ”Vensters“ kunnen ze deze met behulp van het contactformulier per venster aangeven.

Mocht het zo zijn dat verenigingen of inwoners hun verhaal onder willen brengen op deze website dan kunnen ze hun verhaal in een word document van maximaal 1000 woorden via de mail aanleveren bij . Eventueel kunnen foto’s worden ingevoegd in het word document.

Ook is het eventueel mogelijk om een PDF document in te voegen.
Anne Baarda , Tjeerdtje en Piet Boerrigter

Dorpscanon van Menaam [LINK]

[dit artikel delen op]

MENAAM april 2021 - Weiko Piebes woonachtig in de Zwijndrechts Waard, schrijft reisverhalen en onderzoekt daarbij de geschiedenis en cultuur in die gebieden, gebruikmakend van de beschikbare literatuur.

Het tiende reisverslag behorend bij de “Ontdekking van de Vrije Friezen” en de handelende Friezen, gaat langs de vele dorpen in het noordwesten van Fryslân. De 6e reisdag gaat langs de dorpen Oudebildtzijl, Nieuwebildtzijl, Vrouwenparochie, Wier, Berlikum, Bitgum, Bitgummole, Menaam, Slappeterp, Skingen, Peins, Ried, Boer, Dongjum en de stad Franeker.

Zie hier het volledig verslag met vele interessante verwijzingen [LINK]
Dag 6 [LINK]
Dag 6 – Menaam [LINK]

Bron: https://www.weikopiebes.nl
Met dank aan Weiko Piebus en Documentatie Menaam.


 

 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM april 2010 - Dit café aan de Lytsedyk 16 in Menaam is gebouwd circa 1857-1858, eigenaar van de grond was de Hervormde Kerk van Menaldum,de kerk geeft het perceel (tot circa 1857-1859 was het een tuin, daarna huis en erf), sinds 1857-1859 uit in erfpacht.

De eerste eigenaar was Piter Minnes Boonstra, timmerman te Menaldum. Eerste kastelein Kornelis Elings Kramer (was eerst slager)
Het café heeft altijd een belangrijke functie gehad in het dorpsleven van Menaam. Vooral rond 1900 speelde de aardappelhandel hierin een belangrijke rol. Het dorp had vele gaardeniers(kleine landbouwers) verschillende woningen herinneren hier nog aan. De veiling van de aardappels werd gehouden op de kade voor het café, de aardappels werden met pramen aangevoerd en op de walkant gezet, meestal in korven met daarop het loof om ze te beschermen tegen het licht. Na afloop van de veiling werden ze in skûtsjes weer afgevoerd ,verschillende oude foto's getuigen hiervan.

aardappelbeurs deel1 60x40 resultaat21

Handgeschilderd vanaf foto’s ca. 1915

aardappelbeurs deel2 60x40 resultaat21

Het was een drukte van belang. Dit ging door tot de jaren 25-30 van de vorige eeuw. Toen werd er een veilinggebouw achter de Aardappelbeurs gebouwd en ging de handel daar verder.

In de oorlog werden bij het café de paarden verzameld die gevorderd waren door de Duitsers.
Ook tijdens de Menamer kermis was het in de Aardappelbeurs een drukte van belang, dit begon dan op zondagmiddag als de winnaars van de Gouden Willem kaatspartij, die achter het muziekkorps Constantia vanaf het sportterrein naar het café waren gemarcheerd de prijzen in ontvangst namen. 's Avonds was dan het grote bal, jongeren uit de verre omgeving kwamen dan naar de Aardappelbeurs, de ramen van de bovenzaal stonden dan open en de muziek klonk over het hele dorp. In de tap eronder werden dan steun balken geplaatst ter voorkoming dat de dansers door de vloer zakten!(dit was ook de reden waarom de bovenzaal later werd afgekeurd). Maandagmorgen was het matinee met muziek, na afloop hiervan kwam het geregeld voor dat verscheidene matineegangers in de Menamer vaart sprongen.

Veel verengingen hebben gebruik gemaakt van de bovenzaal van het café, zoals” De Fryske Krite” die er vele toneelstukken heeft opgevoerd waarbij het opmerkelijk was dat de mannen en vrouwen vaak apart zaten. Ook fanfare Constantia en de gymnastiekverenigingen waren vaste gebruikers. Vele bruiloften en huwelijksjubileum zijn er gevierd. Toen de laatste caféhouder Johannes Vocht eind jaren negentig de deuren sloot en het café zijn laatste functie verloor was dit een verlies voor het dorp.

Het pand is nog steeds beeldbepalend op de Lytsedyk en het is verheugend te zien dat de huidige bewoners de familie Lemstra / visser het pand prachtig hebben opgeknapt. Want Lytsedyk en Lytsebuorren met de boogbrug over de Menamerfeart behoren tot de mooiste straten van Menaam.

April 2010, Anne Baarda - documentatie Menaam
2017 Artikel Us Jier Menameradiel
bron en foto's: (c) www.de-aardappelbeurs.nl

[dit artikel delen op]

MENAAM 1940 - Nadat in 1932 de Buorsterfeart was gedempt, werd op die plek veel beplanting aangebracht zoals te zien is op deze foto uit 1940.

De bomen die op de walkant stonden van de Buorsterfeaart, staan er op de foto nog. Al met al een fraaie foto van de Greatebuorren!

Greatebuorren 1940 na demping Buorsterfeart in 1932bcwmDe Greatebuorren in Menaam 1940
Documentatie Menaam.


 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM april 2021 - Zoals u wellicht hebt gelezen is het voormalig gemeentekantoor verkocht aan de Kwadrantgroep die er een dementie vriendelijk wonen in realiseert. Als naam is gekozen IenhoarnState naar de Eenhoorn in het gemeentewapen van Menameradiel. Wij hebben een foto collage gemaakt van de panden die vroeger op deze plek hebben gestaan.

 collage panden dyksterbuorrenbc

De villa (linksboven) is in 1909 gebouwd. Bewoner was Cees Stapensea. Dit pand is in 1950 gekocht door de Rabobank, die het in 1952 liet slopen t.b.v. een nieuw bankgebouw. (rechts boven) Na de verhuizing van de bank naar de Ljochtmisdyk maakte de gemeente gebruik van dit pand, die liet het in 2003 slopen t.b.v. een nieuw gemeentekantoor.

Het pand linksonder is in 1911 herbouwd (nadat er eerst een huis met een schuur stond) en bestond uit twee woningen. De laatste eigenaar was Pieter Sybrens Kuperus die het in 1952 verkocht aan de gemeente die het in 2003 liet slopen.

Rechts onder het huidige pand dat van 2004-2018 dienst deed als gemeentekantoor van Menameradiel en in 2020 verkocht werd aan de Kwadrantgroep.

In ons archief is nog veel meer informatie over dit gebied aanwezig.

Foto's(ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie).

[dit artikel delen op]