Van dhr. Duco Wassenaar uit Numansdorp kregen wij een ansichtkaart met een prachtig panorama foto van de zuidoostkant van Menaldum uit de twintiger jaren van de vorige eeuw.

 

Op de voorgrond de huizen die nu aan de Camstrastjitte staan verder zijn te zien, de Mieddyk, Langpaad dat nog niet was volgebouwd en de Wanserbuorren, wat opvalt dat ook het Vlasfabriek er nog niet stond en ook aan de Mieddyk nog maar weinig huizen stonden.


 

[dit artikel delen op]

Muziekver.”Halleluja”Menaldum 1948 - (foto voor winkel v.d.Vegt aan de Mieddijk)

In het vorige nummer van Menaem yn't Ljocht schreef Timen Dijkstra dat het vroeger een uitzondering was dat een vrouw lid was van een muziekvereniging. Op deze foto van de muziek vereniging “Halleluja” het bewijs, op de foto alleen maar mannen.

 Zittend v.l.n.r.: Jouke K.Bakker, Gosse Boomsma, Klaas Luimstra (dirigent), Jan Smits, Aebe Baarda, Johannes Bakker, Sikke Norbruis.

2de rij v.l.n.r.: Roel Bakker, Geale Dijkstra, Siem Douma, Arie Duindam, Jan Douma, Arjen K.Wassenaar, Geert Bakker, Harke Plat, Steffen Gerbrandy, Hein Dijkstra, Meine Bakker, Jan Guldemond, Hendrik Germeraad, (vaandel drager).

3de rij v.l.n.r.: Bauke Douma, Kees Berkenpas, Anne.J.de Boer, Piet Grendel, Aan Boomsma, Ruurd Grendel, Sieds Terpstra.


[dit artikel delen op]

kerktoren 800xOns werd de vraag gesteld wat de naam Menaldum betekende en hoe deze naam zich ontwikkelde in de loop der eeuwen en wat de juiste Friese naam was.

Om met het eerste te beginnen. Het voorste gedeelte is een persoonsnaam Meinwald een naam die herleid kan worden tot Meginwald wat machtige heerser/bestuurder betekend. Het laatste gedeelte “um” betekend heem(in het Fries hiem) of woonoord. Het woonoord van Meginwald. De naam komt voor het eerst voor in 1260 op een parochie lijst van het bisdom Utrecht.

In de loop der eeuwen werd de naam op de kaarten verschillend geschreven. In zestiende eeuw b.v. in 1556: Meijnaldu, 1559: Meijnaldum, 1568: Meynaldu. Op de kaart van de Menaldumer pastoor Sibrandus Leo in 1579: Mennam en op die van z'n zoon Leo in 1595: Terp Mennaem.
In de zeventiende eeuw ook weer de genoemde namen. Op de kaart van Pierius Winsemius uit 1622: Minnaem, op die van Schotanus 1664: Menaldum, in 1718 komt de huidige Friese naam op de kaart voor Menaam die in de achttiende eeuw vaker voorkomt, daarna is het Menaldum.

In de oude Friese spelling is het Menaem vandaar Menaem yn't Ljocht, in de nieuwe is het Menaam.

In de bibliotheek hebben wij een stand ingericht over de in 1968 opgerichte buurtvereniging. ”De Buurt”, die bestond uit een groot aantal straten aan de zuid-westkant van ons dorp. ('t War en omstreken.) De straatkaats wedstrijden die zij organiseerden waren een hele gebeurtenis, soms met opluistering van een draaimolen. Het is zeker de moeite waard om de fotoalbums die er liggen in te zien.


[dit artikel delen op]

Húske tontsjes - Documentatie Menaldum.

Hierbij een foto van de de Lytsedyk. Het is een doorkijkje op de toren met links voormalig café de Aardappelbeurs en rechts het woonhuis van Kingma Boltjes. Op de voorgrond een kar met ”húske tontsjes” (privaattonnen) die twee keer in de week werden opgehaald. Op de plaats waar later het veilinggebouw is gebouwd stond toen een koetshuis.


foto: dokumentatie Menaldum

In de bibliotheek is nu een stelling ingericht voor alle tot nu toe uitgegeven Menaem Yn't Ljochten,vanaf 1965 die u aan de leestafel kunt inzien. Het geeft een mooi stukje geschiedenis van ons dorp weer. Ook is hier veel informatie over de gemeente Menaldumadeel te vinden.
Ook kunt u de fotoalbums van de buurtvereniging ”De Buurt” nog steeds bekijken.


[dit artikel delen op]

Op de foto deelnemers aan de Ouden van Dagentocht uit Menaldum de foto is uit de jaren 50. Waar de foto is genomen is ons niet bekend. Op de bus van Sijperda uit Oosterwierum zitten o.m. links dokter Berghuis en vierde van links chauffeur Sjouke Dirks de Vries. De Ouden van Dagentochten waren vroeger een hele gebeurtenis. 's Morgens vroeg reden de auto's af en aan om de 65 plussers van huis te halen.

De verzamelde stoet telde wel zo'n 35 auto's en een bus, die om 9.30 uur werden uitgezwaaid door kinderen en kleinkinderen en vele dorpsgenoten. Op de voorste auto hing een spandoek met de naam van de plaats waar de tocht vandaan kwam. 's Avonds werden ze dan met muziek van de de beide Menaldumer korpsen weer binnengehaald. Op het schoolplein van de openbare school aan de Greatebuorren werd dan een humoristisch dankwoord gesproken door Johannes Dijkstra in de volksmond Johannes Meliere genoemd. Tegen de huizen van de Greatebuorren hingen dan het ietwat licht beschonken duo lange Libbe Visser van de Wanserbuorren en Lytse Doeke de Vries van de Greatebuorren. Aan deze twee kon je dan zien dat het een zeer geslaagde dag was geweest!!!

Bij de foto in het septembernummer stond een verkeerde tekst, het was niet de meisjesver.”Dient de Heere” Maar het waren cursisten van een naaicursus deze kwamen uit Menaldum en Slappeterp. De vrouw links was niet mevr. De Hoest maar mevr. K. Bilkert uit Slappeterp.

Op 18 september hebben wij een rondleiding door Menaldum verzorgt voor de kerkenraad van de P.K.N gemeente uit Dronrijp e.o. welke gezien de reacties goed in de smaak viel.

De uitstalling over het stedenspel 80/81 is nog steeds in de bibliotheek te zien.


[dit artikel delen op]