Op de foto staan de cursisten van een naaicursus. De foto is genomen voor het woongedeelte van het C.J.M.V. gebouw dat stond op de plek waar nu de parkeerplaats van de Weme is. De cursisten kwamen uit Menaldum en Slappeterp. De namen zijn ons niet allemaal bekend. De foto is genomen omstreeks 1950,mocht u ze weten dan graag even bericht. 


 

[dit artikel delen op]

Hierbij een foto van de vrouwenvereniging Maria Martha, genomen op de mieddyk in 1959.

 

Vrouwenvereniging Maria Martha op de Mieddyk te Menaldum.

v.l.n.r. vr. Neeltje Hofstra, vr. Boomsma, vr.Jan Nauta, Amerikaanse op bezoek in Menaldum, vr.Hinke Plantinga, vr.Jitske Dijkstra , vr.Janke Postma, vr.Janke Hoekstra, daarachter vr. Rens Plekkeringa, vr. Siep Meinema, vr.Gerrie Fokkema, vr.v/d Horn, vr. Wapke Baarda, vr.Berkenpas, vr. Eelkje v/d Wal. vr. Piertje Smits. vr.Berber Berkenpas. vr.Siep Fokkema.

In de bibliotheek is nu een stelling ingericht voor alle tot nu toe uitgegeven Menaem yn't Ljochten, vanaf 1965.die u aan de leestafel kunt inzien het geeft een mooi stukje geschiedenis van ons dorp weer. Ook is hier veel informatie over de gemeente Menaldumadeel te vinden.


[dit artikel delen op]

Van Tjeerd Feenstra uit Groningen ontvingen wij een serie prachtige foto’s, daarbij waren groepsfoto’s van de openbare school, bewaarschool, chr. meisjesvereniging en twee van gekostumeerde voetbal elftallen eind jaren veertig of begin jaren vijftig, waarvan wij er hier een afdrukken.

Gekostumeerd_voetbal2_bc300x
Foto(B) gekostumeerd voetbal Menaldum eind jaren veertig 20ste eeuw
Staande v.l.n.r.Henk Bakker(boekhouder bij O.Plat),Hendrik de Jong(aardappelhandelaar),Kor Dijkstra(boer Wanserburen)Jan Tjoelker(bakker),Sikke v.d.Bmg(bakker),Sierd Zondervan(zoon van Rintje Zondervan tunmermaii),Thomas Haagsma,Eade Stapensea. Voorste rij v.l.n.r.Sjoerd Gerritzen(slager),Willem Haagsma,Dirk de Boer scheidsrechter (timmerman),Arie Berg,Tjeerd Roersma.

 
Foto(a) gekostumeerd voetbal Menaldum eind jaren veertig 20ste eeuw

Staande v.l.n.r. Jan Zijlstra, Steffen Gerbrandy(bakker), Arjen Wassenaar, Jo Meijer (postkantoorhouder), Tsjebbe Huizenga(bakker), Hilbrand Breuker, Rintje Baarda, meester T. de Vries.

Voorste rij v.l.n.r.Sierd. S.Zondervan, Wop Hiemstra, Cor????Rotterdammer(was slagersknecht bij Yde Baarda), Dirk de Boer scheidsrechter(Timmerman), Tjeerd Feenstra.

Verder kregen wij van mevr.Bouma,orxmasingel de laatste notulen van de gezamenlijke kleuterschool “de Hoekstien”.


[dit artikel delen op]

Op bijgaande foto is de kiosk van Rienk.Feenstra te zien, deze stond tegenover de oude pastorie. Rienk verkocht daar sigaren en sigaretten de kiosk fungeerde soms ook als hangplek voor ouderen en had dus ook een sociale funktie. De bomen van het schilpaad liepen tot voorbij deze kiosk wat op deze foto nog te zien is. Wij kregen deze foto van zij dochter Geertje.

Kiosk Rienk Feenstra
Kiosk Rienk Feenstra aan het Skilpaed

Arie Berg bezorgde ons foto's van de vroegere knapen vereniging van hun verblijf in Gaasterland. En van mevr GerrieVisser -Grijpma foto's van diverse verenigingen en een feest op het sportterrein waarvoor dank.


 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaldum.

Bijgaande foto is van de Dyksterbuorren in de jaren dertig. De foto is genomen ter hoogte van Ida?s Schoonheids Salon. Het water is de Buorsterfeart die bij de Lytsedyk in de Menamerfeart uitkwam, een prachtig stukje oud-Menaldum.

Via dhr.Meine Giesing kwamen wij in het bezit van een lijst van het onderwijzend personeel en de leerlingen die in de periode 1914 t/m 1932 zijn toegelaten tot de Bijzondere school van de Vereniging voor C.N. schoolonderwijs te Menaldum. Vermeld werd hun geboorte jaar en toelating op school(dit was toen nog op 1 april) en de datum van inenting plus de naam van de geneeskundige die dit deed,voor Menaldum was dit dokter H.Oudsburg.

Verder was er nog een absentie lijst van 1april 1938 tot 31 maart 1939 met de namen van de leerlingen en het adres van hun ouders of verzorgers. Bijzonder was dat alleen het huisnummer werd vermeld b.v. Bakker Meine adres ouders K.Bakker. Men. 125 of Baarda Sijbertje adres ouders Baarda R. Men. 103, bij Mietus Albert stond adres ouders Wed.Mietus.schip.


[dit artikel delen op]