Eala, Hjirby wol ik jo freegje om in link op te nimmen op de site fan jo doarp nei www.hisgis.nl Hisgis is in website d?r?t histoarysk geografyske ynformaasje oer hiel Frysl?n, en dus ek fan jo doarp, perseel foar perseel, yn opnommen is. Basis is it ?ldste kadaster fan 1832, mei tal fan gegevenslagen oer bewenners, boaiemgebr?k, besit ensafuorthinne troch de ieuwen hinne. De site fan it Hisgis wurdt hyltiten mear ?twreide.

Mei freonlike groetnisse, ek ?t namme fan prof.dr. Hans Mol, projektlieder fan it Hisgis,

Mettje de Vries,
Managementstipe & Kommunikaasje


[L.S., Hierbij wil ik u vragen om een link op de site van uw dorp op te nemen naar www.hisgis.nl Hisgis is een website waar historisch geografische informatie over heel Frysl?n, en dus ook van uw dorp, perceel voor perceel, in opgenomen is. Basis is het oudste kadaster van 1832, met tal van gegevenslagen over bewoners, bodemgebruik, bezit enzovoorts door de eeuwen heen. De site van het Hisgis wordt steeds uitgebreider.

Met vriendelijke groet, mede namens prof.ddr. Hans Mol, projectleider van het Hisgis, Mettje de Vries, Managementondersteuning & Communicatie]

FRYSKE AKADEMY
LJOUWERT/LEEUWARDEN

[dit artikel delen op]

Op bijgaande foto is de wandelvereniging “De Trochsetters” te zien marcherend op de Dykstrabuorren o.l.v. Jan Bakker de vlag(welke ook in ons bezit is) wordt gedragen door zijn dochter Pietie. De trochsetters waren actief omstreeks de jaren “60 van de vorige eeuw. Zij organiseerden o.a. de John F. Kennedy wandeltocht die deelnemers trok uit heel het land.

 

Trochsetters bc800xDe Trochsetters in de jaren 60

De medaillekast van de vereniging hangt in het repetitielokaal van Constantia en CMH aan de Greatebuorren waar ook de startplaats was van de tocht.

Van mevr. Lena Minnesma ontvingen wij krantenknipsels van de brand in Gralda State en de nieuwbouw van het huidige complex hartelijk dank.


 

[dit artikel delen op]

Deze keer een ansichtkaart met een prachtige foto van de Dyksterbuorren met rechts café De Klok, afgebroken in 1955. Ook de woonhuizen staan er niet meer. Links de buorsterfeart die in de Menaldumervaart uit kwam. Het eerste bruggetje ging naar de huizen waar nu de Black Horse in zit. Het tweede naar het huis van C. Stapensea en de “flapbrêge" naar het pand van Kuperus. Op de plek van de twee laatste twee panden staat nu het gemeentekantoor.

de klok bc 800x
Dyksterbuorren - Menaem 1913

De kaart is uitgegeven door P.K.Stapensea, boekhouder te Menaldum en verstuurd in 1913 aan Den heer G.de Boer, Hotel "Central" Stationplein Utrecht.

De afzender was z'n dochter die schreef. "Lieve Vader, Ik ben goed overgekomen en allen zijn goed gezond. De vriesche kleigrond bevalt mij wel. Is u goed gezond? En bevalt het u in Utrecht?" Uw dochter J.de Boer.

 

de klok briefkaart 800x

Mocht iemand weten wie deze dochter of haar vader is dan graag even bericht. Met dank aan Jurjen Postma, foareker 3 van wie deze ansichtkaart is. Foto's, kranteknipsels, etc. blijven welkom. U kunt ze ook inleveren in de bibliotheek.


 

[dit artikel delen op]

Bijgaande foto is genomen op de bovenverdieping van het C.J.M.V. gebouw aan de Mieddyk. Dit gebouw stond op de plaats waar nu de parkeerplaats van de Weme is. Het toneel was tijdelijk ingericht voor de R.K. eredienst. Dit kwam omdat direct na de oorlog er in Menaldum veel evacués uit het zuiden van ons land waren.

katholieke dienst 800x 

Op de achterzijde van de foto stond het volgende geschreven:

"Een sprekende herinnering aan de dagen waarop wij in Menaldum vertoefden en aldaar ter kerke gingen in het gebouw van de Christ. Jongel. Vereniging het z.g. "Lokaal" gelegen aan de Miedweg te Menaldum. Maart 1945-24 Juni 1945. Misdienaar: Eddy van Straten. Koster: Ko Melkert, beide uit Tiel, foto genomen l juni 1945 Eerste Vrijdag. Afz. W.J. Comel Kapelaan."

Met dank aan dhr. J. Metzlar van het gemeentearchief die deze foto via de fam. D.J. Schools uit Tiel in handen kreeg.

Verder ontvingen wij van dhr. Tjeerd Feenstra uit Groningen een plattegrond van de Wamserbuorren met daarop de huizen met de namen van de bewoners en hun beroep in de jaren 1900-1950. Hieruit bleek dat er op de Wamserbuorren (bijgenaamd "Het Fort") 39 woningen stonden. Van de fam. Hallema ontvingen wij krantenknipsels van de brand in Gralda State.


 

[dit artikel delen op]

Op bijgaande foto die genomen is in de boerderij Fleeringa State aan de Ljochtmisdyk 45, eigenaren Jan en Nanke v.d. Wal, is een nisje te zien dat naar alle waarschijnlijkheid stamt uit de tijd vlak na de reformatie ± 1650-1700, toen de rooms katholieken niet in het openbaar bij elkaar mochten komen om de eucharistie te vieren. Dit werd officieel weer toegestaan in 1853, tot die tijd hield men zich op in schuilkerkjes en boerderijen. In boerderijen kwam men samen op de dorsvloer, het nisje op de foto zit ook bij de voormalige dorsvloer.

nis fleeringastate 800x

Pater Jacob Steenbicker wordt als pastoor geïnstalleerd in het dorshuis van een boerderij in Tzummarum. Ook op Gralda State dat tot in de 18de eeuw in katholieke handen was werden vieringen gehouden. Op passie zondag 1699 (26 maart) komt Steenbicker in Menaldum om voor te gaan in de viering. Hij wordt echter met scheldwoorden ontvangen "door enkele onbeschaamde lieden wier namen ik verzwijg omwille van de liefde, die men zijn vijanden moet toedragen. Ook de naam Ljochtmisdyk verwijst naar de R.K. kerk. Maria-Lichtmis is een kerkelijk feest op 2 februari, ter herdenking, v. Christus opdracht in de tempel; Lichtmis. Bron: Roomsk op'e Ryp (300 jaar parochie Maria geboorte Dronrijp). Foto's, krantenknipsels, etc. blijven welkom, u kunt ze ook inleveren bij de bibliotheek.


 

[dit artikel delen op]