Timen 300xWat jierren ferlyn helle ik foar de muzykferieniging Constantia it ald papier op yn Orxmastate en dan kaam ik wolris wat tsjin dat nei myn miening te goed wie om fuort te smiten, benammen kranteknipsels ensafuort. dy't mei Menaam te krijen hienen.

En doe beg?n sa stadichoan it idee te rypjen om soks te sammeljen en dan wol op in wize dat if foar elk tagonklik wêze soe. Ik ha doe in oprop oan de lêzers fan Menaem Yn't Ljocht dien om wat foar myn doel geskikt wêze soe, net fuort te smiten, mar beskikber te stellen.

Sadwaande kaam ik yn kontakt mei Anne Baarda dy't moai krekt oanfielde wat myn bedoeling wie en it resultaat wie dat wy besletten om in dokumintaasjesintrum oer en foar Menaam op te setten. No r?n dat earst net sa hurd, mar aloan kaam der wat flecht op?e koai en krigen wy al in aardige samling fan foto?s, dia's, kranteknipsels, âlde programma's, boekjes ensafuort. Koartom, fan in hyl soad dingen dy't yn druk, byld en l?d tige nijsgjirrich binne.  

Om alles goed op poaten te krijen, hawwe wy doe ?s ljocht opstutsen by it Bildts Dokumintaasjesintrum yn Sint-Anne en der wine se tige reewillich om ?s de nedige ynformaasje tejaan. Earst lei it materiaal by my op in pear planken, mar letter krigen wy de beskikking oer in argyfkast en dy krige plak yn?e biblioteek. Boppedat krigen wy troch in skinking ek noch wat jild om hannen, sadat de ?nkosten net mear ?t eigen b?se betelle hoege te wurden. Al mei al binne wy in hyl bulte minsken tank ferskuldige, yn it bys?nder dyjingen dy?t ?s materiaal taskikt hawwe. En it resultaat hawwe jim besjen kinnen op de tentoanstellings dy?t wy oant no ta holden ha. ?t de reaksjes die bliken dat wy op?e goeie wei binne, mar der kin altyd noch mear by


[dit artikel delen op]

De hier afgebeelde foto werd ons gebracht door Klaas Groeneveld. De foto is genomen op de Warnserbuorren voor het huis van Bauke de Vries. Op de foto staan bewoners van de Warnserbuorren. Graag zouden we willen weten wie de afgebeelde personen zijn. Aan de kleding te zien is de foto van de dertiger jaren. Het huis is in de zestiger jaren afgebroken.

Warnserbuorren   Bewenners 800x
Warnserbuorren voor het huis van Bauke de Vries

Uit de archieven van de familie Bontekoe, kwamen we deze tekst tegen afkomstig uit een Menaem Yn't Ljocht van vele jaren geleden.

Dizze kear in foto fan froulju en b?rn fan de Wamserbuorren. Ferskate minsken hawwe besocht om harren foar de geast te krijen wa?t der krekt op stean, mar se binne der net hielendal ?tkaam. D?rom freechje wy elk dy?t ?s noch wat ynformaasje jaan kin, efkes kontakt op te nimmen mei dames Postema of de redaksje fan "Menaem yn?t Ijocht". Ek de fem. Feenstra fan?e Ljochtmisdyk dy?t de foto beskikber stelde, wol graach wat mear witte. En dan giet it ?s net allinne om de persoanen, mar ek om oare dingen. Sa is us bijgelyks ferteld dat it h?ske der?t de minsken foar stean, foar mienskiplik gebrQk wie. Foar safier bekind jowe wy hjir no de nammen, de fraachtekens binne dus unbekind.

Efterste rigele, f.l.n.r.: ? - Baukje Schuurmans - Frou van Schepen (Liesbeth) - Frou Donia (Aaltsje) - Frou de Vries (Imkje) - Siebrand Douma Sr. - Frou Douma - "Bline Maaike" - Frou Baarda (Folkerts Kobe) - Geartsje Nieman.
Middelste rigele: ? - ? - Liesbeth Jans Douma - ? - ? - Jantsje Bouma - ? - Maaike de Vries - ? - .
Foarste rigele: Siebrand Douma Jr. - Evert van Schepen - Tichelaar - Jouke van Schepen - ? - ?.


[dit artikel delen op]

Deze keer een historische foto van Menaldum. De foto is genomen op de Dykstra Buorren in 1913.

Dyksterbuorren1913 800x

De mensen op de foto zijn extra feestelijk uitgedost. In 1913 was het namelijk 100 jaar geleden dat Nederland weer onafhankelijk werd na de Franse bezetting. Dit feest werd in heel het land groots gevierd, zo ook in Menaldum. De fotograaf stond ongeveer waar nu het nieuwe gemeentehuis is en de weg naar het Moolnersrak. Alle huizen zijn afgebroken en het hoge pand was herberg "De Klok".


 

[dit artikel delen op]

Doe't wy mei de tariedings dwaande wiene foar ?

ûs presintaasje op de hobbybeurs hiene wy der ridlike ferwachtings fan, mar dat wy dy sneons sa?n grutte besitte krije soene hiene wy net tocht. Tsientallen Menamers en ald-Menamers hawwe yn de skiednis fan it doarp omsneupe en de fotopresintaasje op byldskerm folge (mei grutte tank oan Henri Visser dyt in skitterende DVD gearstald hat). Ut de reaksjes tidens en nei de tentoanstelling die bliken dat in protte minsken belangstelling hawwe foar de skiednis fan har eigen omjowing en dat is foar us in stimulans om op dizze wei troch te gean.
Dan wolle wy graach Tine Bokma-Giesing en Feye Zwager noch betankje dy't tidens de tentoanstelling noch in tal nijskjirrige foto ?t ynbrochten. Al mei al in tige slagge dei.

anneentimen 300x
Anne Baarda en Timen Dykstra

[dit artikel delen op]

Deze keer een fraaie toto van de Mieddyk van de jaren twintig-dertig van de twintigste eeuw. De Mieddyk werd toen Nieuwe buren genoemd.

Nieuwburen kl 800x


Het pand links was een slagerij bewoond door slager Witteveen. Later was Sjoerd Gerritzen hier slager, deze is in 1955 gestopt en werd slager in Leeuwarden. De twee over gebleven slagers t.w. Auke Stellingwerf Lytsebuorren en Yde Baarda Greatebuorren, hebben de bestaande goodwill gekocht onder voorwaarde dat in het perceel nimmermeer een slagerij zal mogen worden gevestigd of uitgeoefend en dat het Gerritzen verboden was in en om het dorp Menaldum binnen een straal van twee kilometer weer een soortgelijk bedrijf op te richten.

[dit artikel delen op]