Op deze foto uit de jaren 60 ziet u een gedeelte van de Mieddyk in de winter. Links de boerderij van G. de Boer, het hoge gebouw rechts was de vroegere "Bosch" herberg, zo genoemd omdat het gebruik van het perceel land bij deze herberg werd omschreven als Bosch en Laan tot vermaak (kadastrale atlas fan Frylan 1832 diel 13 Menameradiel).

Mieddyk in de winter   jaren 60 800x 

De herberg was eigendom van tabakfabrikant T. W. Osinga Sz uit Gorredijk, die deze in 1867 voor fl. 2.250,? verkocht aan de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Menaldum. Tot 1904 was hier de Chr. Nat. School in gevestigd. Daarna werd het een verenigingsgebouw en is in de jaren 60 afgebroken, evenals de er naast staande woningen. Op de plek is nu de parkeerplaats van De Weme.


 

 

[dit artikel delen op]

Deze keer een prachtige foto van een gedeelte van de Earnseker jaren ?60, toen met meer woningen dan nu het geval is. 

Earnsaker jaren 60 800xIn de eerste woning woonde Marijke de Haan, daarnaast wed. S. de Groot, dan een leeg staande woning. Deze woningen zijn afgebroken. Het volgende tweetal woningen wordt nu bewoond door de fam. Fokkema en de fam. Van Schepen. De woningen daarnaast zijn ook afgebroken en werden bewoond door de fam. H. Nauta en de fam. Woudman. De rest van de woningen staat er nog. De naam van de persoon op deze foto is ons niet bekend. Op de achtergrond de Amerikaanse windmolen waarvan nu alleen het onderste gedeelte nog over is, rechts daarvan de boerderij van L. Dijkstra.

 

[dit artikel delen op]

Warnserbuorren   brug Mieddyk begin jaren 60 300xDe foto die hier is afgedrukt is één van de fraaie foto's van Menaldum die wij via de fam. Smit (Wamserbuorren) ontvingen. De foto is gemaakt beginjaren '60 en laat een gedeelte zien van de Wamserbuorren.

Op de voorgrond de brug in de Mieddijk over de "Kebels". Daarachter de woning waarin de fam. S. Schuurmans woonde. Het rijtje woningen links werd bewoond door de fam. B. Bruinsma (later door de fam. Grupstra) en de fam. B. de Vries.

De Wamserbuorren was vroeger een buurtschap buiten Menaldum op de kaart uit 1853 aangegeven als Waanserburen. Omstreeks 1915 veranderde dit omdat toen de woningen aan de Mieddyk en het Langpaed werden gebouwd.


 

[dit artikel delen op]

Deze keer een foto van een woning aan de Berltsumerdyk. De woning werd in de volksmond "it Holderhûske" genoemd, wat kleine woning betekend. Hier woonden twee gezinnen, o.a. de fam. Huizinga wiens zoon "Jan" deze foto heeft gemaakt. In de jaren 60 is deze woning afgebroken.

It Holdershuske jaren 60 800x

 


 

 

[dit artikel delen op]

Een foto met veel geschiedenis.

Wij vroegen ons bij de opening van het nieuwe gemeentekantoor af hoe lang het gemeentehuis in Menaldum is gevestigd. Gelukkig kon de beheerder van het archief, dhr. Jan Metzlar, ons duidelijkheid verschaffen. Het blijkt dat het gemeentehuis al sinds 1817 in Menaldum is. In de jaren 1817-1842 werd een deel van de herberg "De Klok", links op de foto, als grietenijhuis gebruikt. Deze herberg is in 1955 afgebroken. Vanaf 1817 huurde de gemeente ieder jaar een deel van de herberg van de eigenaar, in dit gedeelte was de grietenijkamer en de secretarie gevestigd (de rechterkant van het gebouw). In 1883 koopt de gemeente de herberg. Vanaf dat jaar verhuurd de gemeente de herberg met uitzondering van het deel waar de grietenijkamer en de secretarie is gevestigd, de huurprijs bedroeg fl. 445,- De huurder was J.A. Schaafsma die ook verplicht was om het Secreet schoon te houden (w.c.). In 1842 werd begonnen met de bouw van een nieuw gemeentehuis naast de herberg (architect Thomas Romein). In 1843 werd dit in gebruik genomen. De raadsvergaderingen worden hier nog steeds gehouden, ook doet het dienst als trouwlokatie.


 

[dit artikel delen op]