Onlangs is de boogbrug aan de Lytsedyk/Lytsebuorren voor renovatie van zijn plaats gehaald. Bij deze brug hoort een stukje geschiedenis wat wij u niet willen onthouden.

Boogbrug Lyste Dyk   Lytse Buorren 800x

 

De brug is vroeger aangebracht ten behoeve van de kerkgangers die aan de noordoostkant van de Menaldumervaart woonden in een gebied dat "Bessebuorren" heette en aan de westkant van Beetgum lag. Dit gebied behoorde tot 1920 bij het dorpsgebied van Menaldum. De weg Beetgumermolen-Menaldum was toen nog niet verhard en meestal slecht begaanbaar. Omdat de brug vooral gebruikt werd door de kerkgangers uit Bessebuorren, waren zij ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de brug.

Toen in de vijftiger jaren door verharding van de weg Beetgumermolen-Menaldum de brug niet meer van belang was voor de bewoners van Bessebuorren, wilden zij ook af van de onderhoudsverplichtingen. De Hervormde Gemeente heeft toen die verplichting overgenomen.
Maar in 1923 is de brug na enig onderhandelen aan de gemeente in eigendom en onderhoud overgegaan. De hervormde gemeente betaalde een afkoopsom van fl. 200,- onder beding: "Dat de gemeente zorg draagt voor de instandhouding van het hooghout, zolang het een dorpsbelang blijkt te zijn".

De boogbrug is nog steeds van groot belang voor het dorp en daarom heeft de gemeente de brug voor renovatie weg laten halen en we hopen dat deze zeer binnenkort weer teruggeplaatst wordt. Niet alleen voor het gemak van de bewoners van de Lytsebuorren, maar ook voor het mooie dorpsgezicht.


[dit artikel delen op]

MENAAM augustus 2005 - Via de website van tresoar kwamen wij tegen het adresboek van de provincie Friesland ? 1928, met daarop de namen van de beroepsbevolking van Menaldum. Daarbij valt op dat de beroepsbevolking bijna geheel uit mannen bestond (459), ook wordt het aantal weduwen vermeld (47). Het aantal inwoners bedroeg ongeveer 1550.

Bij 8 vrouwen staat een beroep vermeld (een heel verschil bij nu anno 2005) Enkele beroepen van vrouwen waren:kantoorhoudster, telefonie en posterijen.(Janna Pieters), onderwijzeres (mej Cnossen), winkelier (wed P.H.Kamminga), baker (wed D.Zijlstra).

Uit de beroepen van de mannelijke bevolking is duidelijk te zien dat Menaldum een agrarisch dorp was: landarbeiders 140, gardeniers 104, boeren 23 (1 boer was ras-veefokker A.F.Gerbens), aardappelkoopman 8, voerman 2.melktapper 1 (K.Wagenaar)

Ook de middenstand was goed vertegenwoordigd:bakkers 7, slagers 5 plus 1 noodslachter (P.M.Stapensea), winkeliers 5, timmerman 5, groenteventers 5, ververs 4.

Een greep uit andere beroepen: koperslagers 2, molenaars 3, smid 2, wagenmaker 1, turfschipper 1 (H.Mietus), kleermaker 2 (H.Flameling en Koningsveld), schoenmakers 2, uurwerkmaker 1 (W.R.Douma), barbiers 2, tweede kamerlid en raadslid (J.A.Bakker),

Burgemeester (C.Pals), predikant (H.W.Hupkes), arts (H.Oudsburg), veearts(S.Kingma).

Bij Feije Zwager staat vermeld ex-dorpsreiniger nu gardenier.

Dit alles geeft een beeld over de samenstelling van de bevolking van Menaldum in 1928. 

[dit artikel delen op]