Warnserbuorren   brug Mieddyk begin jaren 60 300xDe foto die hier is afgedrukt is één van de fraaie foto's van Menaldum die wij via de fam. Smit (Wamserbuorren) ontvingen. De foto is gemaakt beginjaren '60 en laat een gedeelte zien van de Wamserbuorren.

Op de voorgrond de brug in de Mieddijk over de "Kebels". Daarachter de woning waarin de fam. S. Schuurmans woonde. Het rijtje woningen links werd bewoond door de fam. B. Bruinsma (later door de fam. Grupstra) en de fam. B. de Vries.

De Wamserbuorren was vroeger een buurtschap buiten Menaldum op de kaart uit 1853 aangegeven als Waanserburen. Omstreeks 1915 veranderde dit omdat toen de woningen aan de Mieddyk en het Langpaed werden gebouwd.


 

[dit artikel delen op]

Een foto met veel geschiedenis.

Wij vroegen ons bij de opening van het nieuwe gemeentekantoor af hoe lang het gemeentehuis in Menaldum is gevestigd. Gelukkig kon de beheerder van het archief, dhr. Jan Metzlar, ons duidelijkheid verschaffen. Het blijkt dat het gemeentehuis al sinds 1817 in Menaldum is. In de jaren 1817-1842 werd een deel van de herberg "De Klok", links op de foto, als grietenijhuis gebruikt. Deze herberg is in 1955 afgebroken. Vanaf 1817 huurde de gemeente ieder jaar een deel van de herberg van de eigenaar, in dit gedeelte was de grietenijkamer en de secretarie gevestigd (de rechterkant van het gebouw). In 1883 koopt de gemeente de herberg. Vanaf dat jaar verhuurd de gemeente de herberg met uitzondering van het deel waar de grietenijkamer en de secretarie is gevestigd, de huurprijs bedroeg fl. 445,- De huurder was J.A. Schaafsma die ook verplicht was om het Secreet schoon te houden (w.c.). In 1842 werd begonnen met de bouw van een nieuw gemeentehuis naast de herberg (architect Thomas Romein). In 1843 werd dit in gebruik genomen. De raadsvergaderingen worden hier nog steeds gehouden, ook doet het dienst als trouwlokatie.


 

[dit artikel delen op]

MENAAM augustus 2005 - Via de website van tresoar kwamen wij tegen het adresboek van de provincie Friesland ? 1928, met daarop de namen van de beroepsbevolking van Menaldum. Daarbij valt op dat de beroepsbevolking bijna geheel uit mannen bestond (459), ook wordt het aantal weduwen vermeld (47). Het aantal inwoners bedroeg ongeveer 1550.

Bij 8 vrouwen staat een beroep vermeld (een heel verschil bij nu anno 2005) Enkele beroepen van vrouwen waren:kantoorhoudster, telefonie en posterijen.(Janna Pieters), onderwijzeres (mej Cnossen), winkelier (wed P.H.Kamminga), baker (wed D.Zijlstra).

Uit de beroepen van de mannelijke bevolking is duidelijk te zien dat Menaldum een agrarisch dorp was: landarbeiders 140, gardeniers 104, boeren 23 (1 boer was ras-veefokker A.F.Gerbens), aardappelkoopman 8, voerman 2.melktapper 1 (K.Wagenaar)

Ook de middenstand was goed vertegenwoordigd:bakkers 7, slagers 5 plus 1 noodslachter (P.M.Stapensea), winkeliers 5, timmerman 5, groenteventers 5, ververs 4.

Een greep uit andere beroepen: koperslagers 2, molenaars 3, smid 2, wagenmaker 1, turfschipper 1 (H.Mietus), kleermaker 2 (H.Flameling en Koningsveld), schoenmakers 2, uurwerkmaker 1 (W.R.Douma), barbiers 2, tweede kamerlid en raadslid (J.A.Bakker),

Burgemeester (C.Pals), predikant (H.W.Hupkes), arts (H.Oudsburg), veearts(S.Kingma).

Bij Feije Zwager staat vermeld ex-dorpsreiniger nu gardenier.

Dit alles geeft een beeld over de samenstelling van de bevolking van Menaldum in 1928. 

[dit artikel delen op]

Onlangs is de boogbrug aan de Lytsedyk/Lytsebuorren voor renovatie van zijn plaats gehaald. Bij deze brug hoort een stukje geschiedenis wat wij u niet willen onthouden.

Boogbrug Lyste Dyk   Lytse Buorren 800x

 

De brug is vroeger aangebracht ten behoeve van de kerkgangers die aan de noordoostkant van de Menaldumervaart woonden in een gebied dat "Bessebuorren" heette en aan de westkant van Beetgum lag. Dit gebied behoorde tot 1920 bij het dorpsgebied van Menaldum. De weg Beetgumermolen-Menaldum was toen nog niet verhard en meestal slecht begaanbaar. Omdat de brug vooral gebruikt werd door de kerkgangers uit Bessebuorren, waren zij ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de brug.

Toen in de vijftiger jaren door verharding van de weg Beetgumermolen-Menaldum de brug niet meer van belang was voor de bewoners van Bessebuorren, wilden zij ook af van de onderhoudsverplichtingen. De Hervormde Gemeente heeft toen die verplichting overgenomen.
Maar in 1923 is de brug na enig onderhandelen aan de gemeente in eigendom en onderhoud overgegaan. De hervormde gemeente betaalde een afkoopsom van fl. 200,- onder beding: "Dat de gemeente zorg draagt voor de instandhouding van het hooghout, zolang het een dorpsbelang blijkt te zijn".

De boogbrug is nog steeds van groot belang voor het dorp en daarom heeft de gemeente de brug voor renovatie weg laten halen en we hopen dat deze zeer binnenkort weer teruggeplaatst wordt. Niet alleen voor het gemak van de bewoners van de Lytsebuorren, maar ook voor het mooie dorpsgezicht.


[dit artikel delen op]