MENAAM april 2010 - Dit café aan de Lytsedyk 16 in Menaam is gebouwd circa 1857-1858, eigenaar van de grond was de Hervormde Kerk van Menaldum,de kerk geeft het perceel (tot circa 1857-1859 was het een tuin, daarna huis en erf), sinds 1857-1859 uit in erfpacht.

De eerste eigenaar was Piter Minnes Boonstra, timmerman te Menaldum. Eerste kastelein Kornelis Elings Kramer (was eerst slager)
Het café heeft altijd een belangrijke functie gehad in het dorpsleven van Menaam. Vooral rond 1900 speelde de aardappelhandel hierin een belangrijke rol. Het dorp had vele gaardeniers(kleine landbouwers) verschillende woningen herinneren hier nog aan. De veiling van de aardappels werd gehouden op de kade voor het café, de aardappels werden met pramen aangevoerd en op de walkant gezet, meestal in korven met daarop het loof om ze te beschermen tegen het licht. Na afloop van de veiling werden ze in skûtsjes weer afgevoerd ,verschillende oude foto's getuigen hiervan.

aardappelbeurs deel1 60x40 resultaat21

Handgeschilderd vanaf foto’s ca. 1915

aardappelbeurs deel2 60x40 resultaat21

Het was een drukte van belang. Dit ging door tot de jaren 25-30 van de vorige eeuw. Toen werd er een veilinggebouw achter de Aardappelbeurs gebouwd en ging de handel daar verder.

In de oorlog werden bij het café de paarden verzameld die gevorderd waren door de Duitsers.
Ook tijdens de Menamer kermis was het in de Aardappelbeurs een drukte van belang, dit begon dan op zondagmiddag als de winnaars van de Gouden Willem kaatspartij, die achter het muziekkorps Constantia vanaf het sportterrein naar het café waren gemarcheerd de prijzen in ontvangst namen. 's Avonds was dan het grote bal, jongeren uit de verre omgeving kwamen dan naar de Aardappelbeurs, de ramen van de bovenzaal stonden dan open en de muziek klonk over het hele dorp. In de tap eronder werden dan steun balken geplaatst ter voorkoming dat de dansers door de vloer zakten!(dit was ook de reden waarom de bovenzaal later werd afgekeurd). Maandagmorgen was het matinee met muziek, na afloop hiervan kwam het geregeld voor dat verscheidene matineegangers in de Menamer vaart sprongen.

Veel verengingen hebben gebruik gemaakt van de bovenzaal van het café, zoals” De Fryske Krite” die er vele toneelstukken heeft opgevoerd waarbij het opmerkelijk was dat de mannen en vrouwen vaak apart zaten. Ook fanfare Constantia en de gymnastiekverenigingen waren vaste gebruikers. Vele bruiloften en huwelijksjubileum zijn er gevierd. Toen de laatste caféhouder Johannes Vocht eind jaren negentig de deuren sloot en het café zijn laatste functie verloor was dit een verlies voor het dorp.

Het pand is nog steeds beeldbepalend op de Lytsedyk en het is verheugend te zien dat de huidige bewoners de familie Lemstra / visser het pand prachtig hebben opgeknapt. Want Lytsedyk en Lytsebuorren met de boogbrug over de Menamerfeart behoren tot de mooiste straten van Menaam.

April 2010, Anne Baarda - documentatie Menaam
2017 Artikel Us Jier Menameradiel
bron en foto's: (c) www.de-aardappelbeurs.nl

[dit artikel delen op]

MENAAM april 2021 - Zoals u wellicht hebt gelezen is het voormalig gemeentekantoor verkocht aan de Kwadrantgroep die er een dementie vriendelijk wonen in realiseert. Als naam is gekozen IenhoarnState naar de Eenhoorn in het gemeentewapen van Menameradiel. Wij hebben een foto collage gemaakt van de panden die vroeger op deze plek hebben gestaan.

 collage panden dyksterbuorrenbc

De villa (linksboven) is in 1909 gebouwd. Bewoner was Cees Stapensea. Dit pand is in 1950 gekocht door de Rabobank, die het in 1952 liet slopen t.b.v. een nieuw bankgebouw. (rechts boven) Na de verhuizing van de bank naar de Ljochtmisdyk maakte de gemeente gebruik van dit pand, die liet het in 2003 slopen t.b.v. een nieuw gemeentekantoor.

Het pand linksonder is in 1911 herbouwd (nadat er eerst een huis met een schuur stond) en bestond uit twee woningen. De laatste eigenaar was Pieter Sybrens Kuperus die het in 1952 verkocht aan de gemeente die het in 2003 liet slopen.

Rechts onder het huidige pand dat van 2004-2018 dienst deed als gemeentekantoor van Menameradiel en in 2020 verkocht werd aan de Kwadrantgroep.

In ons archief is nog veel meer informatie over dit gebied aanwezig.

Foto's(ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie).

[dit artikel delen op]

MENAAM 1916 – Op deze foto uit 1916 zien we de houten “Flapbrêge “ over de dorpsvaart met links de brug over de Buosterfeart die in deze vaart uit kwam/ Het laatste huis rechts op de Lytsebuorren is in 1952 afgebroken op deze plek ligt nu de huidige brug.

Lytsedyk Lytsebourren 21 ca1916bcwm
Foto documentatie Menaam


 

[dit artikel delen op]

MENAAM ca 1950 - De Dronrijpsterweg in de jaren 50 van de vorige eeuw.

IMG 0822bcwmDe Rypsterdyk, toen de Dronrijpsterweg in de jaren vijftig van de vorige eeuw
met veel groen in de straat en met daarop links nog een voor die tijd oude Citroën.


 

Retour

[dit artikel delen op]

Deze keer een foto van een Draai. Het is een brug voor voetgangers met een draaibare plank,met leuning die diende om de pramen met landbouwvruchten door te laten. De Draai op de foto lag over de Liemervaart die vanaf de Menaldumervaart achter de huizen van de Earnseker loopt en zo het land in gaat. Op de plek van de Draai ligt nu een dam. Vanaf de Earnseker konden de Menamers vroeger een ommetje maken. Via de Draai de landerijen in, langs de Amerikaanse windmotor (het onderste stuk staat er nog) om bij de boerderij van Herman Wassenaar op de Bitgumerdyk uit te komen.

IMG 1491 bcwm Medium

Ook de jeugd gebruikte hem om naar de bunker die bij Ingelum ligt te gaan. Deze bunker is een overblijfsel van het schijnvliegveld dat daar in de tweede wereldoorlog lag.

De foto is gemaakt door Gerke de Vries beginjaren 60 van de vorige eeuw. Hij stond op de plek waar nu de Ingelumerdyk is.

Van Durk Veenstra kregen wij een mapje met herdenkingsredes uitgesproken bij het 100 jarig jubileum van de Christelijke School.

Foto's(ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie).


 

[dit artikel delen op]