Documentatie Menaam - Deze keer een prachtige foto die eindjaren twintig van de vorige eeuw op de Dyksterbuorren voor Bondscafé DE KLOK genomen is. Het café stond vlakbij het door Thomas Romein gebouwde gemeentehuis uit 1843.

cafe De Klok met kinderenbcwm Medium

Voor het café een groepje kinderen in keurige kledij met een leidster. De man voor het groepje is Jac. Jac. Stienstra. De drie mannen links vooraan zouden Reinder Jonker, Reinder Douma en Piet Donker moeten zijn. Bij welke gelegenheid de foto is genomen weten we niet. De kar met de vaten is van de gemeentereiniging.

Meer weten over Bondscafé DE KLOK, zie op de website Menaldumdorp.nl(historie)

Van Jannie Jonker kregen we een map met oorlogskranten. Hartelijk dank!

Foto's(ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie).

[dit artikel delen op]

Deze keer een foto van een versierde wagen die meedeed aan de optocht koninginnenfeest 1938. Dit soort wagens werden ook gezien tijdens de bevrijdingsfeesten in 1945. Het thema was vaak “Herrijzend Nederland” of zoals deze wagen “Oranje Boven”.

versierde wagen 1938wm2De personen op deze foto zijn: v.l.n.r. Klaas Grijpma; Tet Wassenaar; Aaltje Huizenga;? ;?;
Djoke Burghout. Staand: v.l.n.r. Anna Wassenaar en Reintje Roersma.

De bijzondere opendag die we op 16 mei zouden houden is vanwege de Corona perikelen niet doorgegaan.

Documentatie Menaam beschikt nu over 2025 foto's die we digitaal hebben opgeslagen. Een deel is ook te zien op de website!

Vanaf oktober zijn wij de eerste donderdag van de maand van 19.30-20.30 weer geopend voor belangstellenden. De eerstvolgende keer is op donderdag 1oktober (Biljartzaal Skilpaad 1)

De openingstijden van het Historisch Centrum Waadhoeke onder het oude stadhuis van Franeker waaraan wij ook meedoen zijn: iedere maandag en elke eerste zaterdag van de maand van 14.00-17.00 uur.


 

Foto’s (ook via de mail) krantenknipsels etc. blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie).

[dit artikel delen op]

MENAAM begin 1900 - Op deze foto zien we een schoolklas van de openbare school aan de Greatebuorren uit begin 1900. Let ook eens op kleding van de kinderen. Ze hebben hun mooiste kleren aangetrokken, want op de foto komen was een hele gebeurtenis, wat ook te zien is aan de ernst op de gezichten van de kinderen. Deze foto en nog anderen kregen we van Baukje de Boer en Benny Bootsma.

kinderen openbareschool Menaam bcwm Medium

Van Jan de Boer kregen we een toneelboekje van de “Wize Kat” dat als openluchtspel is opgevoerd in de tuin van De Weme. Jurjen Kingma heeft een prachtig stukje geschiedenis van de kerk- en armvoogdij uit de zes, zeven, acht en negentiende eeuw uitgezocht, met name over het gebruik van de z.g. “armenlanden” die om Menaam heen lagen.

Allen hartelijk dank.

Documentatie Menaam beschikt nu over 2025 foto's die we digitaal hebben opgeslagen een deel is ook te zien op de website!

Vanaf oktober zijn wij de eerste donderdag van de maand van 19.30-20.30 weer geopend voor belangstellenden. De eerstvolgende keer is op donderdag 1 oktober (Biljartzaal Skilpaad 1)

De openingstijden van het Historisch Centrum Waadhoeke onder het oude stadhuis van Franeker waaraan wij ook meedoen zijn: iedere maandag en elke eerste zaterdag van de maand van 14.00-17.00 uur.

[dit artikel delen op]

Op 5 maaie is ferstoarn ús doarpsgenoat Timen Dijkstra. Hij hat hiel wat bestjutten foar de Menamer doarpsmienskip, wêr't hij fanôf 1955 diel fan út makke. Syn earste kontakt mei it Menamer ferienigingslibben wie mei it tonielselskip “De Krite” wêr't er yn ferskate stikken mei spile hat. Wat koe hij oer dy tiid prachtich fertelle. Foaral oer syn meispilers Bouke Kikstra en Eelke v/d Meulen.

Timen in Documentatie Menaam bc Medium

It meast bekend waard hij troch it redakteurskip fan Menaem yn't Ljocht dat hij 21 jier lang dyn hat.

Ek foar it korps “Constantia” hat hij wakker yn't spier west u.o. mei it opheljen fan it âld papier en dêr fûn hij wolris foto's en papieren oer Menaam tusken. Dat wie foar him de reden om yn 2002 yn Menaem yn't Ljocht te freegjen at er ek doarpsgenoaten wiene dy't mei him spul oer Menaam samlje woene. Dat hie as resultaat, dat Documentatie Menaam oprjochte waard. Hij hat him as Bilkert tige yn de skiednis fan Menaam ferdjippe. Wat koe hij dêr prachtig oer fertelle bij de doarpskuiers en de foto's dy't fertoand waarden. Tidens de doarpskuiers steane wij ek altiid efkes stil bij it byld fan “it Feintsje” op de Dyksterbuorren dat dêr op inisjatyf fan Timen yn 1971 kommen is.

 

Ek op ús iepen dagen wie hij yn syn elemint. It moetsjen fan al dy âld-doarpsgenoaten fûn er prachtich!

Wij sille him misse, mar binne bliid dat hij salang Menamer west hat, al is hij sa't yn de rou- advertinsje stie, yn syn hert toch altiid Bilkert bleaun.

Wij tinke mei respekt oan him wêrom.
Anne Baarda, Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga en Piet Boerrigter.


Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie) en artikel over [Timen Dijkstra][Uitvaart]

Foto: Documentatie Menaam.


 

 

 

[dit artikel delen op]

Op deze foto zien we Siebe Zwager die met paard en wagen op weg is naar zijn boerderij aan de Rypsterdyk. Een prachtig beeld uit de jaren 50 van de vorige eeuw. De boeren deden in die jaren aan zogenaamd “Kringloop” landbouw. De koeien kregen voer uit de opbrengsten van het eigen bedrijf zoals voederbieten gras en hooi ect. Zwager z'n grote hobby was de muziek. Zo was hij jarenlang organist van de Hervormde gemeente en dirigent van de muziekgroep de “Activoza's” waarvan ook een foto op de website Menaldumdorp.nl staat [link].

Sybe Zwagerwm. Small 

Van Janneke Bonnema-Meijer kregen we tijdens de openstelling van documentatie Menaam een notulenboek van de Vrijzinnige vrouwenvereniging en enige mooie foto's.
Anneke de Boer-Zwager bracht ons een telefoongids van september 1957. Beiden hartelijk bedankt.

Documentatie Menaam beschikt nu over 2025 foto's die we digitaal hebben opgeslagen. Een deel is ook te zien op de website!

Foto’s (ook via de mail), krantenknipsels etc. blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie).


 

 

 

[dit artikel delen op]