vlas achter de Greatebuorren met Jan Smits en Sipke Plat jrBCWM. Medium

MENAAM ca 1950 - Op bijgaande foto genomen vanaf de Orxmasingel jaren 50 van de vorige eeuw zien we Jan Smits (links) en Sipke Plat jr. bezig met het vlas uit de grond te trekken en te bundelen.

Vlas werd o.a. gebruikt in de textiel industrie (linnen) en er werd lijnzaad en olie van gemaakt. Het braken en zwingelen gebeurde in de z.g. braakhokken en was door het stof een ongezond werk. Menaam had ook een vlasbewerkings-fabriek (v/d Beek Warnserbuorren). De straatnamen De Braak, De Swingel en De Rûpelbank herinneren hier nog aan.

Activiteiten Doc.Menaam: 14 september doen we mee met het stratenfestival.

  • Wij doen ook mee met “Historisch Centrum Waadhoeke” dat komt onder het oude stadhuis van Franeker, we hebben daar een vitrine die we zullen inrichten met materiaal over ons dorp.
  • Vanaf oktober zijn wij de eerste donderdag van de maand van 19.30-20.30 geopend voor belangstellenden de eerste keer op don. 3 Oktober. (Biljartzaal Skilpaad 1)

Foto’s (ook via de mail) krantenknipsels etc. blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl (Historie).


Historisch Centrum Waadhoeke

Het HCF is ook te bezoeken in het nieuwe Historisch Centrum Waadhoeke in het souterrain van het stadhuis, ingang aan de achterzijde aan het Noord. Het Historisch Centrum Waadhoeke biedt eveneens onderdak aan de Vrienden van Franeker, Bildts Aigene, Aerden Plaats, Documentatie Centrum Menaam en Erfgoed Fundaasje.

Historisch Centrum Waadhoeke - Historisch Centrum Franeke is iedere vrijdagsmiddag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Website HCF: https://historischcentrumfraneker.nl

 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM 1939 - Van Sylvia Feenstra kregen wij een krantenartikel met daarin een foto met tekst over de herinrichting van de slagerij van Yde Baarda in 1939 (in deze slagerij zit nu Koos van Smeden) Het geeft een beeld hoe het geslachte vlees werd getoond in de etalage.
In dit geval twee achterbouten een stuk van een voorbout en een half varken. Een heel verschil met tegenwoordig, nu ligt het in de koeltoonbank.

slagerij Y.Baarda herinrichtig nwinkel circa 1938 ontspikkeld

Toen Baarda in 1931 als slager begon ging hij eerst met de te slachten koe door het dorp om de dorpsgenoten te laten zien wat voor kwaliteit vlees hij te koop had. We vragen ons af hoe de tegenwoordige consument hierop zou reageren!!

Foto’s(ook via de mail),krantenknipsels etc. blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl (Historie).

Activiteiten Documentatie Menaam:

  • 14 september doen we mee met het stratenfestival.
  • Wij doen ook mee met “Historisch Centrum Waadhoeke” Dat komt onder het oude stadhuis van Franeker. We hebben daar een vitrine die we zullen inrichten met materiaal over ons dorp.
  • Vanaf oktober zijn wij de eerste donderdag van de maand van 19.30 - 20.30 uur geopend voor belangstellenden. De eerste keer op donderdag 3 oktober. (Biljartzaal Skilpaad 1)

 

 

[dit artikel delen op]

Tijdens onze opendag kregen we diverse foto's en ansichtkaarten van Ruurdtje Kuiken -Dijkstra uit St. Annaparochie waaronder deze van de Berltsumerdyk. Haar vader Rintje die tijdens de mobilisatie militair was en haar moeder Jitske correspondeerden d.m.v. deze ansichtkaarten van Menaam met elkaar.

Rintje was bij de luchtdoel artillerie en gelegerd in ’s-Hertogenbosch. De kaart is gestempeld op 10 oktober 1939. Het was een spannende tijd.

Berlikumerweg 1935 Kuiken Dijkstra bewerkt3 Smallwm

Vader in het leger en moeder met twee kleine kinderen thuis en de contacten waren sporadisch. Van “Whats App” wist men toen nog niet!!!!!

Meer historie Menaam [Historie]

[dit artikel delen op]

MENAAM ca 1845 Op deze tekening is rechts nog een gedeelte te zien van het in 1843-1844 door Thomas Romein gebouwde gemeentehuis, daarnaast café De Klok en op de voorgrond de “Flapbrêge” over de Menamerfeart. De huisjes links stonden nog voor de Buosterfeart die langs de Dyksterbuorren liep (op de kadastrale atlas fan Fryslân uit 1832 is dit te zien).

tekening oud Menaldum 1845 door M.P.Boonstra zw wm SmallOUD-MENALDUM. BIJ 'T GEMEENTEHUIS, NAAR EEN OUDE TEKENING. DOOR M.P.BOONSTRA 1845.
(in 1949 nagetekend door Arjen.K.Wassenaar).

Op deze tekening is ook te zien dat Menaam vroeger een zadeldaktoren had. Deze werd in 1866 vervangen door de huidige. M.P. Boonstra was één van de aannemers bij de grote verbouwing van het kerkgebouw in 1872-1874. Hij woonde aan de Greatebuorren.


 

 

[dit artikel delen op]

Op zaterdag 23 maart 2019 hielden we weer onze Open Dag die weer zeer geslaagd was. Menamers en (oud) Menamers konden zien dat we door de jaren heen al veel verzameld hebben over de geschiedenis van ons dorp. Ook kwamen leden van andere historische verenigingen een kijkje nemen en kregen we weer nieuwe stukken binnen, zoals de hier afgebeelde tekening van de kerktoren en de Buosterfeart aan de Greatebuorren die we ontvingen van Ruurdtje Kuiken-Dijkstra uit Sint Annaparochie.

Kerktoren tekening bcwm800px

Zij bracht ook een tiental foto’s mee. Ook van Jurjen Kuurstra (Dronryp)
Van Janneke Bonnema-Meijer en Tine Bleekveld-De Vries mochten we ook iets ontvangen, evenals al eerder van de familie De Jong (Bitgumerdyk) allen hartelijk dank!

Dank ook aan Henri Visser voor het tonen van de films en de biljartver.” Ons Genoegen” voor het gebruik van de zaal.

foto’s,krantenknipsels etc. blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl (Historie).


 

 

 

[dit artikel delen op]