Een fraaie foto van een feest in Menaam ca 1915. Het bijzondere aan deze foto is wel de prachtige kledij die men aan had, van zowel de jeugd als ook de ouderen. Zoveel feesten had men niet in die tijd, dus kwam de “Sneinske Pronk” aan!

Menaldum ca1910 feest op weiland van Auke Gerbens aan de Bitgumerdykbc4wmx

De foto is genomen op een stuk grasland tegenover de ingang naar het huidige kaatsveld achter de Lytsebuorren. Tot 1921 had V.v.V. Menaem nog niet de beschikking over een eigen kaatsveld en was men afhankelijk van de welwillendheid van een landbouwer. In dit geval was dat Auke Gerbens die ook jarenlang voorzitter is geweest van V.v.V.

In 1921 werd het huidige kaatsveld in gebruik genomen. De eerste grote kermis kaatspartij werd in 1923 op het nieuwe terrein gehouden.


 

[dit artikel delen op]

Dorpsbelang Menaam

Logo DocMenaamMENAAM augustus 2022 - In samenwerking met Dorpsbelang Menaam willen wij een 2 tal dorpswandelingen organiseren. Het idee is om u als bewoners nader kennis te laten nemen van de geschiedenis van ons mooie dorp.

 

Omdat de groepsgrote is beperkt tot 15 personen, gaan we twee wandelingen houden. Deze zullen plaatsvinden op 17 september 2022 en wel om 10:00 uur en 14:00 uur. De duur van de wandeling zal ongeveer 1 tot 1,5 uur zijn. Opgave kan alleen via de mail en VOL IS VOL.


Deelname is gratis.

Bij een overweldigende deelname zullen wij hier een vervolg aangeven.
Aanmelden via

Namens Documentatie Menaam,
Anne Baarda
Piet en Tjeerdtje Boerrigter

 


 

flapbrege en lytsebuorren 1945bcwm

[dit artikel delen op]

MENAAM 1963 - Deze keer een foto die we kregen van Andries uit Franeker van de Wanserbuorren in de winter van 1963. In deze winter is ook de zwaarste Elfstedentocht ooit gereden die werd gewonnen door Reinier Paping.

Wanserbuorren sneeuwinter 1963 Medium

Er lag die winter zoals u op de foto kan zien een flink pak sneeuw. Het was met name voor de melkrijders moeilijk om de melkbussen bij de boeren op te halen, dat gold ook voor de middenstanders zoals bakkers, slagers, kruideniers etc. om de bestellingen bij de klanten af te leveren.

Het grote gebouw is de in 1946 door van der Beek gebouwde vlasfabriek. In 1957 is er een gedeelte afgebrand. (de warm water roterij voor de vlasverwerking)
De huizen links zijn afgebroken waar de familie Kobus de Vries heeft gewoond.

Van Gosse en Antje Bootsma ontvingen we een zwarte lamp die in de tweede wereldoorlog werd gebruikt voor de verduistering, dank!

[dit artikel delen op]

DOCUMENTATIE MENAAM - De Wanserbuorren was tot circa 1910 een los buurtschap van Menaam. In de Grote Historische atlas van Friesland 1853-1856 wordt het als Waanserburen vermeld en er stonden 39 woningen. Toen de Mieddyk en het Langpaad vanaf 1910 werden volgebouwd werd het onderdeel van Menaam.

Wanserbuorren in de sneeuw 1963bc Medium

Op de foto uit de jaren 60 van de vorige eeuw, zien we woningen waarvan de meesten inmiddels zijn afgebroken. In het meest rechtse huis woonde de familie Hendrik v/d Veer, een gedeelte staat er nog. Dan het pand waar de familie Jochem de Boer woonde en we zien de achterkant van de huizen waar de familie Bauke de Vries en Brant Bruinsma woonden.Het linkse pand was een blokje huizen van een drietal woningen, hier woonden vrouw Scheffer en kinderen, Paulus Kooistra en Anna Douma.


 

[dit artikel delen op]

De buurtvereniging Greatebuorren/Skilpaed deed in 1975 mee aan de optocht tijdens het dorpsfeest. Zij beelden de tijd van Ot en Sien uit. Op de foto zien we v.l.n.r. Wolter Russchen, Marcus Staal, Anneke de Boer, Willy Baarda-Plat, Jan Feenstra en Hilly de Boer.

dorpsfeest 1975 GreatebuorrenSkilpaad bc MediumWM

Naar aanleiding van onze oproep in het vorige nummer over het inventariseren van GEVELSTENEN kregen we reacties van Carolien Haverhoek (Fysiotherapie praktijk) over de gevelsteen Greatebuorren 25. Van Jannie Feenstra over Bitgumerdyk 5 en van Jan de Boer over verschillende panden waar de familie de Boer heeft gewoond. Allen hartelijk dank

Mocht uw pand ook een gevelsteen hebben, dan zouden wij dat graag willen weten ,onderaan staat ons mailadres.

Men kan dan ook foto's ect. bij ons inleveren. Verder zijn wij de eerste donderdag van de maand geopend, kijk voor de data bij de agenda.

[dit artikel delen op]