Documentatie Menaam.

Van Andries uit Franeker krijgen wij veel foto's van de mieddyk uit de jaren 1910-1925 waarvan we hier een afdrukken. Ze komen uit het archief van de familie Feenstra, waarvoor hartelijk dank!

Verder kregen we van de familie Plekkeringa een foto van een huis, dat vroeger op de Greatebuorren stond.

mieddyk met bewoners en elektrischeteits palen 1920 bcwm Small

Alle uitgaven van Menaem yn't Ljocht worden al sinds 1964 ingebonden door dorpsbelang, waardoor we beschikken over prachtig stuk geschiedenis van ons dorp.

© 2016 Documentatie Menaam/Menaldumdorp


 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam.

Deze keer een prachtige foto van bewoners van de Greatebuorren genomen voor de slagerij van Fedde de Boer die nog net te zien is in de winkeldeur. Nu is Van Smeden hier slager.

De foto is genomen omstreeks 1910. In het pand links zat bakkerij Koopmans, later Eelke v/d/ Meulen. Let op de koehorens boven de winkeldeur van de slagerij. Ook de kledij is bijzonder. Ook is nog een gedeelte van de brug over de Buosterfeart te zien. (gedempt 1932)

Greatebuorren ca 1910wm Medium

Van Marten Terpstra hebben we 6 Dvd's gekregen met daarop diverse ouden van dagen tochten, dorpsfeesten, zakenclub reisje, Kennedy tocht, winter 1963 met schaatsen op de Menamerfeart en een zakenfilm met modeshow. Alles gefilmd door z'n grootvader Marten de Boer. Zodat we nu ook veel beeldmateriaal hebben. Hartelijk dank daarvoor!

Op zaterdag 19 maart staan wij ook met een stand op de paasmarkt die de Tuorrebout Skilpaad 1 die dag organiseert, de markt begint om 11.00 en eindigt om 16.00 uur.


[dit artikel delen op]

Ontstaan Kermis en de geschiedenis daarvan in Menaam.

Het woord kermis komt van kerkmis dit is vanouds de verjaardag van de patroonheilige van de kerk, of van de inwijding van een kerk. Het was dus een kerkelijk feest waarbij een processie hoorde en een dienst in de kerk. De patroonheilige van de kerk van Menaam was Sint Lambertus (geb. 635). Hij was bisschop van Maastricht en het Belgische Tongeren en is circa 706 vermoord in Luik.

Na de reformatie werd het woord kerkmis vervangen door kermis waar ook vaak jaarmarkten bij werden gehouden, deze jaarmarkten stammen al uit de Romeinse tijd. Vaak traden daar ook straatartiesten op. Waarom men in Menaam het tweede weekend van augustus de kermis houdt is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de jaarmarkten die een agrarisch karakter hadden en al een vaste datum hadden. Augustus is wel een topmaand wat de kermissen betreft.

Een dorpskermis duurde vaak twee of drie dagen. Hier in Menaam was dat op zaterdag en zondag, waarna op maandag nog een matinee volgde. Naar dit kermisweekend werd het hele jaar toegeleefd. De week voor dit weekend werden de ramen gelapt en de tuinen opgeknapt. In de Menamerfeart lag het dan vol met kermisschepen. Voor de jeugd was dit een extra feest. Zij hielpen bij het opbouwen van zweef- en draaimolen etc. De kramen stonden dan op de Lytsedyk waar vroeger ook wel kermis harddraverijen werden gehouden. Later was de plek van de kermis op de Greatebuorren en tegenwoordig op het gemeenteplein.

Op de zaterdag werd een kaatspartij voor de leden van VVV Menaem gehouden en op de zondag de Gouden Willem partij met na afloop de prijsuitreiking in café "De Aardappelbeurs" met daarna op zondagavond een danspartij was met een live band. Op maandagmorgen werd er in dit zelfde café een matinee gehouden. Na afloop hiervan gebeurde het wel dat de matineegangers afkoeling zochten in de Menamerfeart!!!! Maandagmiddag werd er op het kaatsveld een jongens afdelings-kaats partij gehouden.

Tegenwoordig is de indeling van het kermisweekend iets anders maar toch zijn vele elementen gebleven. Er staat nu een feesttent op het sportterrein waar de live muziek wordt gespeeld. Op vrijdag is er een ledenpartij, zaterdags een dameshoofdklasse kaatspartij met een braderie in het dorp (ook een soort jaarmarkt) en op zondag nog steeds de Gouden Willem partij voor de hoofdklasse heren.
Dat het nog lang zo mag blijven, want het kermisweekend draagt bij aan de leefbaarheid van ons dorp!

Anne Baarda.
Menaam, oktober 2015


 

 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam

Van Andries uit Franeker kregen we deze fraaie foto van de "Flapbrêge" die begin jaren 50 van de vorige eeuw is vervangen door een andere.

flapbrêge en lytsebuorren 1945bcwm


 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam

Van de foto uit 1914 van de Menamer jongens in het vorige Menaem yn't Ljocht zijn de namen nu bekend het zijn: staand v.l.n.r. Rinse Wassenaar, Herre Fokkema, Sybren Wagenaar, Tsjalling de Jong, Herre Nauta en Johannes Bakker. zittend v.l.n.r. Hilbrand Schuurmans, Klaas Tichelaar en Ate Kuipers. Met dank aan Jannie Jonkers en mevr. Gerrie Fokkema - Gerbranda.

menamer jongens mobilisatie 1914 bewerkt zwwm

Van de laatste kregen wij een aantal knipsels en foto's, waarvan we één afdrukken:

menamer hangouderen bij de menamerfeart 1953 rand2zwwm Medium

Een groep Menamers bij de Menamerfeart, circa 1953, allemaal op klompen. Van een aantal zijn ons de namen bekend: M. Kromkamp, Tjeerd Roersma, Jac de Vries, M Zijlstra, Doeke de Vries, Lolke Meerstra, Sieger Hooghiem, Oepie de Swart?, Jochum Plat met fiets. Mocht u ook nog personen herkennen geef die dan aan ons door.

Van Froukje Schaaf-Meinsma kregen we nog een serie foto's van de brand van Graldastate 1993. ook bedankt daarvoor.

 


 

 

[dit artikel delen op]