Categorie: Straatnamen
Hits: 2742

ORXMASINGEL, BLOMTÛN CAMSTRASTRJITTE, GREFTSWAL

Menaldum heeft als zo vele dorpen ook zijn adel gekend. Genoemd worden de staten Orxma, Jukema, Donia, Gralda en Galema.

Orxma was een prachtig adellijkhuis, vlak bij de kerk gelegen. Oorspronkelijk was dit Orxma een grote boerderij, maar in 1629 werd deze door Ruurd van Juckema gekocht, die te Rinsumageest woonde. Siuw Sybrens, een weduwe was de eigenaresse en voorlopig mocht ze blijven wonen. In 1640 overleed de oude Juckema en Orxma (de naam bleef) kwam aan de oudste dochter uit zijn tweede huwelijk, Barbara. Zij was echter non en woonde in Haarlem. In 1667 overleed zij in Haarlem op 57-jarige leeftijd en is aldaar op zeer eenvoudige wijze begraven. Haar bezit was echter al heel spoedig nadat haar de erfenis ten deel was gevallen, door een schikking in eigendom overgegaan aan haar halfzuster Eduarde Juckema, die met Homme van Camstra was gehuwd. En met deze Homme doet dit voorname geslacht zijn intrede te Menaldum. In de kerk vindt men nog het prachtige herengestoelte van dit geslacht, thans kerkvoogdenbank. Boven de bank is op verdienstelijke wijze het familiewapen uitgesneden, bestaande uit een kam, een ster en een rad, die de naam moeten uitbeelden: cam-ster-rad.

Het wapen in de gevel van het huidige "Orxma State"Homme van Camstra liet de oude boerderij vervangen door een prachtig huis met hoven, bloementuin (Blomtûn), grachten en singels (de naam Greftswal herinnert dus aan de grachten waardoor 0rxma State werd omringd). Het wapen van hem en zijn vrouw werd op de poort aangebracht. Het huis was echter nog maar nauwelijks klaar, of de heer Camstra overleed en zijn zoon Tjalling van Camstra erfde het bezit. Hij overleed in 1664 en zijn enige zoon Tjalling Homme van Camstra erfde zijn bezit. Deze overleed in 1727 en hij liet Orxma State na aan zijn tweede zoon Hans Willem van Camstra. Na zijn overlijden kwam Orxma State toe aan zijn schoonzuster Auck van Haersma en over haar hebben we al eerder melding gedaan. In 1830 is Orxma verkocht en in 1831 is het afgebroken. De prachtige hoven werden bouwland. Van de stenen van de afbraak is het armhuis gebouwd.

(c) 2005 Documentatie Menaam


 

 

[dit artikel delen op]