JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Verzameling foto’s en verhalen over mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit Menaldum en directe omgeving.

Activiteiten:

  • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân
  • Open dagen organiseren;
  • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
  • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
  • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

buorsterfeart en kerk ca 1900

Foto's op deze website! - Het foto archief van Documentatie Menaam is ontstaan door het verkrijgen van vele foto's uit privé collecties. Fotoalbums, zolderopruimingen, schoenendozen, krantenknipsels en heel veel ingescande en toegezonden foto's. Het moge duidelijk zijn dat de rechthebbende van deze foto's niet of heel moeilijk te achterhalen zijn.

Belangrijk om te weten dat er op deze foto's auteursrechten kunnen staan en dus niet vrijelijk gebruikt mogen worden. Foto's zijn veelal voorzien van een watermerk die hiernaar verwijzen. Mocht u als rechthebbende bezwaar hebben tegen publicatie, of juist uw naamsvermelding wensen, laat dit dan weten.

Informatie via ons contactformulier of telefonisch bij:

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377
Contactformulier [FORMULIER]

© 2004 - 2020 Documentatie Menaam


Historisch Centrum Waadhoeke

Het HCF is ook te bezoeken in het nieuwe Historisch Centrum Waadhoeke in het souterrain van het stadhuis, ingang aan de achterzijde aan het Noord. Het Historisch Centrum Waadhoeke biedt eveneens onderdak aan de Vrienden van Franeker, Bildts Aigene, Aerden Plaats, Documentatie Centrum Menaam en Erfgoed Fundaasje.

Historisch Centrum Waadhoeke - Historisch Centrum Franeke is iedere maandag en de 1e zaterdag van de maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Website HCF: https://historischcentrumfraneker.nl

 

 

 

MENAAM jaren 30 - Fraaie foto van de Lytsedyk met in de dorpsvaart drie skûtsjes en jeugd op de brug van de Buosterfeart. Die liep langs Dyksterbuorren en Greatebuorren. Bijzonder zijn ook de elektriciteitspalen. De foto is genomen in de jaren dertig van de vorige eeuw.

 lytse dyk met jeugdbcwm Medium

Van Japke Fokkema kregen we een bonbon bakje van porselein met een afbeelding van het gemeentehuis plein, uitgegeven door Brood en Banketbakkerij Tj. Tjoelker. Anna Flameling bracht ons documenten van de oprichting van het oorlogsmonument aan de Rijksstraatweg. Hartelijk dank beiden!

Foto's (ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop [Historie].


 

 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM ca 1925 - Op deze fraaie foto uit ongeveer 1925 zien we de flapbrêge met daarop o.a. de Menamer veldwachter. Links een paar woningen aan de Bitgumerdyk met rechts nog een gedeelte van het huis van Klaas Berkenpas. Dit huis is begin jaren vijftig afgebroken. Op die plek ligt nu de huidige brug.

Flapbrege Bitgumerdykbcwm Small


 Documentatie Menaam

 

 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam - Deze keer een prachtige foto die eindjaren twintig van de vorige eeuw op de Dyksterbuorren voor Bondscafé DE KLOK genomen is. Het café stond vlakbij het door Thomas Romein gebouwde gemeentehuis uit 1843.

cafe De Klok met kinderenbcwm Medium

Voor het café een groepje kinderen in keurige kledij met een leidster. De man voor het groepje is Jac. Jac. Stienstra. De drie mannen links vooraan zouden Reinder Jonker, Reinder Douma en Piet Donker moeten zijn. Bij welke gelegenheid de foto is genomen weten we niet. De kar met de vaten is van de gemeentereiniging.

Meer weten over Bondscafé DE KLOK, zie op de website Menaldumdorp.nl(historie)

Van Jannie Jonker kregen we een map met oorlogskranten. Hartelijk dank!

Foto's(ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie).

[dit artikel delen op]

MENAAM 1937 - Op de foto Menamer dames in Friese klederdracht in verband met het 25 jarig jubileum van burgemeester Cristiaan Pals in 1937. Pals was burgemeester van Menaldumadeel van 1912-1940. Hij woonde op de Rypsterdyk 26. In dit pand zit ook nog een prachtige gevelsteen met drie wapens te weten Hoorn, Leeuwarden en Menaldum.

Friese klederdracht 1937 WM Medium

Namen:bovenste rij: Annie Breuker, Sipkje de Boer, Ymkje Kingma, Aaltje vd Meer, Trijntje Guldemond.
Ondersterij: Jantje Wagenaar, Tine Boomsma, Sie Gerbens, Annie Wassenaar.

De openstelling van de tentoonstelling in de o.b.s. De Cingel kon helaas niet doorgaan, maar de kinderen vonden het prachtig!

Van Jan de Jong kregen we een foto van het politiekorps van Menaldumadeel genomen voor het politiebureau aan de Orxmasingel. Jaap Zondervan verraste ons met een foto van de “Buitensociëteit” te Menaem in 1932. Dank daarvoor!

Foto's (ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop [Historie].


 

 

[dit artikel delen op]

Deze keer een foto van een versierde wagen die meedeed aan de optocht koninginnenfeest 1938. Dit soort wagens werden ook gezien tijdens de bevrijdingsfeesten in 1945. Het thema was vaak “Herrijzend Nederland” of zoals deze wagen “Oranje Boven”.

versierde wagen 1938wm2De personen op deze foto zijn: v.l.n.r. Klaas Grijpma; Tet Wassenaar; Aaltje Huizenga;? ;?;
Djoke Burghout. Staand: v.l.n.r. Anna Wassenaar en Reintje Roersma.

De bijzondere opendag die we op 16 mei zouden houden is vanwege de Corona perikelen niet doorgegaan.

Documentatie Menaam beschikt nu over 2025 foto's die we digitaal hebben opgeslagen. Een deel is ook te zien op de website!

Vanaf oktober zijn wij de eerste donderdag van de maand van 19.30-20.30 weer geopend voor belangstellenden. De eerstvolgende keer is op donderdag 1oktober (Biljartzaal Skilpaad 1)

De openingstijden van het Historisch Centrum Waadhoeke onder het oude stadhuis van Franeker waaraan wij ook meedoen zijn: iedere maandag en elke eerste zaterdag van de maand van 14.00-17.00 uur.


 

Foto’s (ook via de mail) krantenknipsels etc. blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie).

[dit artikel delen op]

DOCUMENTATIE MENAAM - Op deze fraaie foto van de Lytsebuorren die genomen is in de jaren 20-30 van de vorige eeuw zien we nog de bomenrij langs de vaart met daarin drie skûtsjes die werden onder meer gebruikt voor het vervoer van terpaarde, turf, aardappelen ect. Een bekend Menamer skûtsje familie was de familie Mietus.

Lytsebuorren en Lytsedyk 4bcWM Small 

Tentoonstelling: Documentatie Menaam is door Jeroen Wagenaar, directeur van basisschool De Cingel, gevraagd om een tentoonstelling over Menaam in vroeger tijd in te richten. Dit in aansluiting op de Kinderboekenweek die 1 oktober begint en als thema heeft “Reizen door de tijd” over geschiedenis en kinderboeken van vroeger.

Voor Menamers is er gelegenheid om deze tentoonstelling te bezichtigen op donderdag 15 okt en vrijdag 16 okt. van middags 14.00-17.00 uur. in De Cingel. (gaat niet door agv de corona regels)

Op last van de gemeente is de biljartzaal Skilpaad 1 nog gesloten, dit betekend dat wij de eerste donderdag van de maand nog niet geopend zijn voor belangstellenden.

Foto's (ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop [Historie].

[dit artikel delen op]

Op 5 maaie is ferstoarn ús doarpsgenoat Timen Dijkstra. Hij hat hiel wat bestjutten foar de Menamer doarpsmienskip, wêr't hij fanôf 1955 diel fan út makke. Syn earste kontakt mei it Menamer ferienigingslibben wie mei it tonielselskip “De Krite” wêr't er yn ferskate stikken mei spile hat. Wat koe hij oer dy tiid prachtich fertelle. Foaral oer syn meispilers Bouke Kikstra en Eelke v/d Meulen.

Timen in Documentatie Menaam bc Medium

It meast bekend waard hij troch it redakteurskip fan Menaem yn't Ljocht dat hij 21 jier lang dyn hat.

Ek foar it korps “Constantia” hat hij wakker yn't spier west u.o. mei it opheljen fan it âld papier en dêr fûn hij wolris foto's en papieren oer Menaam tusken. Dat wie foar him de reden om yn 2002 yn Menaem yn't Ljocht te freegjen at er ek doarpsgenoaten wiene dy't mei him spul oer Menaam samlje woene. Dat hie as resultaat, dat Documentatie Menaam oprjochte waard. Hij hat him as Bilkert tige yn de skiednis fan Menaam ferdjippe. Wat koe hij dêr prachtig oer fertelle bij de doarpskuiers en de foto's dy't fertoand waarden. Tidens de doarpskuiers steane wij ek altiid efkes stil bij it byld fan “it Feintsje” op de Dyksterbuorren dat dêr op inisjatyf fan Timen yn 1971 kommen is.

 

Ek op ús iepen dagen wie hij yn syn elemint. It moetsjen fan al dy âld-doarpsgenoaten fûn er prachtich!

Wij sille him misse, mar binne bliid dat hij salang Menamer west hat, al is hij sa't yn de rou- advertinsje stie, yn syn hert toch altiid Bilkert bleaun.

Wij tinke mei respekt oan him wêrom.
Anne Baarda, Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga en Piet Boerrigter.


Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop (Historie) en artikel over [Timen Dijkstra][Uitvaart]

Foto: Documentatie Menaam.


 

 

 

[dit artikel delen op]

DOCUMENTATIE MENAAM - Dit keer een fraaie foto van een wagen die meedeed aan de optocht in 1930. Het thema van de wagen was “De Jantjes” De personen zijn v.l.n.r. Klaske de Vries, Eelkje van der Meulen, Jeltje Baarda (staande), Antje de Vries, Siebrigje Gerbens(staande), Koetsier Bouke Kikstra.

De fraaie paardendeken is van de Roorda's uit Klooster Anjum.

Feest 004 Dorpsfeest menaam wagen op de greatebuorrenBCwm Small

De foto is genomen op de Greatebuorren. De panden achter de wagen waren van Harke van der Meer. In het linkerpand had Tj.Postma later een winkel. Op plek van deze huizen staat nu het woonhuis van familie Dikland.

Op last van de gemeente is de biljartzaal Skilpaad 1 nog gesloten, dit betekend dat wij de eerste donderdag van de maand nog niet geopend zijn voor belangstellenden

Foto's (ook via de mail), krantenknipsels of overige documenten blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl menu knop [Historie].

[dit artikel delen op]

MENAAM begin 1900 - Op deze foto zien we een schoolklas van de openbare school aan de Greatebuorren uit begin 1900. Let ook eens op kleding van de kinderen. Ze hebben hun mooiste kleren aangetrokken, want op de foto komen was een hele gebeurtenis, wat ook te zien is aan de ernst op de gezichten van de kinderen. Deze foto en nog anderen kregen we van Baukje de Boer en Benny Bootsma.

kinderen openbareschool Menaam bcwm Medium

Van Jan de Boer kregen we een toneelboekje van de “Wize Kat” dat als openluchtspel is opgevoerd in de tuin van De Weme. Jurjen Kingma heeft een prachtig stukje geschiedenis van de kerk- en armvoogdij uit de zes, zeven, acht en negentiende eeuw uitgezocht, met name over het gebruik van de z.g. “armenlanden” die om Menaam heen lagen.

Allen hartelijk dank.

Documentatie Menaam beschikt nu over 2025 foto's die we digitaal hebben opgeslagen een deel is ook te zien op de website!

Vanaf oktober zijn wij de eerste donderdag van de maand van 19.30-20.30 weer geopend voor belangstellenden. De eerstvolgende keer is op donderdag 1 oktober (Biljartzaal Skilpaad 1)

De openingstijden van het Historisch Centrum Waadhoeke onder het oude stadhuis van Franeker waaraan wij ook meedoen zijn: iedere maandag en elke eerste zaterdag van de maand van 14.00-17.00 uur.

[dit artikel delen op]

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

vanaf 1-1-2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Ga naar boven