JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Verzameling foto’s en verhalen over mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit Menaldum en directe omgeving.

Activiteiten:

  • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân
  • Open dagen organiseren;
  • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
  • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
  • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

buorsterfeart en kerk ca 1900

Foto's op deze website! - Het foto archief van Documentatie Menaam is ontstaan door het verkrijgen van vele foto's uit privé collecties. Fotoalbums, zolderopruimingen, schoenendozen, krantenknipsels en heel veel ingescande en toegezonden foto's. Het moge duidelijk zijn dat de rechthebbende van deze foto's niet of heel moeilijk te achterhalen zijn.

Belangrijk om te weten dat er op deze foto's auteursrechten kunnen staan en dus niet vrijelijk gebruikt mogen worden. Foto's zijn veelal voorzien van een watermerk die hiernaar verwijzen. Mocht u als rechthebbende bezwaar hebben tegen publicatie, of juist uw naamsvermelding wensen, laat dit dan weten.

Informatie via ons contactformulier of telefonisch bij:

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377
Contactformulier [FORMULIER]

© 2004 - 2020 Documentatie Menaam


Historisch Centrum Waadhoeke

Het HCF is ook te bezoeken in het nieuwe Historisch Centrum Waadhoeke in het souterrain van het stadhuis, ingang aan de achterzijde aan het Noord. Het Historisch Centrum Waadhoeke biedt eveneens onderdak aan de Vrienden van Franeker, Bildts Aigene, Aerden Plaats, Documentatie Centrum Menaam en Erfgoed Fundaasje.

Historisch Centrum Waadhoeke - Historisch Centrum Franeke is iedere maandag en de 1e zaterdag van de maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Website HCF: https://historischcentrumfraneker.nl

 

 

 

De hier afgebeelde foto werd ons gebracht door Klaas Groeneveld. De foto is genomen op de Warnserbuorren voor het huis van Bauke de Vries. Op de foto staan bewoners van de Warnserbuorren. Graag zouden we willen weten wie de afgebeelde personen zijn. Aan de kleding te zien is de foto van de dertiger jaren. Het huis is in de zestiger jaren afgebroken.

Warnserbuorren   Bewenners 800x
Warnserbuorren voor het huis van Bauke de Vries

Uit de archieven van de familie Bontekoe, kwamen we deze tekst tegen afkomstig uit een Menaem Yn't Ljocht van vele jaren geleden.

Dizze kear in foto fan froulju en b?rn fan de Wamserbuorren. Ferskate minsken hawwe besocht om harren foar de geast te krijen wa?t der krekt op stean, mar se binne der net hielendal ?tkaam. D?rom freechje wy elk dy?t ?s noch wat ynformaasje jaan kin, efkes kontakt op te nimmen mei dames Postema of de redaksje fan "Menaem yn?t Ijocht". Ek de fem. Feenstra fan?e Ljochtmisdyk dy?t de foto beskikber stelde, wol graach wat mear witte. En dan giet it ?s net allinne om de persoanen, mar ek om oare dingen. Sa is us bijgelyks ferteld dat it h?ske der?t de minsken foar stean, foar mienskiplik gebrQk wie. Foar safier bekind jowe wy hjir no de nammen, de fraachtekens binne dus unbekind.

Efterste rigele, f.l.n.r.: ? - Baukje Schuurmans - Frou van Schepen (Liesbeth) - Frou Donia (Aaltsje) - Frou de Vries (Imkje) - Siebrand Douma Sr. - Frou Douma - "Bline Maaike" - Frou Baarda (Folkerts Kobe) - Geartsje Nieman.
Middelste rigele: ? - ? - Liesbeth Jans Douma - ? - ? - Jantsje Bouma - ? - Maaike de Vries - ? - .
Foarste rigele: Siebrand Douma Jr. - Evert van Schepen - Tichelaar - Jouke van Schepen - ? - ?.


[dit artikel delen op]

Doe't wy mei de tariedings dwaande wiene foar ?

ûs presintaasje op de hobbybeurs hiene wy der ridlike ferwachtings fan, mar dat wy dy sneons sa?n grutte besitte krije soene hiene wy net tocht. Tsientallen Menamers en ald-Menamers hawwe yn de skiednis fan it doarp omsneupe en de fotopresintaasje op byldskerm folge (mei grutte tank oan Henri Visser dyt in skitterende DVD gearstald hat). Ut de reaksjes tidens en nei de tentoanstelling die bliken dat in protte minsken belangstelling hawwe foar de skiednis fan har eigen omjowing en dat is foar us in stimulans om op dizze wei troch te gean.
Dan wolle wy graach Tine Bokma-Giesing en Feye Zwager noch betankje dy't tidens de tentoanstelling noch in tal nijskjirrige foto ?t ynbrochten. Al mei al in tige slagge dei.

anneentimen 300x
Anne Baarda en Timen Dykstra

[dit artikel delen op]

Greate Buorren   Sigarenwinkel 800xBijgaande foto is gemaakt op de Greate Buorren voor de sigarenwinkel van Jaap Plekkeringa. In de deuropening staan mevr. R. Plekkeringa-Baarda en Marten R. Dijkstra, daarvoor met de pijp in de mond dhr. Piet Stapensea die ook een winkel had aan de Greate Buorren en o.a. uitgever was van ansichtkaarten. Hij had als bijnaam "Piet Leuk" omdat hij een krantje te koop had met de naam "Leuk". De vierde persoon op de foto is kapper Jan Hilverda.


[dit artikel delen op]

Deze keer een historische foto van Menaldum. De foto is genomen op de Dykstra Buorren in 1913.

Dyksterbuorren1913 800x

De mensen op de foto zijn extra feestelijk uitgedost. In 1913 was het namelijk 100 jaar geleden dat Nederland weer onafhankelijk werd na de Franse bezetting. Dit feest werd in heel het land groots gevierd, zo ook in Menaldum. De fotograaf stond ongeveer waar nu het nieuwe gemeentehuis is en de weg naar het Moolnersrak. Alle huizen zijn afgebroken en het hoge pand was herberg "De Klok".


 

[dit artikel delen op]

De foto die hier is afgedrukt is een gedeelte van de Lytsedyk uit begin 1900.

Lytse Dyk Douma begin 1900 800x

Opvallend is het mooie hekwerk voor het huis waar nu de winkel van Douma is gevestigd, daarnaast het pand waar de fam. Donker jarenlang een groentewinkel hadden. De huizen geheel links zijn afgebroken, hier staat nu het woonhuis met de galerie van dhr. Kingma Boltjes.

Via dhr. Jan Metzlar van het gemeente archief kwamen wij nog in het bezit van een twintigtal dia's van hier gehouden optochten. Ook de foto komt uit het archief.
De tentoonstelling in de bibliotheek over Menaldum is goed bezocht, veel oude en nieuwe inwoners van ons dorp toonden hun interesse.


 

 

[dit artikel delen op]

Deze keer een fraaie toto van de Mieddyk van de jaren twintig-dertig van de twintigste eeuw. De Mieddyk werd toen Nieuwe buren genoemd.

Nieuwburen kl 800x


Het pand links was een slagerij bewoond door slager Witteveen. Later was Sjoerd Gerritzen hier slager, deze is in 1955 gestopt en werd slager in Leeuwarden. De twee over gebleven slagers t.w. Auke Stellingwerf Lytsebuorren en Yde Baarda Greatebuorren, hebben de bestaande goodwill gekocht onder voorwaarde dat in het perceel nimmermeer een slagerij zal mogen worden gevestigd of uitgeoefend en dat het Gerritzen verboden was in en om het dorp Menaldum binnen een straal van twee kilometer weer een soortgelijk bedrijf op te richten.

[dit artikel delen op]

Lees meer: Nieuwe buren - Mieddyk

Op deze foto uit de jaren 60 ziet u een gedeelte van de Mieddyk in de winter. Links de boerderij van G. de Boer, het hoge gebouw rechts was de vroegere "Bosch" herberg, zo genoemd omdat het gebruik van het perceel land bij deze herberg werd omschreven als Bosch en Laan tot vermaak (kadastrale atlas fan Frylan 1832 diel 13 Menameradiel).

Mieddyk in de winter   jaren 60 800x 

De herberg was eigendom van tabakfabrikant T. W. Osinga Sz uit Gorredijk, die deze in 1867 voor fl. 2.250,? verkocht aan de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Menaldum. Tot 1904 was hier de Chr. Nat. School in gevestigd. Daarna werd het een verenigingsgebouw en is in de jaren 60 afgebroken, evenals de er naast staande woningen. Op de plek is nu de parkeerplaats van De Weme.


 

 

[dit artikel delen op]

Fraai en landelijk dorpsgezicht.

Op deze foto uit de jaren 60 ziet u vooraan de boerderij van G. de Boer aan de Mieddijk, deze is helaas afgebroken. Op deze plek is nu de hoek Blomt?n-Mieddijk. Aan de linkerkant de woningen aan het Hoannepaed, nu Jachth?swei geheten. Het was nog een fraai en landelijk dorpsgezicht, nu staan hier de woningen aan de Blomt?n en Mieddijk

Boerderij1960 800x 


[dit artikel delen op]

Deze keer een prachtige foto van een gedeelte van de Earnseker jaren ?60, toen met meer woningen dan nu het geval is. 

Earnsaker jaren 60 800xIn de eerste woning woonde Marijke de Haan, daarnaast wed. S. de Groot, dan een leeg staande woning. Deze woningen zijn afgebroken. Het volgende tweetal woningen wordt nu bewoond door de fam. Fokkema en de fam. Van Schepen. De woningen daarnaast zijn ook afgebroken en werden bewoond door de fam. H. Nauta en de fam. Woudman. De rest van de woningen staat er nog. De naam van de persoon op deze foto is ons niet bekend. Op de achtergrond de Amerikaanse windmolen waarvan nu alleen het onderste gedeelte nog over is, rechts daarvan de boerderij van L. Dijkstra.

 

[dit artikel delen op]

Lees meer: De Earnsaker begin 1960

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

vanaf 1-1-2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Ga naar boven