JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Verzameling foto’s en verhalen over mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit Menaldum en directe omgeving.

Activiteiten:

  • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân
  • Open dagen organiseren;
  • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
  • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
  • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

buorsterfeart en kerk ca 1900

Foto's op deze website! - Het foto archief van Documentatie Menaam is ontstaan door het verkrijgen van vele foto's uit privé collecties. Fotoalbums, zolderopruimingen, schoenendozen, krantenknipsels en heel veel ingescande en toegezonden foto's. Het moge duidelijk zijn dat de rechthebbende van deze foto's niet of heel moeilijk te achterhalen zijn.

Belangrijk om te weten dat er op deze foto's auteursrechten kunnen staan en dus niet vrijelijk gebruikt mogen worden. Foto's zijn veelal voorzien van een watermerk die hiernaar verwijzen. Mocht u als rechthebbende bezwaar hebben tegen publicatie, of juist uw naamsvermelding wensen, laat dit dan weten.

Informatie via ons contactformulier of telefonisch bij:

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377
Contactformulier [FORMULIER]

© 2004 - 2020 Documentatie Menaam


Historisch Centrum Waadhoeke

Het HCF is ook te bezoeken in het nieuwe Historisch Centrum Waadhoeke in het souterrain van het stadhuis, ingang aan de achterzijde aan het Noord. Het Historisch Centrum Waadhoeke biedt eveneens onderdak aan de Vrienden van Franeker, Bildts Aigene, Aerden Plaats, Documentatie Centrum Menaam en Erfgoed Fundaasje.

Historisch Centrum Waadhoeke - Historisch Centrum Franeke is iedere maandag en de 1e zaterdag van de maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Website HCF: https://historischcentrumfraneker.nl

 

 

 

Deze keer een prachtige foto van een gedeelte van de Earnseker jaren ?60, toen met meer woningen dan nu het geval is. 

Earnsaker jaren 60 800xIn de eerste woning woonde Marijke de Haan, daarnaast wed. S. de Groot, dan een leeg staande woning. Deze woningen zijn afgebroken. Het volgende tweetal woningen wordt nu bewoond door de fam. Fokkema en de fam. Van Schepen. De woningen daarnaast zijn ook afgebroken en werden bewoond door de fam. H. Nauta en de fam. Woudman. De rest van de woningen staat er nog. De naam van de persoon op deze foto is ons niet bekend. Op de achtergrond de Amerikaanse windmolen waarvan nu alleen het onderste gedeelte nog over is, rechts daarvan de boerderij van L. Dijkstra.

 

[dit artikel delen op]

Lees meer: De Earnsaker begin 1960

Deze keer een foto van een woning aan de Berltsumerdyk. De woning werd in de volksmond "it Holderhûske" genoemd, wat kleine woning betekend. Hier woonden twee gezinnen, o.a. de fam. Huizinga wiens zoon "Jan" deze foto heeft gemaakt. In de jaren 60 is deze woning afgebroken.

It Holdershuske jaren 60 800x

 


 

 

[dit artikel delen op]

Onlangs is de boogbrug aan de Lytsedyk/Lytsebuorren voor renovatie van zijn plaats gehaald. Bij deze brug hoort een stukje geschiedenis wat wij u niet willen onthouden.

Boogbrug Lyste Dyk   Lytse Buorren 800x

 

De brug is vroeger aangebracht ten behoeve van de kerkgangers die aan de noordoostkant van de Menaldumervaart woonden in een gebied dat "Bessebuorren" heette en aan de westkant van Beetgum lag. Dit gebied behoorde tot 1920 bij het dorpsgebied van Menaldum. De weg Beetgumermolen-Menaldum was toen nog niet verhard en meestal slecht begaanbaar. Omdat de brug vooral gebruikt werd door de kerkgangers uit Bessebuorren, waren zij ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de brug.

Toen in de vijftiger jaren door verharding van de weg Beetgumermolen-Menaldum de brug niet meer van belang was voor de bewoners van Bessebuorren, wilden zij ook af van de onderhoudsverplichtingen. De Hervormde Gemeente heeft toen die verplichting overgenomen.
Maar in 1923 is de brug na enig onderhandelen aan de gemeente in eigendom en onderhoud overgegaan. De hervormde gemeente betaalde een afkoopsom van fl. 200,- onder beding: "Dat de gemeente zorg draagt voor de instandhouding van het hooghout, zolang het een dorpsbelang blijkt te zijn".

De boogbrug is nog steeds van groot belang voor het dorp en daarom heeft de gemeente de brug voor renovatie weg laten halen en we hopen dat deze zeer binnenkort weer teruggeplaatst wordt. Niet alleen voor het gemak van de bewoners van de Lytsebuorren, maar ook voor het mooie dorpsgezicht.


[dit artikel delen op]

Warnserbuorren   brug Mieddyk begin jaren 60 300xDe foto die hier is afgedrukt is één van de fraaie foto's van Menaldum die wij via de fam. Smit (Wamserbuorren) ontvingen. De foto is gemaakt beginjaren '60 en laat een gedeelte zien van de Wamserbuorren.

Op de voorgrond de brug in de Mieddijk over de "Kebels". Daarachter de woning waarin de fam. S. Schuurmans woonde. Het rijtje woningen links werd bewoond door de fam. B. Bruinsma (later door de fam. Grupstra) en de fam. B. de Vries.

De Wamserbuorren was vroeger een buurtschap buiten Menaldum op de kaart uit 1853 aangegeven als Waanserburen. Omstreeks 1915 veranderde dit omdat toen de woningen aan de Mieddyk en het Langpaed werden gebouwd.


 

[dit artikel delen op]

Via de website van tresoar kwamen wij tegen het adresboek van de provincie Friesland ? 1928, met daarop de namen van de beroepsbevolking van Menaldum.

Daarbij valt op dat de beroepsbevolking bijna geheel uit mannen bestond (459), ook wordt het aantal weduwen vermeld (47). Het aantal inwoners bedroeg ongeveer 1550.

Bij 8 vrouwen staat een beroep vermeld (een heel verschil bij nu anno 2005) Enkele beroepen van vrouwen waren:kantoorhoudster, telefonie en posterijen.(Janna Pieters), onderwijzeres (mej Cnossen), winkelier (wed P.H.Kamminga), baker (wed D.Zijlstra).

Uit de beroepen van de mannelijke bevolking is duidelijk te zien dat Menaldum een agrarisch dorp was: landarbeiders 140, gardeniers 104, boeren 23 (1 boer was ras-veefokker A.F.Gerbens), aardappelkoopman 8, voerman 2.melktapper 1 (K.Wagenaar)

Ook de middenstand was goed vertegenwoordigd:bakkers 7, slagers 5 plus 1 noodslachter (P.M.Stapensea), winkeliers 5, timmerman 5, groenteventers 5, ververs 4.

Een greep uit andere beroepen: koperslagers 2, molenaars 3, smid 2, wagenmaker 1, turfschipper 1 (H.Mietus), kleermaker 2 (H.Flameling en Koningsveld), schoenmakers 2, uurwerkmaker 1 (W.R.Douma), barbiers 2, tweede kamerlid en raadslid (J.A.Bakker),

Burgemeester (C.Pals), predikant (H.W.Hupkes), arts (H.Oudsburg), veearts(S.Kingma).

Bij Feije Zwager staat vermeld ex-dorpsreiniger nu gardenier.

Dit alles geeft een beeld over de samenstelling van de bevolking van Menaldum in 1928. 

[dit artikel delen op]

Een foto met veel geschiedenis.

Wij vroegen ons bij de opening van het nieuwe gemeentekantoor af hoe lang het gemeentehuis in Menaldum is gevestigd. Gelukkig kon de beheerder van het archief, dhr. Jan Metzlar, ons duidelijkheid verschaffen. Het blijkt dat het gemeentehuis al sinds 1817 in Menaldum is. In de jaren 1817-1842 werd een deel van de herberg "De Klok", links op de foto, als grietenijhuis gebruikt. Deze herberg is in 1955 afgebroken. Vanaf 1817 huurde de gemeente ieder jaar een deel van de herberg van de eigenaar, in dit gedeelte was de grietenijkamer en de secretarie gevestigd (de rechterkant van het gebouw). In 1883 koopt de gemeente de herberg. Vanaf dat jaar verhuurd de gemeente de herberg met uitzondering van het deel waar de grietenijkamer en de secretarie is gevestigd, de huurprijs bedroeg fl. 445,- De huurder was J.A. Schaafsma die ook verplicht was om het Secreet schoon te houden (w.c.). In 1842 werd begonnen met de bouw van een nieuw gemeentehuis naast de herberg (architect Thomas Romein). In 1843 werd dit in gebruik genomen. De raadsvergaderingen worden hier nog steeds gehouden, ook doet het dienst als trouwlokatie.


[dit artikel delen op]

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

vanaf 1-1-2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Ga naar boven