JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Verzameling foto’s en verhalen over mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit Menaldum en directe omgeving.

Activiteiten:

  • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân
  • Open dagen organiseren;
  • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
  • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
  • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

buorsterfeart en kerk ca 1900

Foto's op deze website! - Het foto archief van Documentatie Menaam is ontstaan door het verkrijgen van vele foto's uit privé collecties. Fotoalbums, zolderopruimingen, schoenendozen, krantenknipsels en heel veel ingescande en toegezonden foto's. Het moge duidelijk zijn dat de rechthebbende van deze foto's niet of heel moeilijk te achterhalen zijn.

Belangrijk om te weten dat er op deze foto's auteursrechten kunnen staan en dus niet vrijelijk gebruikt mogen worden. Foto's zijn veelal voorzien van een watermerk die hiernaar verwijzen. Mocht u als rechthebbende bezwaar hebben tegen publicatie, of juist uw naamsvermelding wensen, laat dit dan weten.

Informatie via ons contactformulier of telefonisch bij:

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377
Contactformulier [FORMULIER]

© 2004 - 2020 Documentatie Menaam


Historisch Centrum Waadhoeke

Het HCF is ook te bezoeken in het nieuwe Historisch Centrum Waadhoeke in het souterrain van het stadhuis, ingang aan de achterzijde aan het Noord. Het Historisch Centrum Waadhoeke biedt eveneens onderdak aan de Vrienden van Franeker, Bildts Aigene, Aerden Plaats, Documentatie Centrum Menaam en Erfgoed Fundaasje.

Historisch Centrum Waadhoeke - Historisch Centrum Franeke is iedere maandag en de 1e zaterdag van de maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Website HCF: https://historischcentrumfraneker.nl

 

 

 

Documentatie Menaam.

IMG 8156 monument ryksstrjitwei SmallMENAAM april 2016 - Het is dit jaar 71 jaar geleden dat ons land bevrijd werd van de Duitsers. Het verzets-monument op de foto herinnert aan deze duistere periode 1940-1945.IMG 8146 bcr Small

In november 1944 krijgt district VIII van de NBS (Ned. Binnenlandse Strijdkrachten) via een koerierster opdracht om kopspijkers te strooien op de Rijksstraatweg tussen Dronrijp en Marssum. Dit om de Duitse fietspatrouilles te hinderen bij hun jacht op onderduikers. Dit gebeurd dan op 17 november. De gevolgen zijn dramatisch.

Uit de Leeuwarder gevangenis worden op 19 november 3 gevangene gehaald en op de plek van de sabotagedaad gefusilleerd. De lichamen van Hans Goudsmid, (23 jaar) Dirk de Vries, (19 jaar) en Jan Zorn, (27 jaar) moeten als afschrikwekkend voorbeeld 24 uur blijven liggen. Daarna worden ze overgebracht naar het Baarhok op het kerkhof te Menaam.

 

Hans Goudsmit is op 22 november in Menaam begraven voor de toren waar ook zijn op 3 mei 1947 onthulde grafsteen staat. De beide anderen zijn in hun eigen woonplaats t.w. Drachten en Leeuwarden begraven. Het monument aan de Ryksstrjitwei is op 19 november 1949 onthuld en is later door de schooljeugd van Menaam geadopteerd.

 

IMG 8624 Grafzerk HansGoudsmitwm Small

© 2016 Documentatie Menaam/Menaldumdorp


 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam.

Van Andries uit Franeker krijgen wij veel foto's van de mieddyk uit de jaren 1910-1925 waarvan we hier een afdrukken. Ze komen uit het archief van de familie Feenstra, waarvoor hartelijk dank!

Verder kregen we van de familie Plekkeringa een foto van een huis, dat vroeger op de Greatebuorren stond.

mieddyk met bewoners en elektrischeteits palen 1920 bcwm Small

Alle uitgaven van Menaem yn't Ljocht worden al sinds 1964 ingebonden door dorpsbelang, waardoor we beschikken over prachtig stuk geschiedenis van ons dorp.

© 2016 Documentatie Menaam/Menaldumdorp


 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam

Van de foto uit 1914 van de Menamer jongens in het vorige Menaem yn't Ljocht zijn de namen nu bekend het zijn: staand v.l.n.r. Rinse Wassenaar, Herre Fokkema, Sybren Wagenaar, Tsjalling de Jong, Herre Nauta en Johannes Bakker. zittend v.l.n.r. Hilbrand Schuurmans, Klaas Tichelaar en Ate Kuipers. Met dank aan Jannie Jonkers en mevr. Gerrie Fokkema - Gerbranda.

menamer jongens mobilisatie 1914 bewerkt zwwm

Van de laatste kregen wij een aantal knipsels en foto's, waarvan we één afdrukken:

menamer hangouderen bij de menamerfeart 1953 rand2zwwm Medium

Een groep Menamers bij de Menamerfeart, circa 1953, allemaal op klompen. Van een aantal zijn ons de namen bekend: M. Kromkamp, Tjeerd Roersma, Jac de Vries, M Zijlstra, Doeke de Vries, Lolke Meerstra, Sieger Hooghiem, Oepie de Swart?, Jochum Plat met fiets. Mocht u ook nog personen herkennen geef die dan aan ons door.

Van Froukje Schaaf-Meinsma kregen we nog een serie foto's van de brand van Graldastate 1993. ook bedankt daarvoor.

 


 

 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam.

Deze keer een prachtige foto van bewoners van de Greatebuorren genomen voor de slagerij van Fedde de Boer die nog net te zien is in de winkeldeur. Nu is Van Smeden hier slager.

De foto is genomen omstreeks 1910. In het pand links zat bakkerij Koopmans, later Eelke v/d/ Meulen. Let op de koehorens boven de winkeldeur van de slagerij. Ook de kledij is bijzonder. Ook is nog een gedeelte van de brug over de Buosterfeart te zien. (gedempt 1932)

Greatebuorren ca 1910wm Medium

Van Marten Terpstra hebben we 6 Dvd's gekregen met daarop diverse ouden van dagen tochten, dorpsfeesten, zakenclub reisje, Kennedy tocht, winter 1963 met schaatsen op de Menamerfeart en een zakenfilm met modeshow. Alles gefilmd door z'n grootvader Marten de Boer. Zodat we nu ook veel beeldmateriaal hebben. Hartelijk dank daarvoor!

Op zaterdag 19 maart staan wij ook met een stand op de paasmarkt die de Tuorrebout Skilpaad 1 die dag organiseert, de markt begint om 11.00 en eindigt om 16.00 uur.


[dit artikel delen op]

Menaam 15 april 1945 – Het is 70 jaar geleden dat geheel Nederland werd bevrijd van de Duitse overheersers. Slechts 15% van de mensen die oorlog hebben meegemaakt zijn vandaag nog in leven. Daarom is het belangrijk dat de tol voor die vrijheid, nooit vergeten mag worden.

Niet heel Nederland is op één dag bevrijd. Vanaf september 1944 tot aan juni 1945 was het nodig om heel Nederland te bevrijden. De laatsten waren de Waddeneilanden. Zie kaart met animatie: www.tweedewereldoorlog.nl/70jaarbevrijding/

Zo was het op 15 april 1945 dat Menaam bevrijd werd door de Canadese soldaten. Uit het dagboek van Johannes Meijer, postkantoorhouder en werkzaam op het postkantoor op de hoek van de Berltsumerdyk/Dijksterbuorren, zijn de aantekeningen terug te lezen over de oorlogsperiode in Menaam en natuurlijk deze bijzondere dag.

IMG 1610 (Medium)

Op 15 april 1945 werd Menaam door de Canadese militairen bevrijd. Een aantal van hen tekende het dagboek van dhr Meijer. Zo zijn de namen terug te vinden van Jozef uit Saskatoon, George en Mike uit Manitoba en Norman uit Gananoque, allen uit het verre Canada.

IMG 1611 (Medium) IMG 1609 (Medium)

Ook deze bijzondere rouwkaarten die afkomstig waren uit Leeuwarden, vonden de weg naar Menaam. Niet alleen de Duitsers vormden het grote gevaar, Veel was te duchten van de NSB. Vandaar kennelijk deze kaart.

IMG 1612 (Medium)

Met dank aan Janneke Bonnema-Meijer om ons deelgenoot te maken van deze bladzijden uit het dagboek van haar vader.

Meer lezen over de oorlogsjaren in Menaam en directe omgeving, lees eens het dagboek van Ak Wassenaar. Zij begon op 16 jarige leeftijd te schrijven over de oorlogsjaren vanaf 1 januari 1944.

zie voor meer informatie Deiboek Menaam, 1944-45


 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam

Van Andries uit Franeker kregen we deze fraaie foto van de "Flapbrêge" die begin jaren 50 van de vorige eeuw is vervangen door een andere.

flapbrêge en lytsebuorren 1945bcwm


 

[dit artikel delen op]

Van dhr D. Sj. de Vries kregen we een aantal fraaie foto's waaronder een van een kleine stjelp boerderij die stond aan de Rypsterdyk en bewoond werd door de fam. Yde Hiemstra.

Rypsterdyk Yde en Piete Hiemstra wm

 

Het pand is eind jaren negentig afgebroken. Op deze plek staat nu het huis van mevr. B. de Boer. In Menaam staan veel van dit soort boerderijtjes. Het herinnert aan het agrarische verleden van ons dorp (evenals de iets kleinere gaardeniers woningen). De veestapel bestond vaak uit zo'n 8 tot 12 koeien en de bedrijven zorgden voor veel levendigheid en handel. Veel beroepen zoals de veekoopman, de aardappelcommissionair, smid, melkrijder en wagenmaker profiteerden hiervan.

Van Klaas Groeneveld ontvingen we de vlag van de vroegere sportvereniging ADVENDO. Deze vereniging bestond uit kaatsen, gymnastiek en voetbal (Typhonia).

Beiden hartelijk dank!


 

[dit artikel delen op]

Ontstaan Kermis en de geschiedenis daarvan in Menaam.

Het woord kermis komt van kerkmis dit is vanouds de verjaardag van de patroonheilige van de kerk, of van de inwijding van een kerk. Het was dus een kerkelijk feest waarbij een processie hoorde en een dienst in de kerk. De patroonheilige van de kerk van Menaam was Sint Lambertus (geb. 635). Hij was bisschop van Maastricht en het Belgische Tongeren en is circa 706 vermoord in Luik.

Na de reformatie werd het woord kerkmis vervangen door kermis waar ook vaak jaarmarkten bij werden gehouden, deze jaarmarkten stammen al uit de Romeinse tijd. Vaak traden daar ook straatartiesten op. Waarom men in Menaam het tweede weekend van augustus de kermis houdt is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de jaarmarkten die een agrarisch karakter hadden en al een vaste datum hadden. Augustus is wel een topmaand wat de kermissen betreft.

Een dorpskermis duurde vaak twee of drie dagen. Hier in Menaam was dat op zaterdag en zondag, waarna op maandag nog een matinee volgde. Naar dit kermisweekend werd het hele jaar toegeleefd. De week voor dit weekend werden de ramen gelapt en de tuinen opgeknapt. In de Menamerfeart lag het dan vol met kermisschepen. Voor de jeugd was dit een extra feest. Zij hielpen bij het opbouwen van zweef- en draaimolen etc. De kramen stonden dan op de Lytsedyk waar vroeger ook wel kermis harddraverijen werden gehouden. Later was de plek van de kermis op de Greatebuorren en tegenwoordig op het gemeenteplein.

Op de zaterdag werd een kaatspartij voor de leden van VVV Menaem gehouden en op de zondag de Gouden Willem partij met na afloop de prijsuitreiking in café "De Aardappelbeurs" met daarna op zondagavond een danspartij was met een live band. Op maandagmorgen werd er in dit zelfde café een matinee gehouden. Na afloop hiervan gebeurde het wel dat de matineegangers afkoeling zochten in de Menamerfeart!!!! Maandagmiddag werd er op het kaatsveld een jongens afdelings-kaats partij gehouden.

Tegenwoordig is de indeling van het kermisweekend iets anders maar toch zijn vele elementen gebleven. Er staat nu een feesttent op het sportterrein waar de live muziek wordt gespeeld. Op vrijdag is er een ledenpartij, zaterdags een dameshoofdklasse kaatspartij met een braderie in het dorp (ook een soort jaarmarkt) en op zondag nog steeds de Gouden Willem partij voor de hoofdklasse heren.
Dat het nog lang zo mag blijven, want het kermisweekend draagt bij aan de leefbaarheid van ons dorp!

Anne Baarda.
Menaam, oktober 2015


 

 

[dit artikel delen op]

 

Documentatie Menaam

Van Andries uit Franeker kregen we een foto van de poldermolen de Kievit (1802) bij de Sânwei, Menaam.

Watermolen de Kievit Poldermolen en molenaarshuis beide in vervallen toestand ca1969 Small

Op deze foto is de molen en het huisje in verval. In 1995 is hij weer gerestaureerd.


 

[dit artikel delen op]

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

vanaf 1-1-2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Ga naar boven