JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Verzameling foto’s en verhalen over mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit Menaldum en directe omgeving.

Activiteiten:

  • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân
  • Open dagen organiseren;
  • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
  • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
  • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

buorsterfeart en kerk ca 1900

Foto's op deze website! - Het foto archief van Documentatie Menaam is ontstaan door het verkrijgen van vele foto's uit privé collecties. Fotoalbums, zolderopruimingen, schoenendozen, krantenknipsels en heel veel ingescande en toegezonden foto's. Het moge duidelijk zijn dat de rechthebbende van deze foto's niet of heel moeilijk te achterhalen zijn.

Belangrijk om te weten dat er op deze foto's auteursrechten kunnen staan en dus niet vrijelijk gebruikt mogen worden. Foto's zijn veelal voorzien van een watermerk die hiernaar verwijzen. Mocht u als rechthebbende bezwaar hebben tegen publicatie, of juist uw naamsvermelding wensen, laat dit dan weten.

I

nformatie via ons contactformulier of telefonisch bij:

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377

© 2004 - 2019 Documentatie Menaam


Historisch Centrum Waadhoeke

Het HCF is ook te bezoeken in het nieuwe Historisch Centrum Waadhoeke in het souterrain van het stadhuis, ingang aan de achterzijde aan het Noord. Het Historisch Centrum Waadhoeke biedt eveneens onderdak aan de Vrienden van Franeker, Bildts Aigene, Aerden Plaats, Documentatie Centrum Menaam en Erfgoed Fundaasje.

Historisch Centrum Waadhoeke - Historisch Centrum Franeke is iedere maandag en de 1e zaterdag van de maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Website HCF: https://historischcentrumfraneker.nl

 

 

 

Op 17 mei hebben we weer onze dorpswandeling gehouden door Menaam. Deze werd voorafgegaan door een DVD presentatie van oude en nieuwe foto's van ons dorp in Gralda State er waren 25 personen aanwezig.

 

Van Andries en Geertje (een dochter van Rienk Feenstra die een kiosk had aan de Mieddyk) uit Franeker kregen wij via de mail nog een aantal oude foto's van Menaam waaronder een van de Dyksterbuorren met rechts de Buorsterfeart die liep vanaf de Greatebuorren naar de Menamerfeart. Hartelijkdank hiervoor!!!


 

[dit artikel delen op]

Wat is er leuker dan onder begeleiding door de dorpskern rond te wandelen? Beleef de verhalen en de geschiedenis van toen en kom meer te weten over uw dorp.

Op dinsdag 17 mei aanstaande organiseert Thuiszorg Palet een wandeltocht door het centrum van Menaam. De middag begint om 14:30 uur in Nij Statenlân met een presentatie met oude foto’s. Dorpshistorici Anne Baarda en Timen Dijkstra verzorgen de lezing die ongeveer een half uur duurt. Daarna begeleiden beide heren een wandeling door het oude centrum van Menaam. U ontdekt wat er nog over is van het oude Menaldum en wat er is veranderd.

Wilt u meewandelen dan kunt u zich opgeven bij de receptie van Nij Statelân. U kunt hen ook bellen 0518-453500. De kosten zijn 3 euro per persoon.
 

Video: Menaam troch de tiid


 

[dit artikel delen op]

Zoals we al eens eerder hebben gemeld werd vroeger het onderwijs in Menaam gegeven in het schoolgebouw op het kerkhof het tegenwoordige “baarhokje” dat toen groter was, 84 m². Dit gebouw werd door de kerk verhuurd aan de gemeente voor het geven van openbaar onderwijs. In 1866 kwam er een verzoek van de zgn “hulpvereniging” voor Chr. Nat. Schoolonderwijs aan de kerk of zij ook de beschikking konden krijgen over dit schoolgebouw. Toen dit niet lukte ging men over tot de aankoop van de “Bosherberg”. Die stond aan de Mieddyk waar nu de parkeerplaats van "De Weme is. Deze school werd in gebruikgenomen op 9 juli 1867 en kreeg de naam “Eben-Haëzer". Zij bleven daar tot 1904 toen de school aan het Langpaad werd geopend. In 1980 werd er een nieuwe christelijke school geopend achter de Greate Buorren.

Het openbaar onderwijs zat nog tot 1873 in de school op het kerkhof. In 1873 kreeg het openbaar onderwijs een nieuwe school (zie foto) die gebouwd was op een stuk gaardeniers land aan de Greate Buorren en die nu in gebruik is als gymlokaal en repetitie ruimte voor fanfare Constantia en CMH. Op 27 juni 1957 opende het openbaar onderwijs een nieuwe school aan de Orxmasingel “De Cingel”, genoemd naar de Cingel van Orxmastate, die liep van de Rypsterdyk tot aan de “Kebels”.

Van dhr. Postumus uit Berltsum ontvingen wij diverse kranten knipsels, hartelijk dank hiervoor!!!

Heeft u ook foto’s of kranten knipsels van Menaam gooi ze niet weg maar lever ze in bij onderstaande personen.


 

[dit artikel delen op]

Dokumentatie Menaam

Van mevr. Tiedema uit Hantum hebben wij een schilderij gekregen van de boerderij van haar schoonvader P.J.Tiedema. Deze boerderij stond aan de Horslanddijk, tussen de zandweg en Berltsum ten noorden van de Hege Wier. Dit gebied hoorde vroeger onder Menaam. De boerderij is geschilderd door D.L.Deinema in 1915 en afgebroken in 1916.

Tekst achterop schilderij: Verkoop en Afbraak en het rooien van Boomen:

A. Andringa notaris te Leeuwarden, zal op zaterdag 29 April 1916 's namiddags 3 uur, in de herberg van Joustra te Beetgum, in ééne zitting publiek verkopen:

Perceel Een.
Om af te breken en te vervoeren, den opstal van eene hechte en sterke, in uitstekende staat verkeerende boerenhuizinge met dito schuur, stalling, melkkelder enz, benevens afzonderlijk staande lijtshuis, zeer gunstig voor afvoer staande aan den Horslandsdijk en de Horslandsvaart onder Menaldum nabij Beetgum.
Afmetingen woonhuis; pl.m 17 bij 7 m, van de schuur ongeveer 32 bij 19 m.
Het woonhuis bevat 2 ruime woonkamers, portaal met marmer tegels, zijvertrek, melkkelder, keuken enz. benevens sterke zolders met beschoten kap, gedekt met pannen. In de schuur vier stuks beste grenen gebinten, benevens kreupelgebint met draaghouten, stijlen en hoofden, 29 bij 34 cm, verder grenen dorschhuis-balken w.o. Één fijn grenen lang 8 m, zwaar 45 bij 45 cm; de schuur bedekt met riet, w.o. een groot aantal, puike gave juffers. Het muurwerk in hoofdzaak dik 1½ steen van beste Friesche roode 3-ling.

Perceel Twee.
a) De op de hieminge om vermelde huizinge staande boomen, samen pl.m 60 stuks, om uit te graven.
b)De dorschrol, de karnmolen, de kippenloop en de omheining tot hiembevrijding, alles moet zijn vervoerd vóór den 1 sept. 1916.
“Het Horsland”.

Pier en Minke Tiedema 1973 Brantgum.
 


[dit artikel delen op]

Deze keer een foto van een groep Menaldumers die genomen is voor café de Aardappelbeurs.

Staande: v.l.n.r. H.Baarda, K.Dijkstra,(Bilkert) A.Fokkema, F.Fokkema, Anne Bakker.
Zittend: A.Terpstra en R.Brouwer.
Samen waren deze heren 546 jaar oud. De foto is omstreeks 1925 genomen.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van café de Aardappelbeurs kijk dan op www.de-aardappelbeurs.nl

OP 25 mei was er weer een dorpswandeling, na eerst een DVD met oude foto's van Menaam te hebben bekeken. Er waren ook oud-dorpsgenoten die volop genoten hebben van de verhalen die werden verteld. Maar ook de deelnemers aan de wandeling kwamen met verhalen.
Zo vertelde Japke Tichelaar-Berkenpas, dat zij aanwezig was op de bruiloft van onze dorpsgenoot Ype Poortinga waar het lied “It feintsje fan Menaam” voor het eerst ten gehore werd gebracht door de schrijver Fedde Schurer die het voor zijn collega schrijver had geschreven.
Ook vertelde zij dat haar grootouders naar school gingen naar de school die op het kerkhof stond (nu het “baarhok") het gebouwtje was toen wat groter, de kinderen speelden op het kerkhof. 

[dit artikel delen op]

FB Doarpsbilang

FB Logo

Naast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!
Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Ga naar boven