JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Verzameling foto’s en verhalen over mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit Menaldum en directe omgeving.

Activiteiten:

  • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân
  • Open dagen organiseren;
  • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
  • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
  • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

buorsterfeart en kerk ca 1900

Foto's op deze website! - Het foto archief van Documentatie Menaam is ontstaan door het verkrijgen van vele foto's uit privé collecties. Fotoalbums, zolderopruimingen, schoenendozen, krantenknipsels en heel veel ingescande en toegezonden foto's. Het moge duidelijk zijn dat de rechthebbende van deze foto's niet of heel moeilijk te achterhalen zijn.

Belangrijk om te weten dat er op deze foto's auteursrechten kunnen staan en dus niet vrijelijk gebruikt mogen worden. Foto's zijn veelal voorzien van een watermerk die hiernaar verwijzen. Mocht u als rechthebbende bezwaar hebben tegen publicatie, of juist uw naamsvermelding wensen, laat dit dan weten.

Informatie via ons contactformulier of telefonisch bij:

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377
Contactformulier [FORMULIER]

© 2004 - 2020 Documentatie Menaam


Historisch Centrum Waadhoeke

Het HCF is ook te bezoeken in het nieuwe Historisch Centrum Waadhoeke in het souterrain van het stadhuis, ingang aan de achterzijde aan het Noord. Het Historisch Centrum Waadhoeke biedt eveneens onderdak aan de Vrienden van Franeker, Bildts Aigene, Aerden Plaats, Documentatie Centrum Menaam en Erfgoed Fundaasje.

Historisch Centrum Waadhoeke - Historisch Centrum Franeke is iedere maandag en de 1e zaterdag van de maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Website HCF: https://historischcentrumfraneker.nl

 

 

 

bakker Gerbranda2[1]Deze keer twee foto's van een paar middenstanders uit de jaren vijftig van de vorige eeuw.
De ene is van bakker Thomas Gerbranda met bakfiets en hond. De foto is genomen op de Dyksterbuorren. Hij had een bakkerij op de Lytsebuorren. In die tijd had Menaam nog 6 bakkers, behalve Gerbranda waren dat: Tjisse Tjoelker ook op de Lytsebuorren, Durk Dikland aan de Mieddyk, Sikke van der Brug op de Dyksterbuorren en Tjebbe Huizenga en Eelke van der Meulen beiden op de Greatebuorren.

Op andere foto staat groenteboer Joris Meijer bij zijn auto. Hij had z'n zaak aan de Dyksterbuorren. Andere groentezaken waren Douwe en Meine Donker (Lytsedyk), Reinder Beitske (Greatebuorren). Vroeger had je ook nog Herre ”Fruit” die aan de klanten vroeg of hij ook groente en fruit kon leveren en er dan direct aan toevoegde “Né tink”. Dit bevoJoris Meyer ca1954rderde zoals u kunt begrijpen de verkoop niet.

De vele middenstanders zorgden voor veel levendigheid in het dorp.

Wij maken u nu reeds bekend dat wij op dinsdag 28 mei weer een dorpswandeling houden, voorafgegaan door de vertoning van de dorpsfilm uit 1967. Dit wordt georganiseerd door Palet. We beginnen om 14.30 uur in Gralda state. U kunt zich hiervoor opgeven bij de receptie van Nij Statelân.


 

[dit artikel delen op]

Documentatie MenaamAardapelmarkt Menaldum bcwm
 
Deze keer een ook voor ons onbekende foto van de Menaldumer Aardappelmarkt aan het Langpaed. Uit deze foto blijkt dat deze markt niet alleen op de Lytsedyk werd gehouden zoals op andere foto's te zien is maar dat de  markt doorliep op een stuk van het Langpaed. (Weer met dank aan Andries en Geertje uit Franeker) Geertje is een oud-Menamer en een dochter van Rienk Feenstra die een kiosk had aan de Mieddyk.
 
Verder kregen we van Siep Althuis een prachtige foto van 7 notabelen genomen op het kerkhof van Menaam. Hartelijk dank daarvoor.
 

 

[dit artikel delen op]

Op 17 mei hebben we weer onze dorpswandeling gehouden door Menaam. Deze werd voorafgegaan door een DVD presentatie van oude en nieuwe foto's van ons dorp in Gralda State er waren 25 personen aanwezig.

 

Van Andries en Geertje (een dochter van Rienk Feenstra die een kiosk had aan de Mieddyk) uit Franeker kregen wij via de mail nog een aantal oude foto's van Menaam waaronder een van de Dyksterbuorren met rechts de Buorsterfeart die liep vanaf de Greatebuorren naar de Menamerfeart. Hartelijkdank hiervoor!!!


 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam
 
Bijgaande pentekening van de Dyksterbuorren kregen we via de mail van Andries en Geertje uit Franeker. Rechtsonder staan de letters (SB) graag zouden we weten wie de maker van deze pentekening is.


 
Van Jitske Wassenaar.v.Hoek uit Veldhoven ontvingen we foto's van de fam.Wassenaar van de Sânwei en een programma van de reünie voor Ald Menamers uit 1974 onder het motto “IEN DEI WEROM NEI'T ALDE STE, DAT IS FOAR D' ALD MENAEMERS IN HIELE PRE”. Hartelijk dank hiervoor!!
 

 

[dit artikel delen op]

Wat is er leuker dan onder begeleiding door de dorpskern rond te wandelen? Beleef de verhalen en de geschiedenis van toen en kom meer te weten over uw dorp.

Op dinsdag 17 mei aanstaande organiseert Thuiszorg Palet een wandeltocht door het centrum van Menaam. De middag begint om 14:30 uur in Nij Statenlân met een presentatie met oude foto’s. Dorpshistorici Anne Baarda en Timen Dijkstra verzorgen de lezing die ongeveer een half uur duurt. Daarna begeleiden beide heren een wandeling door het oude centrum van Menaam. U ontdekt wat er nog over is van het oude Menaldum en wat er is veranderd.

Wilt u meewandelen dan kunt u zich opgeven bij de receptie van Nij Statelân. U kunt hen ook bellen 0518-453500. De kosten zijn 3 euro per persoon.
 

Video: Menaam troch de tiid


 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaam - Drie keer Lytsedyk en Lytsebuorren.
Een afbeelding uit de achttiende eeuw (Bulthuis) een foto uit de negentiende eeuw (1898) en een foto uit de twintigste eeuw(1960)
 


[dit artikel delen op]

Dokumentatie Menaam

Van mevr. Tiedema uit Hantum hebben wij een schilderij gekregen van de boerderij van haar schoonvader P.J.Tiedema. Deze boerderij stond aan de Horslanddijk, tussen de zandweg en Berltsum ten noorden van de Hege Wier. Dit gebied hoorde vroeger onder Menaam. De boerderij is geschilderd door D.L.Deinema in 1915 en afgebroken in 1916.

Tekst achterop schilderij: Verkoop en Afbraak en het rooien van Boomen:

A. Andringa notaris te Leeuwarden, zal op zaterdag 29 April 1916 's namiddags 3 uur, in de herberg van Joustra te Beetgum, in ééne zitting publiek verkopen:

Perceel Een.
Om af te breken en te vervoeren, den opstal van eene hechte en sterke, in uitstekende staat verkeerende boerenhuizinge met dito schuur, stalling, melkkelder enz, benevens afzonderlijk staande lijtshuis, zeer gunstig voor afvoer staande aan den Horslandsdijk en de Horslandsvaart onder Menaldum nabij Beetgum.
Afmetingen woonhuis; pl.m 17 bij 7 m, van de schuur ongeveer 32 bij 19 m.
Het woonhuis bevat 2 ruime woonkamers, portaal met marmer tegels, zijvertrek, melkkelder, keuken enz. benevens sterke zolders met beschoten kap, gedekt met pannen. In de schuur vier stuks beste grenen gebinten, benevens kreupelgebint met draaghouten, stijlen en hoofden, 29 bij 34 cm, verder grenen dorschhuis-balken w.o. Één fijn grenen lang 8 m, zwaar 45 bij 45 cm; de schuur bedekt met riet, w.o. een groot aantal, puike gave juffers. Het muurwerk in hoofdzaak dik 1½ steen van beste Friesche roode 3-ling.

Perceel Twee.
a) De op de hieminge om vermelde huizinge staande boomen, samen pl.m 60 stuks, om uit te graven.
b)De dorschrol, de karnmolen, de kippenloop en de omheining tot hiembevrijding, alles moet zijn vervoerd vóór den 1 sept. 1916.
“Het Horsland”.

Pier en Minke Tiedema 1973 Brantgum.
 


[dit artikel delen op]

Zoals u in het vorige Menaem yn't Ljocht hebt kunnen lezen zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor de opendag die wij houden op zaterdag 24 maart van 10.00-16.00 uur in “De Hoekstien”(voormalige bibliotheek) Skilpaad 1.

Op deze dag presenteren wij een gedeelte van hetgeen wij zo door de jaren heen hebben verzameld over de geschiedenis van ons dorp, vele foto,s knipsels, boeken ect.
Ook is het de bedoeling om een DVD met foto,s en oude dorpsfilms te vertonen.
Noteer deze datum in uw agenda u bent van harte welkom!!
 

Als voorproefje een prachtige foto van de Miedyk uit 1915.


 

[dit artikel delen op]

Zoals we al eens eerder hebben gemeld werd vroeger het onderwijs in Menaam gegeven in het schoolgebouw op het kerkhof het tegenwoordige “baarhokje” dat toen groter was, 84 m². Dit gebouw werd door de kerk verhuurd aan de gemeente voor het geven van openbaar onderwijs. In 1866 kwam er een verzoek van de zgn “hulpvereniging” voor Chr. Nat. Schoolonderwijs aan de kerk of zij ook de beschikking konden krijgen over dit schoolgebouw. Toen dit niet lukte ging men over tot de aankoop van de “Bosherberg”. Die stond aan de Mieddyk waar nu de parkeerplaats van "De Weme is. Deze school werd in gebruikgenomen op 9 juli 1867 en kreeg de naam “Eben-Haëzer". Zij bleven daar tot 1904 toen de school aan het Langpaad werd geopend. In 1980 werd er een nieuwe christelijke school geopend achter de Greate Buorren.

Het openbaar onderwijs zat nog tot 1873 in de school op het kerkhof. In 1873 kreeg het openbaar onderwijs een nieuwe school (zie foto) die gebouwd was op een stuk gaardeniers land aan de Greate Buorren en die nu in gebruik is als gymlokaal en repetitie ruimte voor fanfare Constantia en CMH. Op 27 juni 1957 opende het openbaar onderwijs een nieuwe school aan de Orxmasingel “De Cingel”, genoemd naar de Cingel van Orxmastate, die liep van de Rypsterdyk tot aan de “Kebels”.

Van dhr. Postumus uit Berltsum ontvingen wij diverse kranten knipsels, hartelijk dank hiervoor!!!

Heeft u ook foto’s of kranten knipsels van Menaam gooi ze niet weg maar lever ze in bij onderstaande personen.


 

[dit artikel delen op]

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

vanaf 1-1-2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Ga naar boven