JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Verzameling foto’s en verhalen over mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit Menaldum en directe omgeving.

Activiteiten:

  • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân
  • Open dagen organiseren;
  • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
  • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
  • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

buorsterfeart en kerk ca 1900

Foto's op deze website! - Het foto archief van Documentatie Menaam is ontstaan door het verkrijgen van vele foto's uit privé collecties. Fotoalbums, zolderopruimingen, schoenendozen, krantenknipsels en heel veel ingescande en toegezonden foto's. Het moge duidelijk zijn dat de rechthebbende van deze foto's niet of heel moeilijk te achterhalen zijn.

Belangrijk om te weten dat er op deze foto's auteursrechten kunnen staan en dus niet vrijelijk gebruikt mogen worden. Foto's zijn veelal voorzien van een watermerk die hiernaar verwijzen. Mocht u als rechthebbende bezwaar hebben tegen publicatie, of juist uw naamsvermelding wensen, laat dit dan weten.

Informatie via ons contactformulier of telefonisch bij:

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377
Contactformulier [FORMULIER]

© 2004 - 2020 Documentatie Menaam


Historisch Centrum Waadhoeke

Het HCF is ook te bezoeken in het nieuwe Historisch Centrum Waadhoeke in het souterrain van het stadhuis, ingang aan de achterzijde aan het Noord. Het Historisch Centrum Waadhoeke biedt eveneens onderdak aan de Vrienden van Franeker, Bildts Aigene, Aerden Plaats, Documentatie Centrum Menaam en Erfgoed Fundaasje.

Historisch Centrum Waadhoeke - Historisch Centrum Franeke is iedere maandag en de 1e zaterdag van de maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Website HCF: https://historischcentrumfraneker.nl

 

 

 

Deze keer een foto van een groep Menaldumers die genomen is voor café de Aardappelbeurs.

Staande: v.l.n.r. H.Baarda, K.Dijkstra,(Bilkert) A.Fokkema, F.Fokkema, Anne Bakker.
Zittend: A.Terpstra en R.Brouwer.
Samen waren deze heren 546 jaar oud. De foto is omstreeks 1925 genomen.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van café de Aardappelbeurs kijk dan op www.de-aardappelbeurs.nl

OP 25 mei was er weer een dorpswandeling, na eerst een DVD met oude foto's van Menaam te hebben bekeken. Er waren ook oud-dorpsgenoten die volop genoten hebben van de verhalen die werden verteld. Maar ook de deelnemers aan de wandeling kwamen met verhalen.
Zo vertelde Japke Tichelaar-Berkenpas, dat zij aanwezig was op de bruiloft van onze dorpsgenoot Ype Poortinga waar het lied “It feintsje fan Menaam” voor het eerst ten gehore werd gebracht door de schrijver Fedde Schurer die het voor zijn collega schrijver had geschreven.
Ook vertelde zij dat haar grootouders naar school gingen naar de school die op het kerkhof stond (nu het “baarhok") het gebouwtje was toen wat groter, de kinderen speelden op het kerkhof. 

[dit artikel delen op]

Wat is er leuker dan onder begeleiding door de dorpskern rond te wandelen? Beleef de verhalen en de geschiedenis van toen en kom meer te weten over uw dorp.

Op dinsdag 17 mei aanstaande organiseert Thuiszorg Palet een wandeltocht door het centrum van Menaldum. De middag begint om 14:30 uur in Nij Statenlân met een presentatie met oude foto’s. Dorpshistorici Anne Baarda en Timen Dijkstra verzorgen de lezing die ongeveer een half uur duurt. Daarna begeleiden beide heren een wandeling door het oude centrum van Menaldum (tegenwoordig Menaam). U ontdekt wat er nog over is van het oude Menaldum en wat er is veranderd.

Wilt u meewandelen dan kunt u zich opgeven bij de receptie van Nij Statelân. De kosten zijn 3 euro per persoon.
 

Video Menaam troch de tiid


 

[dit artikel delen op]

Bijgaand een foto van de “flapbrêge”over de Menaldumer vaart. Op de brug een paar hang ouderen. Het winkelpand rechts op de lytse buorren is van K.Berkenpas, later had Krist hier een zuivelwinkel. Het pand is begin jaren vijftig afgebroken. Op deze plek ligt nu de huidige brug.


Hoofdbrug “flapbrêge” Menaldum

In de winkel van Jellema Specialiteiten te Franeker zagen we tot onze verrassing flessen Huiswijn liggen met op het etiket een tekening van Gralda State te Menaam uit 1722. Deze tekening is gemaakt door J. Stellingwerf. (zie historie Menaldum op website) Op de plek waar het poort gebouw heeft gestaan, wonen nu de ouders van dhr. Jellema Gralda 1.

Verder kregen we van dhr. Frans Hiemstra (eerder onderdirecteur van de Rabobank in Menaldum en nu wonend in Gelderland) een meer als 100 jaar oude kaart van de Zuid-Ooster polder met daarop de kadastrale gegevens van woningen en landerijen van Menaam en omgeving, waarvoor hartelijk dank!


 

[dit artikel delen op]

Dokumentatie Menaam. 

Hierbij een foto van de Dykster Buorren met postkantoor en de winkel van Rintje Zondervan en een stukje Buorsterfeart met brug en een slager op weg naar een klant om bestellingen op te nemen.
 
 
Verder kregen we via de heer Venema uit Dronryp(die alles verzamelt wat met Dronryp te maken heeft) een foto boekje over Menaam en een boekje uit 1860 met twee en veertig brieven geschreven door P.W.Taekema uit Groningen en K.W. Taekema uit Menaldum de eerste brief is van 1 februari 1851 en de laatste van 15 julij 1853.Het boekje gedrukt in 1860 voor rekening van den schrijver heeft als titel:
TWEE EN VEERTIG BRIEVEN; geschikt tot waarschuwing voor onbekeerden, tot moedgeving voor lijdenden, tot troost voor bekommerden en tot versterking van Gods volk; of eene beschrijving van de blijkbare uitwerking der waarachtige genade Gods.
 
Ook kregen we van dhr. Venema een bestel boekje van R.v.d.Vegt Levensmiddelenbedrijf, hij had z'n winkel destijds aan de Mieddijk.Van de heer Bennie Bakker ontvingen we ”Deiboek Menaam” 1944-1945 van Ak Wassenaar.

[dit artikel delen op]

Dokumentatie Menaldum.

Op 22 en 29 augustus en 5 september hebben we meegewerkt aan Tsjerkepaad hier in Menaldum. We waren aanwezig met diverse albums met foto's en krantenknipsels. Ook was er een dvd presentatie die door ons werd toegelicht. Zo'n 150 personen waaronder veel oud-Menaldumers hebben de expositie bezocht die gezien de reakties wel in de smaak viel.
Van dhr. De Schiffart uit Tzum kregen we een mooie foto van een paar huizen op de Wanserbuorren en van Minne Dijkstra gegevens over de boerderij op de Wanserbuorren waar hij jaren lang gewoond en gewerkt heeft.

Bijgaand ziet u een tekening van Gralda State uit 1722 getekend door J. Stellingwerf.
Deze State is in 1795 verkocht en afgebroken en stond bekend om z'n hoge poort. Jaren lang heeft hier het geslacht van Aylva gewoond. In de kerk is nog een grafkelder van deze familie.

Waar de poort stond staat nu het woonhuis van de fam. R. Jellema. Achter dit huis ligt nog een laag stuk weiland, hier heeft de state gestaan.

Menaldum had vroeger 4 edele states t.w. Orxma state, Galema of Fleeringa state (ljochtmisdyk waar nu de fam van der Wal woont), Donia of Hemmema state onder Beetgum en Gralda state.


 

[dit artikel delen op]

Dokumentatie Menaam. 

Op zaterdag 17 april hebben wij meegewerkt aan de informatiemarkt ”Skiednis doarpen Menameradiel” in de Grusert in Berltsum. Hieraan deden mee de dorpen: Blessum, Boksum, Deinum, Dronryp, Berltsum, Menaam en Skingen/Slappeterp. Te zien was dat onze gemeente een rijke geschiedenis heeft. De uitgestalde foto's, boeken en couranten artikelen alsmede de getoonde DVD's werden met grote interesse bekeken. Ook onderling werden er veel informatie en ideeën uit gewisseld. Zo'n informatiemarkt is gezien de reacties zeker voor herhaling vatbaar.
 

Stand Dokumentatie Menaldum
 
Op dinsdagmiddag 25 mei is er weer een dorpswandeling, deze begint in Nij Statelân om 14.30 uur met een DVD presentatie van een halfuur met oude foto's van Menaam en omgeving kosten 3 euro opgave bij de receptie van Nij Statelân tel: 453500
 

[dit artikel delen op]

Van dhr. Duco Wassenaar uit Numansdorp kregen wij een ansichtkaart met een prachtig panorama foto van de zuidoostkant van Menaldum uit de twintiger jaren van de vorige eeuw.

 

Op de voorgrond de huizen die nu aan de Camstrastjitte staan verder zijn te zien, de Mieddyk, Langpaad dat nog niet was volgebouwd en de Wanserbuorren, wat opvalt dat ook het Vlasfabriek er nog niet stond en ook aan de Mieddyk nog maar weinig huizen stonden.


 

[dit artikel delen op]

Al vele jaren zijn Anna Baarda en Timen Dijkstra bezig het oude Menaam in foto’s bij elkaar te sprokkelen. Uit alle hoeken en windstreken komen foto’s en verhalen bij de heren terecht. Naast het vullen van mappen en het koppelen van die verhalen, worden regelmatig presentaties gegeven aan belangstellenden.

Op 30 maart volgt de presentatie van het laatste werk “Menaam troch de tiid” Een reis in beeld door het Menaam tussen 1898 en het recente verleden. Veel bekende plekjes waarin de tijd een grote- of een kleinere rol heeft gespeeld.

Jaarvergadering Doarpsbilang Menaem,
Black Horse, 30 maart 2010, 20:00 uur.


 

[dit artikel delen op]

Muziekver.”Halleluja”Menaldum 1948 - (foto voor winkel v.d.Vegt aan de Mieddijk)

In het vorige nummer van Menaem yn't Ljocht schreef Timen Dijkstra dat het vroeger een uitzondering was dat een vrouw lid was van een muziekvereniging. Op deze foto van de muziek vereniging “Halleluja” het bewijs, op de foto alleen maar mannen.

 Zittend v.l.n.r.: Jouke K.Bakker, Gosse Boomsma, Klaas Luimstra (dirigent), Jan Smits, Aebe Baarda, Johannes Bakker, Sikke Norbruis.

2de rij v.l.n.r.: Roel Bakker, Geale Dijkstra, Siem Douma, Arie Duindam, Jan Douma, Arjen K.Wassenaar, Geert Bakker, Harke Plat, Steffen Gerbrandy, Hein Dijkstra, Meine Bakker, Jan Guldemond, Hendrik Germeraad, (vaandel drager).

3de rij v.l.n.r.: Bauke Douma, Kees Berkenpas, Anne.J.de Boer, Piet Grendel, Aan Boomsma, Ruurd Grendel, Sieds Terpstra.


[dit artikel delen op]

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

vanaf 1-1-2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Ga naar boven