JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Verzameling foto’s en verhalen over mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit Menaldum en directe omgeving.

Activiteiten:

  • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân
  • Open dagen organiseren;
  • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
  • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
  • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

buorsterfeart en kerk ca 1900

Foto's op deze website! - Het foto archief van Documentatie Menaam is ontstaan door het verkrijgen van vele foto's uit privé collecties. Fotoalbums, zolderopruimingen, schoenendozen, krantenknipsels en heel veel ingescande en toegezonden foto's. Het moge duidelijk zijn dat de rechthebbende van deze foto's niet of heel moeilijk te achterhalen zijn.

Belangrijk om te weten dat er op deze foto's auteursrechten kunnen staan en dus niet vrijelijk gebruikt mogen worden. Foto's zijn veelal voorzien van een watermerk die hiernaar verwijzen. Mocht u als rechthebbende bezwaar hebben tegen publicatie, of juist uw naamsvermelding wensen, laat dit dan weten.

I

nformatie via ons contactformulier of telefonisch bij:

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377

© 2004 - 2020 Documentatie Menaam


Historisch Centrum Waadhoeke

Het HCF is ook te bezoeken in het nieuwe Historisch Centrum Waadhoeke in het souterrain van het stadhuis, ingang aan de achterzijde aan het Noord. Het Historisch Centrum Waadhoeke biedt eveneens onderdak aan de Vrienden van Franeker, Bildts Aigene, Aerden Plaats, Documentatie Centrum Menaam en Erfgoed Fundaasje.

Historisch Centrum Waadhoeke - Historisch Centrum Franeke is iedere maandag en de 1e zaterdag van de maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Website HCF: https://historischcentrumfraneker.nl

 

 

 

Dokumentatie Menaam. 

Hierbij een foto van de Dykster Buorren met postkantoor en de winkel van Rintje Zondervan en een stukje Buorsterfeart met brug en een slager op weg naar een klant om bestellingen op te nemen.
 
 
Verder kregen we via de heer Venema uit Dronryp(die alles verzamelt wat met Dronryp te maken heeft) een foto boekje over Menaam en een boekje uit 1860 met twee en veertig brieven geschreven door P.W.Taekema uit Groningen en K.W. Taekema uit Menaldum de eerste brief is van 1 februari 1851 en de laatste van 15 julij 1853.Het boekje gedrukt in 1860 voor rekening van den schrijver heeft als titel:
TWEE EN VEERTIG BRIEVEN; geschikt tot waarschuwing voor onbekeerden, tot moedgeving voor lijdenden, tot troost voor bekommerden en tot versterking van Gods volk; of eene beschrijving van de blijkbare uitwerking der waarachtige genade Gods.
 
Ook kregen we van dhr. Venema een bestel boekje van R.v.d.Vegt Levensmiddelenbedrijf, hij had z'n winkel destijds aan de Mieddijk.Van de heer Bennie Bakker ontvingen we ”Deiboek Menaam” 1944-1945 van Ak Wassenaar.

[dit artikel delen op]

Dokumentatie Menaam. 

Op zaterdag 17 april hebben wij meegewerkt aan de informatiemarkt ”Skiednis doarpen Menameradiel” in de Grusert in Berltsum. Hieraan deden mee de dorpen: Blessum, Boksum, Deinum, Dronryp, Berltsum, Menaam en Skingen/Slappeterp. Te zien was dat onze gemeente een rijke geschiedenis heeft. De uitgestalde foto's, boeken en couranten artikelen alsmede de getoonde DVD's werden met grote interesse bekeken. Ook onderling werden er veel informatie en ideeën uit gewisseld. Zo'n informatiemarkt is gezien de reacties zeker voor herhaling vatbaar.
 

Stand Dokumentatie Menaldum
 
Op dinsdagmiddag 25 mei is er weer een dorpswandeling, deze begint in Nij Statelân om 14.30 uur met een DVD presentatie van een halfuur met oude foto's van Menaam en omgeving kosten 3 euro opgave bij de receptie van Nij Statelân tel: 453500
 

[dit artikel delen op]

Van dhr. Duco Wassenaar uit Numansdorp kregen wij een ansichtkaart met een prachtig panorama foto van de zuidoostkant van Menaldum uit de twintiger jaren van de vorige eeuw.

 

Op de voorgrond de huizen die nu aan de Camstrastjitte staan verder zijn te zien, de Mieddyk, Langpaad dat nog niet was volgebouwd en de Wanserbuorren, wat opvalt dat ook het Vlasfabriek er nog niet stond en ook aan de Mieddyk nog maar weinig huizen stonden.


 

[dit artikel delen op]

Al vele jaren zijn Anna Baarda en Timen Dijkstra bezig het oude Menaam in foto’s bij elkaar te sprokkelen. Uit alle hoeken en windstreken komen foto’s en verhalen bij de heren terecht. Naast het vullen van mappen en het koppelen van die verhalen, worden regelmatig presentaties gegeven aan belangstellenden.

Op 30 maart volgt de presentatie van het laatste werk “Menaam troch de tiid” Een reis in beeld door het Menaam tussen 1898 en het recente verleden. Veel bekende plekjes waarin de tijd een grote- of een kleinere rol heeft gespeeld.

Jaarvergadering Doarpsbilang Menaem,
Black Horse, 30 maart 2010, 20:00 uur.


 

[dit artikel delen op]

Muziekver.”Halleluja”Menaldum 1948 - (foto voor winkel v.d.Vegt aan de Mieddijk)

In het vorige nummer van Menaem yn't Ljocht schreef Timen Dijkstra dat het vroeger een uitzondering was dat een vrouw lid was van een muziekvereniging. Op deze foto van de muziek vereniging “Halleluja” het bewijs, op de foto alleen maar mannen.

 Zittend v.l.n.r.: Jouke K.Bakker, Gosse Boomsma, Klaas Luimstra (dirigent), Jan Smits, Aebe Baarda, Johannes Bakker, Sikke Norbruis.

2de rij v.l.n.r.: Roel Bakker, Geale Dijkstra, Siem Douma, Arie Duindam, Jan Douma, Arjen K.Wassenaar, Geert Bakker, Harke Plat, Steffen Gerbrandy, Hein Dijkstra, Meine Bakker, Jan Guldemond, Hendrik Germeraad, (vaandel drager).

3de rij v.l.n.r.: Bauke Douma, Kees Berkenpas, Anne.J.de Boer, Piet Grendel, Aan Boomsma, Ruurd Grendel, Sieds Terpstra.


[dit artikel delen op]

Bijgaand een foto van de “flapbrêge”over de Menaldumer vaart. Op de brug een paar hang ouderen. Het winkelpand rechts op de lytse buorren is van K.Berkenpas, later had Krist hier een zuivelwinkel. Het pand is begin jaren vijftig afgebroken. Op deze plek ligt nu de huidige brug.


Hoofdbrug “flapbrêge” Menaldum

In de winkel van Jellema Specialiteiten te Franeker zagen we tot onze verrassing flessen Huiswijn liggen met op het etiket een tekening van Gralda State te Menaam uit 1722. Deze tekening is gemaakt door J. Stellingwerf. (zie historie Menaldum op website) Op de plek waar het poort gebouw heeft gestaan, wonen nu de ouders van dhr. Jellema Gralda 1.

Verder kregen we van dhr. Frans Hiemstra (eerder onderdirecteur van de Rabobank in Menaldum en nu wonend in Gelderland) een meer als 100 jaar oude kaart van de Zuid-Ooster polder met daarop de kadastrale gegevens van woningen en landerijen van Menaam en omgeving, waarvoor hartelijk dank!


 

[dit artikel delen op]

Húske tontsjes - Documentatie Menaldum.

Hierbij een foto van de de Lytsedyk. Het is een doorkijkje op de toren met links voormalig café de Aardappelbeurs en rechts het woonhuis van Kingma Boltjes. Op de voorgrond een kar met ”húske tontsjes” (privaattonnen) die twee keer in de week werden opgehaald. Op de plaats waar later het veilinggebouw is gebouwd stond toen een koetshuis.


foto: dokumentatie Menaldum

In de bibliotheek is nu een stelling ingericht voor alle tot nu toe uitgegeven Menaem Yn't Ljochten,vanaf 1965 die u aan de leestafel kunt inzien. Het geeft een mooi stukje geschiedenis van ons dorp weer. Ook is hier veel informatie over de gemeente Menaldumadeel te vinden.
Ook kunt u de fotoalbums van de buurtvereniging ”De Buurt” nog steeds bekijken.


[dit artikel delen op]

Dokumentatie Menaldum.

Op 22 en 29 augustus en 5 september hebben we meegewerkt aan Tsjerkepaad hier in Menaldum. We waren aanwezig met diverse albums met foto's en krantenknipsels. Ook was er een dvd presentatie die door ons werd toegelicht. Zo'n 150 personen waaronder veel oud-Menaldumers hebben de expositie bezocht die gezien de reakties wel in de smaak viel.
Van dhr. De Schiffart uit Tzum kregen we een mooie foto van een paar huizen op de Wanserbuorren en van Minne Dijkstra gegevens over de boerderij op de Wanserbuorren waar hij jaren lang gewoond en gewerkt heeft.

Bijgaand ziet u een tekening van Gralda State uit 1722 getekend door J. Stellingwerf.
Deze State is in 1795 verkocht en afgebroken en stond bekend om z'n hoge poort. Jaren lang heeft hier het geslacht van Aylva gewoond. In de kerk is nog een grafkelder van deze familie.

Waar de poort stond staat nu het woonhuis van de fam. R. Jellema. Achter dit huis ligt nog een laag stuk weiland, hier heeft de state gestaan.

Menaldum had vroeger 4 edele states t.w. Orxma state, Galema of Fleeringa state (ljochtmisdyk waar nu de fam van der Wal woont), Donia of Hemmema state onder Beetgum en Gralda state.


 

[dit artikel delen op]

kerktoren 800xOns werd de vraag gesteld wat de naam Menaldum betekende en hoe deze naam zich ontwikkelde in de loop der eeuwen en wat de juiste Friese naam was.

Om met het eerste te beginnen. Het voorste gedeelte is een persoonsnaam Meinwald een naam die herleid kan worden tot Meginwald wat machtige heerser/bestuurder betekend. Het laatste gedeelte “um” betekend heem(in het Fries hiem) of woonoord. Het woonoord van Meginwald. De naam komt voor het eerst voor in 1260 op een parochie lijst van het bisdom Utrecht.

In de loop der eeuwen werd de naam op de kaarten verschillend geschreven. In zestiende eeuw b.v. in 1556: Meijnaldu, 1559: Meijnaldum, 1568: Meynaldu. Op de kaart van de Menaldumer pastoor Sibrandus Leo in 1579: Mennam en op die van z'n zoon Leo in 1595: Terp Mennaem.
In de zeventiende eeuw ook weer de genoemde namen. Op de kaart van Pierius Winsemius uit 1622: Minnaem, op die van Schotanus 1664: Menaldum, in 1718 komt de huidige Friese naam op de kaart voor Menaam die in de achttiende eeuw vaker voorkomt, daarna is het Menaldum.

In de oude Friese spelling is het Menaem vandaar Menaem yn't Ljocht, in de nieuwe is het Menaam.

In de bibliotheek hebben wij een stand ingericht over de in 1968 opgerichte buurtvereniging. ”De Buurt”, die bestond uit een groot aantal straten aan de zuid-westkant van ons dorp. ('t War en omstreken.) De straatkaats wedstrijden die zij organiseerden waren een hele gebeurtenis, soms met opluistering van een draaimolen. Het is zeker de moeite waard om de fotoalbums die er liggen in te zien.


[dit artikel delen op]

FB Doarpsbilang

FB LogoNaast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!

Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

vanaf 1-1-2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Ga naar boven