JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Verzameling foto’s en verhalen over mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit Menaldum en directe omgeving.

Activiteiten:

  • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân
  • Open dagen organiseren;
  • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
  • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
  • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

buorsterfeart en kerk ca 1900

Foto's op deze website! - Het foto archief van Documentatie Menaam is ontstaan door het verkrijgen van vele foto's uit privé collecties. Fotoalbums, zolderopruimingen, schoenendozen, krantenknipsels en heel veel ingescande en toegezonden foto's. Het moge duidelijk zijn dat de rechthebbende van deze foto's niet of heel moeilijk te achterhalen zijn.

Belangrijk om te weten dat er op deze foto's auteursrechten kunnen staan en dus niet vrijelijk gebruikt mogen worden. Foto's zijn veelal voorzien van een watermerk die hiernaar verwijzen. Mocht u als rechthebbende bezwaar hebben tegen publicatie, of juist uw naamsvermelding wensen, laat dit dan weten.

Informatie via ons contactformulier of telefonisch bij:

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377
Contactformulier [FORMULIER]

© 2004 - 2020 Documentatie Menaam


Historisch Centrum Waadhoeke

Het HCF is ook te bezoeken in het nieuwe Historisch Centrum Waadhoeke in het souterrain van het stadhuis, ingang aan de achterzijde aan het Noord. Het Historisch Centrum Waadhoeke biedt eveneens onderdak aan de Vrienden van Franeker, Bildts Aigene, Aerden Plaats, Documentatie Centrum Menaam en Erfgoed Fundaasje.

Historisch Centrum Waadhoeke - Historisch Centrum Franeke is iedere maandag en de 1e zaterdag van de maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Website HCF: https://historischcentrumfraneker.nl

 

 

 

Húske tontsjes - Documentatie Menaldum.

Hierbij een foto van de de Lytsedyk. Het is een doorkijkje op de toren met links voormalig café de Aardappelbeurs en rechts het woonhuis van Kingma Boltjes. Op de voorgrond een kar met ”húske tontsjes” (privaattonnen) die twee keer in de week werden opgehaald. Op de plaats waar later het veilinggebouw is gebouwd stond toen een koetshuis.


foto: dokumentatie Menaldum

In de bibliotheek is nu een stelling ingericht voor alle tot nu toe uitgegeven Menaem Yn't Ljochten,vanaf 1965 die u aan de leestafel kunt inzien. Het geeft een mooi stukje geschiedenis van ons dorp weer. Ook is hier veel informatie over de gemeente Menaldumadeel te vinden.
Ook kunt u de fotoalbums van de buurtvereniging ”De Buurt” nog steeds bekijken.


[dit artikel delen op]

kerktoren 800xOns werd de vraag gesteld wat de naam Menaldum betekende en hoe deze naam zich ontwikkelde in de loop der eeuwen en wat de juiste Friese naam was.

Om met het eerste te beginnen. Het voorste gedeelte is een persoonsnaam Meinwald een naam die herleid kan worden tot Meginwald wat machtige heerser/bestuurder betekend. Het laatste gedeelte “um” betekend heem(in het Fries hiem) of woonoord. Het woonoord van Meginwald. De naam komt voor het eerst voor in 1260 op een parochie lijst van het bisdom Utrecht.

In de loop der eeuwen werd de naam op de kaarten verschillend geschreven. In zestiende eeuw b.v. in 1556: Meijnaldu, 1559: Meijnaldum, 1568: Meynaldu. Op de kaart van de Menaldumer pastoor Sibrandus Leo in 1579: Mennam en op die van z'n zoon Leo in 1595: Terp Mennaem.
In de zeventiende eeuw ook weer de genoemde namen. Op de kaart van Pierius Winsemius uit 1622: Minnaem, op die van Schotanus 1664: Menaldum, in 1718 komt de huidige Friese naam op de kaart voor Menaam die in de achttiende eeuw vaker voorkomt, daarna is het Menaldum.

In de oude Friese spelling is het Menaem vandaar Menaem yn't Ljocht, in de nieuwe is het Menaam.

In de bibliotheek hebben wij een stand ingericht over de in 1968 opgerichte buurtvereniging. ”De Buurt”, die bestond uit een groot aantal straten aan de zuid-westkant van ons dorp. ('t War en omstreken.) De straatkaats wedstrijden die zij organiseerden waren een hele gebeurtenis, soms met opluistering van een draaimolen. Het is zeker de moeite waard om de fotoalbums die er liggen in te zien.


[dit artikel delen op]

Op bijgaande foto is de kiosk van Rienk.Feenstra te zien, deze stond tegenover de oude pastorie. Rienk verkocht daar sigaren en sigaretten de kiosk fungeerde soms ook als hangplek voor ouderen en had dus ook een sociale funktie. De bomen van het schilpaad liepen tot voorbij deze kiosk wat op deze foto nog te zien is. Wij kregen deze foto van zij dochter Geertje.

Kiosk Rienk Feenstra
Kiosk Rienk Feenstra aan het Skilpaed

Arie Berg bezorgde ons foto's van de vroegere knapen vereniging van hun verblijf in Gaasterland. En van mevr GerrieVisser -Grijpma foto's van diverse verenigingen en een feest op het sportterrein waarvoor dank.


 

[dit artikel delen op]

Op de foto deelnemers aan de Ouden van Dagentocht uit Menaldum de foto is uit de jaren 50. Waar de foto is genomen is ons niet bekend. Op de bus van Sijperda uit Oosterwierum zitten o.m. links dokter Berghuis en vierde van links chauffeur Sjouke Dirks de Vries. De Ouden van Dagentochten waren vroeger een hele gebeurtenis. 's Morgens vroeg reden de auto's af en aan om de 65 plussers van huis te halen.

De verzamelde stoet telde wel zo'n 35 auto's en een bus, die om 9.30 uur werden uitgezwaaid door kinderen en kleinkinderen en vele dorpsgenoten. Op de voorste auto hing een spandoek met de naam van de plaats waar de tocht vandaan kwam. 's Avonds werden ze dan met muziek van de de beide Menaldumer korpsen weer binnengehaald. Op het schoolplein van de openbare school aan de Greatebuorren werd dan een humoristisch dankwoord gesproken door Johannes Dijkstra in de volksmond Johannes Meliere genoemd. Tegen de huizen van de Greatebuorren hingen dan het ietwat licht beschonken duo lange Libbe Visser van de Wanserbuorren en Lytse Doeke de Vries van de Greatebuorren. Aan deze twee kon je dan zien dat het een zeer geslaagde dag was geweest!!!

Bij de foto in het septembernummer stond een verkeerde tekst, het was niet de meisjesver.”Dient de Heere” Maar het waren cursisten van een naaicursus deze kwamen uit Menaldum en Slappeterp. De vrouw links was niet mevr. De Hoest maar mevr. K. Bilkert uit Slappeterp.

Op 18 september hebben wij een rondleiding door Menaldum verzorgt voor de kerkenraad van de P.K.N gemeente uit Dronrijp e.o. welke gezien de reacties goed in de smaak viel.

De uitstalling over het stedenspel 80/81 is nog steeds in de bibliotheek te zien.


[dit artikel delen op]

Van Tjeerd Feenstra uit Groningen ontvingen wij een serie prachtige foto’s, daarbij waren groepsfoto’s van de openbare school, bewaarschool, chr. meisjesvereniging en twee van gekostumeerde voetbal elftallen eind jaren veertig of begin jaren vijftig, waarvan wij er hier een afdrukken.

Gekostumeerd_voetbal2_bc300x
Foto(B) gekostumeerd voetbal Menaldum eind jaren veertig 20ste eeuw
Staande v.l.n.r.Henk Bakker(boekhouder bij O.Plat),Hendrik de Jong(aardappelhandelaar),Kor Dijkstra(boer Wanserburen)Jan Tjoelker(bakker),Sikke v.d.Bmg(bakker),Sierd Zondervan(zoon van Rintje Zondervan tunmermaii),Thomas Haagsma,Eade Stapensea. Voorste rij v.l.n.r.Sjoerd Gerritzen(slager),Willem Haagsma,Dirk de Boer scheidsrechter (timmerman),Arie Berg,Tjeerd Roersma.

 
Foto(a) gekostumeerd voetbal Menaldum eind jaren veertig 20ste eeuw

Staande v.l.n.r. Jan Zijlstra, Steffen Gerbrandy(bakker), Arjen Wassenaar, Jo Meijer (postkantoorhouder), Tsjebbe Huizenga(bakker), Hilbrand Breuker, Rintje Baarda, meester T. de Vries.

Voorste rij v.l.n.r.Sierd. S.Zondervan, Wop Hiemstra, Cor????Rotterdammer(was slagersknecht bij Yde Baarda), Dirk de Boer scheidsrechter(Timmerman), Tjeerd Feenstra.

Verder kregen wij van mevr.Bouma,orxmasingel de laatste notulen van de gezamenlijke kleuterschool “de Hoekstien”.


[dit artikel delen op]

Op de foto staan de cursisten van een naaicursus. De foto is genomen voor het woongedeelte van het C.J.M.V. gebouw dat stond op de plek waar nu de parkeerplaats van de Weme is. De cursisten kwamen uit Menaldum en Slappeterp. De namen zijn ons niet allemaal bekend. De foto is genomen omstreeks 1950,mocht u ze weten dan graag even bericht. 


 

[dit artikel delen op]

Documentatie Menaldum.

Bijgaande foto is van de Dyksterbuorren in de jaren dertig. De foto is genomen ter hoogte van Ida?s Schoonheids Salon. Het water is de Buorsterfeart die bij de Lytsedyk in de Menamerfeart uitkwam, een prachtig stukje oud-Menaldum.

Via dhr.Meine Giesing kwamen wij in het bezit van een lijst van het onderwijzend personeel en de leerlingen die in de periode 1914 t/m 1932 zijn toegelaten tot de Bijzondere school van de Vereniging voor C.N. schoolonderwijs te Menaldum. Vermeld werd hun geboorte jaar en toelating op school(dit was toen nog op 1 april) en de datum van inenting plus de naam van de geneeskundige die dit deed,voor Menaldum was dit dokter H.Oudsburg.

Verder was er nog een absentie lijst van 1april 1938 tot 31 maart 1939 met de namen van de leerlingen en het adres van hun ouders of verzorgers. Bijzonder was dat alleen het huisnummer werd vermeld b.v. Bakker Meine adres ouders K.Bakker. Men. 125 of Baarda Sijbertje adres ouders Baarda R. Men. 103, bij Mietus Albert stond adres ouders Wed.Mietus.schip.


[dit artikel delen op]

Hierbij een foto van de vrouwenvereniging Maria Martha, genomen op de mieddyk in 1959.

 

Vrouwenvereniging Maria Martha op de Mieddyk te Menaldum.

v.l.n.r. vr. Neeltje Hofstra, vr. Boomsma, vr.Jan Nauta, Amerikaanse op bezoek in Menaldum, vr.Hinke Plantinga, vr.Jitske Dijkstra , vr.Janke Postma, vr.Janke Hoekstra, daarachter vr. Rens Plekkeringa, vr. Siep Meinema, vr.Gerrie Fokkema, vr.v/d Horn, vr. Wapke Baarda, vr.Berkenpas, vr. Eelkje v/d Wal. vr. Piertje Smits. vr.Berber Berkenpas. vr.Siep Fokkema.

In de bibliotheek is nu een stelling ingericht voor alle tot nu toe uitgegeven Menaem yn't Ljochten, vanaf 1965.die u aan de leestafel kunt inzien het geeft een mooi stukje geschiedenis van ons dorp weer. Ook is hier veel informatie over de gemeente Menaldumadeel te vinden.


[dit artikel delen op]

Eala, Hjirby wol ik jo freegje om in link op te nimmen op de site fan jo doarp nei www.hisgis.nl Hisgis is in website d?r?t histoarysk geografyske ynformaasje oer hiel Frysl?n, en dus ek fan jo doarp, perseel foar perseel, yn opnommen is. Basis is it ?ldste kadaster fan 1832, mei tal fan gegevenslagen oer bewenners, boaiemgebr?k, besit ensafuorthinne troch de ieuwen hinne. De site fan it Hisgis wurdt hyltiten mear ?twreide.

Mei freonlike groetnisse, ek ?t namme fan prof.dr. Hans Mol, projektlieder fan it Hisgis,

Mettje de Vries,
Managementstipe & Kommunikaasje


[L.S., Hierbij wil ik u vragen om een link op de site van uw dorp op te nemen naar www.hisgis.nl Hisgis is een website waar historisch geografische informatie over heel Frysl?n, en dus ook van uw dorp, perceel voor perceel, in opgenomen is. Basis is het oudste kadaster van 1832, met tal van gegevenslagen over bewoners, bodemgebruik, bezit enzovoorts door de eeuwen heen. De site van het Hisgis wordt steeds uitgebreider.

Met vriendelijke groet, mede namens prof.ddr. Hans Mol, projectleider van het Hisgis, Mettje de Vries, Managementondersteuning & Communicatie]

FRYSKE AKADEMY
LJOUWERT/LEEUWARDEN

[dit artikel delen op]

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

vanaf 1-1-2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Ga naar boven