JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Verzameling foto’s en verhalen over mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit Menaldum en directe omgeving.

Activiteiten:

  • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân
  • Open dagen organiseren;
  • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
  • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
  • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

buorsterfeart en kerk ca 1900

Foto's op deze website! - Het foto archief van Documentatie Menaam is ontstaan door het verkrijgen van vele foto's uit privé collecties. Fotoalbums, zolderopruimingen, schoenendozen, krantenknipsels en heel veel ingescande en toegezonden foto's. Het moge duidelijk zijn dat de rechthebbende van deze foto's niet of heel moeilijk te achterhalen zijn.

Belangrijk om te weten dat er op deze foto's auteursrechten kunnen staan en dus niet vrijelijk gebruikt mogen worden. Foto's zijn veelal voorzien van een watermerk die hiernaar verwijzen. Mocht u als rechthebbende bezwaar hebben tegen publicatie, of juist uw naamsvermelding wensen, laat dit dan weten.

I

nformatie via ons contactformulier of telefonisch bij:

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377

© 2004 - 2020 Documentatie Menaam


Historisch Centrum Waadhoeke

Het HCF is ook te bezoeken in het nieuwe Historisch Centrum Waadhoeke in het souterrain van het stadhuis, ingang aan de achterzijde aan het Noord. Het Historisch Centrum Waadhoeke biedt eveneens onderdak aan de Vrienden van Franeker, Bildts Aigene, Aerden Plaats, Documentatie Centrum Menaam en Erfgoed Fundaasje.

Historisch Centrum Waadhoeke - Historisch Centrum Franeke is iedere maandag en de 1e zaterdag van de maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Website HCF: https://historischcentrumfraneker.nl

 

 

 

Op bijgaande foto die wij ontvingen van mevrouw De Jong-Koopal van Nieuwebildtzijl staan de laatste kinderen die nog naar de school op het kerkhof gingen. (later naar de school op de Greatebuorren) De schoolmeester was Johannes Timmer. Hij was tevens organist en hij ging met pensioen in 1912. De foto is genomen voor de kerkdeur.

schoolklas openbare school met meester timmer voor de kerk Small WM

Van de Stichting Molens in Menaldumadeel kregen wij in bruikleen foto's van de heropening van de molen De Kievit aan de Sânwei op 19 oktober 1996.

Verder zijn wij bezig om het gedenkraam dat geschonken is in 1950 aan de inwoners van Menaam door evacués uit Venlo en Tiel als dank voor hun verblijf in ons dorp direct na de oorlog en dat in het gemeentehuis hing (en nu in een loods in Franeker ligt) weer in ons dorp terug te krijgen.

Op de eerste donderdag van de maand van 19.30-20.30 zijn wij geopend voor belangstellenden de eerstvolgende keer is op don. 6 februari (Biljartzaal Skilpaad 1)

De openingstijden van het Historisch Centrum Waadhoeke onder het oude stadhuis van Franeker waaraan wij ook meedoen zijn: iedere maandag en elke eerste zaterdag van de maand van 14.00-17.00 uur.

Foto’s(ook via de mail),krantenknipsels etc. blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl (Historie).


 

[dit artikel delen op]

Van Andries uit Franeker kregen we een prachtige panorama foto van Menaam uit de jaren 60. Op voorgrond Dykstrabuorren en Berltsumerdyk. Het Moolnersrak was nog onbebouwd. Van de familie Grijpma ontvingen we het boek “De Grijpma's”. Een familie geschiedenis, geschreven door Aukje van Dijk een prachtig boek, waarin Menaam veelvuldig voorkomt.

Berltsumerdyk Dyksterbuorren wm. Small

De familie De Jong van de Nieuwebildtdijk verraste ons met een foto uit 1872-1873 van de laatste leerlingen van de school op het kerkhof. De foto is genomen voor de deur aan de zuidkant van de kerk.

Activiteiten: Op 13 november hebben wij bij de Chr. Plattelandsvrouwen een Powerpoint  presentatie gegeven over het Ontstaan en ontwikkeling van Menaam.

26 november waren we present bij de Ot en Sien dag in Nij Statelân. Ook muziekvereniging Constantia heeft een beroep op ons gedaan i.v.m. hun 125 jarig jubileum in 2020.

[dit artikel delen op]

MENAAM 1939 - Van Sylvia Feenstra kregen wij een krantenartikel met daarin een foto met tekst over de herinrichting van de slagerij van Yde Baarda in 1939 (in deze slagerij zit nu Koos van Smeden) Het geeft een beeld hoe het geslachte vlees werd getoond in de etalage.
In dit geval twee achterbouten een stuk van een voorbout en een half varken. Een heel verschil met tegenwoordig, nu ligt het in de koeltoonbank.

slagerij Y.Baarda herinrichtig nwinkel circa 1938 ontspikkeld

Toen Baarda in 1931 als slager begon ging hij eerst met de te slachten koe door het dorp om de dorpsgenoten te laten zien wat voor kwaliteit vlees hij te koop had. We vragen ons af hoe de tegenwoordige consument hierop zou reageren!!

Foto’s(ook via de mail),krantenknipsels etc. blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl (Historie).

Activiteiten Documentatie Menaam:

  • 14 september doen we mee met het stratenfestival.
  • Wij doen ook mee met “Historisch Centrum Waadhoeke” Dat komt onder het oude stadhuis van Franeker. We hebben daar een vitrine die we zullen inrichten met materiaal over ons dorp.
  • Vanaf oktober zijn wij de eerste donderdag van de maand van 19.30 - 20.30 uur geopend voor belangstellenden. De eerste keer op donderdag 3 oktober. (Biljartzaal Skilpaad 1)

 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM November 2019 - Eerder melden we dat de Fryske Rie foar de Heraldiek een wapen en vlag voor Menaam heeft ontworpen. Hierbij de beschrijving:

In het ontwerp van het wapen zien we de liggende en omziende eenhoorn, net als in het voormalige gemeente wapen In de blauwe bovenste helft van het schild. De deling van het schild laat ons kantelen zien (geel) die verwijzen naar de stinzen en states die in en rondom Menaam hebben gestaan. Verder verwijzen de groene klavers naar de agrarische sector van ons dorp. De rode ster wil het oude bestuurscentrum van Menameradiel in herinnering brengen en houden. Deze ster is de zgn. Leidster. Menaam het leidende dorp in de voormalige gemeente

De vlag toont ons de liggende eenhoorn in blauw net als in de gemeentevlag. Deze vlag is verticaal gedeeld en bezit een gekanteelde horizontale deling in de kleuren van het schild: blauw en goud/geel.

20191108 Vlag en wapenschild
Het ontwerp (c) Doarpsbilang Menaem


 

 

[dit artikel delen op]

MENAAM ca 1845 Op deze tekening is rechts nog een gedeelte te zien van het in 1843-1844 door Thomas Romein gebouwde gemeentehuis, daarnaast café De Klok en op de voorgrond de “Flapbrêge” over de Menamerfeart. De huisjes links stonden nog voor de Buosterfeart die langs de Dyksterbuorren liep (op de kadastrale atlas fan Fryslân uit 1832 is dit te zien).

tekening oud Menaldum 1845 door M.P.Boonstra zw wm SmallOUD-MENALDUM. BIJ 'T GEMEENTEHUIS, NAAR EEN OUDE TEKENING. DOOR M.P.BOONSTRA 1845.
(in 1949 nagetekend door Arjen.K.Wassenaar).

Op deze tekening is ook te zien dat Menaam vroeger een zadeldaktoren had. Deze werd in 1866 vervangen door de huidige. M.P. Boonstra was één van de aannemers bij de grote verbouwing van het kerkgebouw in 1872-1874. Hij woonde aan de Greatebuorren.


 

 

[dit artikel delen op]

Wij doen ook mee met “Historisch Centrum Waadhoeke” dat een ruimte heeft gekregen onder het oude stadhuis van Franeker. We hebben daar een vitrine ingericht met materiaal over ons dorp. Tijdens de Agrarische Dagen was er al volop belangstelling. Het streven is om eenmaal per week open te zijn. Op de foto ziet u de inhoud van onze vitrine en een overzichtsfoto van de ruimte.

overzichr HCWbewerkt vitrine hcw 1 bewerkt
   

Vlag en Dorpswapen van Menaam:

De Fryske Rie foar de Heraldyk heeft voor Menaam een vlag en dorpswapen ontwikkeld waar wij de beschikking over krijgen en voor Menaam is vastgelegd. Dorpsbelang gaat hier verder mee aan de slag. Hopelijk kunnen we dan bij het eerstvolgende dorpsfeest de Menamer vlag uitsteken!! 

Tijdens het straatfestival hoorden we van degene die bij ons langs kwamen, dat ze verbaasd waren wat wij allemaal over de geschiedenis van ons dorp hebben. Wij vinden het belangrijk om de inwoners te laten zien hoe ons dorp en omgeving zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Kom daarom gerust bij ons langs!!

Vanaf oktober zijn wij de eerste donderdag van de maand van 19.30-20.30 geopend voor belangstellenden. De eerste keer op donderdag 3 oktober. (Biljartzaal Skilpaad 1)


 Meer inforamtie documentatie Menaam zie: Historie

 

[dit artikel delen op]

Tijdens onze opendag kregen we diverse foto's en ansichtkaarten van Ruurdtje Kuiken -Dijkstra uit St. Annaparochie waaronder deze van de Berltsumerdyk. Haar vader Rintje die tijdens de mobilisatie militair was en haar moeder Jitske correspondeerden d.m.v. deze ansichtkaarten van Menaam met elkaar.

Rintje was bij de luchtdoel artillerie en gelegerd in ’s-Hertogenbosch. De kaart is gestempeld op 10 oktober 1939. Het was een spannende tijd.

Berlikumerweg 1935 Kuiken Dijkstra bewerkt3 Smallwm

Vader in het leger en moeder met twee kleine kinderen thuis en de contacten waren sporadisch. Van “Whats App” wist men toen nog niet!!!!!

Meer historie Menaam [Historie]

[dit artikel delen op]

vlas achter de Greatebuorren met Jan Smits en Sipke Plat jrBCWM. Medium

MENAAM ca 1950 - Op bijgaande foto genomen vanaf de Orxmasingel jaren 50 van de vorige eeuw zien we Jan Smits (links) en Sipke Plat jr. bezig met het vlas uit de grond te trekken en te bundelen.

Vlas werd o.a. gebruikt in de textiel industrie (linnen) en er werd lijnzaad en olie van gemaakt. Het braken en zwingelen gebeurde in de z.g. braakhokken en was door het stof een ongezond werk. Menaam had ook een vlasbewerkings-fabriek (v/d Beek Warnserbuorren). De straatnamen De Braak, De Swingel en De Rûpelbank herinneren hier nog aan.

Activiteiten Doc.Menaam: 14 september doen we mee met het stratenfestival.

  • Wij doen ook mee met “Historisch Centrum Waadhoeke” dat komt onder het oude stadhuis van Franeker, we hebben daar een vitrine die we zullen inrichten met materiaal over ons dorp.
  • Vanaf oktober zijn wij de eerste donderdag van de maand van 19.30-20.30 geopend voor belangstellenden de eerste keer op don. 3 Oktober. (Biljartzaal Skilpaad 1)

Foto’s (ook via de mail) krantenknipsels etc. blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl (Historie).


Historisch Centrum Waadhoeke

Het HCF is ook te bezoeken in het nieuwe Historisch Centrum Waadhoeke in het souterrain van het stadhuis, ingang aan de achterzijde aan het Noord. Het Historisch Centrum Waadhoeke biedt eveneens onderdak aan de Vrienden van Franeker, Bildts Aigene, Aerden Plaats, Documentatie Centrum Menaam en Erfgoed Fundaasje.

Historisch Centrum Waadhoeke - Historisch Centrum Franeke is iedere vrijdagsmiddag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Website HCF: https://historischcentrumfraneker.nl

 

 

[dit artikel delen op]

Op zaterdag 23 maart 2019 hielden we weer onze Open Dag die weer zeer geslaagd was. Menamers en (oud) Menamers konden zien dat we door de jaren heen al veel verzameld hebben over de geschiedenis van ons dorp. Ook kwamen leden van andere historische verenigingen een kijkje nemen en kregen we weer nieuwe stukken binnen, zoals de hier afgebeelde tekening van de kerktoren en de Buosterfeart aan de Greatebuorren die we ontvingen van Ruurdtje Kuiken-Dijkstra uit Sint Annaparochie.

Kerktoren tekening bcwm800px

Zij bracht ook een tiental foto’s mee. Ook van Jurjen Kuurstra (Dronryp)
Van Janneke Bonnema-Meijer en Tine Bleekveld-De Vries mochten we ook iets ontvangen, evenals al eerder van de familie De Jong (Bitgumerdyk) allen hartelijk dank!

Dank ook aan Henri Visser voor het tonen van de films en de biljartver.” Ons Genoegen” voor het gebruik van de zaal.

foto’s,krantenknipsels etc. blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl (Historie).


 

 

 

[dit artikel delen op]

FB Doarpsbilang

FB LogoNaast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!

Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

vanaf 1-1-2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Ga naar boven