JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Verzameling foto’s en verhalen over mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit Menaldum en directe omgeving.

Activiteiten:

  • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân
  • Open dagen organiseren;
  • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
  • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
  • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

buorsterfeart en kerk ca 1900

Foto's op deze website! - Het foto archief van Documentatie Menaam is ontstaan door het verkrijgen van vele foto's uit privé collecties. Fotoalbums, zolderopruimingen, schoenendozen, krantenknipsels en heel veel ingescande en toegezonden foto's. Het moge duidelijk zijn dat de rechthebbende van deze foto's niet of heel moeilijk te achterhalen zijn.

Belangrijk om te weten dat er op deze foto's auteursrechten kunnen staan en dus niet vrijelijk gebruikt mogen worden. Foto's zijn veelal voorzien van een watermerk die hiernaar verwijzen. Mocht u als rechthebbende bezwaar hebben tegen publicatie, of juist uw naamsvermelding wensen, laat dit dan weten.

Informatie via ons contactformulier of telefonisch bij:

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377
Contactformulier [FORMULIER]

© 2004 - 2020 Documentatie Menaam


Historisch Centrum Waadhoeke

Het HCF is ook te bezoeken in het nieuwe Historisch Centrum Waadhoeke in het souterrain van het stadhuis, ingang aan de achterzijde aan het Noord. Het Historisch Centrum Waadhoeke biedt eveneens onderdak aan de Vrienden van Franeker, Bildts Aigene, Aerden Plaats, Documentatie Centrum Menaam en Erfgoed Fundaasje.

Historisch Centrum Waadhoeke - Historisch Centrum Franeke is iedere maandag en de 1e zaterdag van de maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Website HCF: https://historischcentrumfraneker.nl

 

 

 

Op bijgaande foto is de wandelvereniging “De Trochsetters” te zien marcherend op de Dykstrabuorren o.l.v. Jan Bakker de vlag(welke ook in ons bezit is) wordt gedragen door zijn dochter Pietie. De trochsetters waren actief omstreeks de jaren “60 van de vorige eeuw. Zij organiseerden o.a. de John F. Kennedy wandeltocht die deelnemers trok uit heel het land.

 

Trochsetters bc800xDe Trochsetters in de jaren 60

De medaillekast van de vereniging hangt in het repetitielokaal van Constantia en CMH aan de Greatebuorren waar ook de startplaats was van de tocht.

Van mevr. Lena Minnesma ontvingen wij krantenknipsels van de brand in Gralda State en de nieuwbouw van het huidige complex hartelijk dank.


 

[dit artikel delen op]

Bijgaande foto is genomen op de bovenverdieping van het C.J.M.V. gebouw aan de Mieddyk. Dit gebouw stond op de plaats waar nu de parkeerplaats van de Weme is. Het toneel was tijdelijk ingericht voor de R.K. eredienst. Dit kwam omdat direct na de oorlog er in Menaldum veel evacués uit het zuiden van ons land waren.

katholieke dienst 800x 

Op de achterzijde van de foto stond het volgende geschreven:

"Een sprekende herinnering aan de dagen waarop wij in Menaldum vertoefden en aldaar ter kerke gingen in het gebouw van de Christ. Jongel. Vereniging het z.g. "Lokaal" gelegen aan de Miedweg te Menaldum. Maart 1945-24 Juni 1945. Misdienaar: Eddy van Straten. Koster: Ko Melkert, beide uit Tiel, foto genomen l juni 1945 Eerste Vrijdag. Afz. W.J. Comel Kapelaan."

Met dank aan dhr. J. Metzlar van het gemeentearchief die deze foto via de fam. D.J. Schools uit Tiel in handen kreeg.

Verder ontvingen wij van dhr. Tjeerd Feenstra uit Groningen een plattegrond van de Wamserbuorren met daarop de huizen met de namen van de bewoners en hun beroep in de jaren 1900-1950. Hieruit bleek dat er op de Wamserbuorren (bijgenaamd "Het Fort") 39 woningen stonden. Van de fam. Hallema ontvingen wij krantenknipsels van de brand in Gralda State.


 

[dit artikel delen op]

Van dhr. Klaas Posthuma uit Harlingen kregen wij een ansichtkaart met een prachtig panorama van de noordkant van Menaldum. De kaart was geadresseerd aan de fam C.Blom te Bergen N.H. Als afzender stond vermeld Hannie. Op de postzegel van 1? cent stond het stempel van Menaldum met het jaartal 1939. Wat opvalt op de foto is het vele groen, te zien zijn o.m. het gemeentehuis, het pand waar nu de Black Horse in zit en links onder op de plek waar nu het nieuwe gemeentekantoor is, het huis van Cees Stapensea. Dit pand is eind jaren veertig afgebroken. Daarvoor in de plaats kwam de rabobank.

Panorama1bc 1024x

Verder kregen wij via Rinse Lemstra fotokopie?n van Menaldum en de fam. D.Donker plus een stukje geschiedenis van Lytse Dyk en Lytse Buorren (platte gronden met de namen van de bewoners).

Ook was daarbij een telefoonboek van Menaldum uit 1958. Ons dorp had toen 140 telefoon aansluitingen. (met dank aan de heren Kingma-Boltjes en de Haas)

Telefoonboek1958 800x


[dit artikel delen op]

Deze keer een ansichtkaart met een prachtige foto van de Dyksterbuorren met rechts café De Klok, afgebroken in 1955. Ook de woonhuizen staan er niet meer. Links de buorsterfeart die in de Menaldumervaart uit kwam. Het eerste bruggetje ging naar de huizen waar nu de Black Horse in zit. Het tweede naar het huis van C. Stapensea en de “flapbrêge" naar het pand van Kuperus. Op de plek van de twee laatste twee panden staat nu het gemeentekantoor.

de klok bc 800x
Dyksterbuorren - Menaem 1913

De kaart is uitgegeven door P.K.Stapensea, boekhouder te Menaldum en verstuurd in 1913 aan Den heer G.de Boer, Hotel "Central" Stationplein Utrecht.

De afzender was z'n dochter die schreef. "Lieve Vader, Ik ben goed overgekomen en allen zijn goed gezond. De vriesche kleigrond bevalt mij wel. Is u goed gezond? En bevalt het u in Utrecht?" Uw dochter J.de Boer.

 

de klok briefkaart 800x

Mocht iemand weten wie deze dochter of haar vader is dan graag even bericht. Met dank aan Jurjen Postma, foareker 3 van wie deze ansichtkaart is. Foto's, kranteknipsels, etc. blijven welkom. U kunt ze ook inleveren in de bibliotheek.


 

[dit artikel delen op]

Fan de famylje Huberts krigen wy twa foto's te lien om afdrukken fan te meitsjen en ienderfan sjogge jim hierre.


ôfbylde binne Sije Giesing en syn frou Grietje Houkes, dy't yn maaie 1881 troud binne. Sije wie doe 23 jier en Grietje in jier ?lder. Wy witte net oft it harren troufoto is, mar der is der net minder moai om.
En femmylje Huberts hat de orizjinelen mei tank werom krigen. Mochten jo ek nijsgjirrich materiaal ha, mar wat je net kwyt wolle, dan wolle wy dat graach br?ke om ?fdrukken fan te meitsjen. Jo dogge ?s en, sa?t wy de leste tiid aloan mear ?nderfine, in protte oare minsken plezier mei.

[dit artikel delen op]

Op bijgaande foto die genomen is in de boerderij Fleeringa State aan de Ljochtmisdyk 45, eigenaren Jan en Nanke v.d. Wal, is een nisje te zien dat naar alle waarschijnlijkheid stamt uit de tijd vlak na de reformatie ± 1650-1700, toen de rooms katholieken niet in het openbaar bij elkaar mochten komen om de eucharistie te vieren. Dit werd officieel weer toegestaan in 1853, tot die tijd hield men zich op in schuilkerkjes en boerderijen. In boerderijen kwam men samen op de dorsvloer, het nisje op de foto zit ook bij de voormalige dorsvloer.

nis fleeringastate 800x

Pater Jacob Steenbicker wordt als pastoor geïnstalleerd in het dorshuis van een boerderij in Tzummarum. Ook op Gralda State dat tot in de 18de eeuw in katholieke handen was werden vieringen gehouden. Op passie zondag 1699 (26 maart) komt Steenbicker in Menaldum om voor te gaan in de viering. Hij wordt echter met scheldwoorden ontvangen "door enkele onbeschaamde lieden wier namen ik verzwijg omwille van de liefde, die men zijn vijanden moet toedragen. Ook de naam Ljochtmisdyk verwijst naar de R.K. kerk. Maria-Lichtmis is een kerkelijk feest op 2 februari, ter herdenking, v. Christus opdracht in de tempel; Lichtmis. Bron: Roomsk op'e Ryp (300 jaar parochie Maria geboorte Dronrijp). Foto's, krantenknipsels, etc. blijven welkom, u kunt ze ook inleveren bij de bibliotheek.


 

[dit artikel delen op]

Via Beitske Terpstra-de Boer kregen wij het notulenboek en een paar foto's van de muziekgroep "De ACTIVOZA's"  De naam betekende: AC voor accordeon, VI voor viool, TO voor tokkel (gitaar) en ZA voor zangers. De groep werd opgericht op 21 maart 1957 dirigent werd de dhr.S.Zwager,het was een onder afdeling van de plaatselijke C.J.M.V. De contributie bedroeg 25 cent per week.

Het eerste liedje wat men speelde was "faria",omdat dit niet zo moeilijk was. Ze speelden vaak voor de plaatselijke afdeling van de C.H.J.G. de jongeren groep van de C.H.U. Ook voor de Ouden van Dagen trad men op en bij bruiloften. Wanneer de muziekgroep is opgeheven is ons niet precies bekend waarschijnlijk begin jaren zestig.

Activozas 800x

Op de foto staan op de achterste rij v.l.n.r. Jikkie Terpstra, Anneke Grijpma, Feije Zwager, Willy v.d. Meer, Tine Zwager.
Middelste rij: Beitske de Boer, Willy Plat, Tine Meijer, Jan Douma.
Voorste rij: Douwe Zuidema, Sipke Plat, Gerrit de Boer en Herre Bartlema. Dirigent S.Zwager.


[dit artikel delen op]

Deze keer een foto van de plek waar het vroegere Orxma State stond. Vooraan de oprit naar de state, de woningen links zijn het vroegere wagenhuis, in 1832 ingericht tot weldadigheid der armen. Een gevelsteen in de muur herinnert hier nog aan, nu zijn het ééngezinswoningen. De lindebomen links staan er nog steeds.

Wagenhuis   Greftswal 800x

Het gebouw recht tegenover de oprit was het armvoogdijwerkhuis dat van de afbraakstenen van Orxma State werd gebouwd (1832). Armen die konden werken moesten hierin het vlas bewerken. Later werd dit gebouw gebruikt voor uitleen van het Groene Kruis. (verpleegartikelen etc.)
Rechts op de foto ziet u nog enkele woningen van de Grêftswal. Op de achtergrond prominent aanwezig de Ned. Herv. Kerk met het "vierkant" dat nu na ruim dertig jaar weer terug is. Daarvoor een gedeelte van het "baarhok", vroeger was dit de enige lagere school in het dorp.


 

 

[dit artikel delen op]

De foto kregen wij van de familie v.d. Wal, bewoners van Fleringa State aan de Ljochtmisdyk 45. Een boerderij met geschiedenis, maar daarover misschien later. De molen stond in het land in de buurt van genoemde boerderij. Deze molen is in de jaren twintig van de vorige eeuw afgebrand en later weer opgebouwd, nu echter met een stenen onderbouw.

Molen nabij "De Hoek"

Jarenlang heeft de familie A. Boomsma hier gewoond. Dochter Annie, die de foto zag op de laatst gehouden hobbymarkt, vertelde dat als ze zomers op bed moesten er een ladder tegen de zijgevel werd geplaatst en zij door het deurtje gingen om zo op de zolder te komen waar de bedden van de kinderen stonden. Helaas is ook deze molen verdwenen.


 

[dit artikel delen op]

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

vanaf 1-1-2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Ga naar boven