Weerslag.nl

Weerstation Menaam - Nieuwe pagina in seconden.
Of click hier voor nieuw.

 

[dit artikel delen op]

Hebt u zich de afgelopen weken ook laten verleiden door de reclamefolders van de naburige rijwielhandelaren? Dan is uw “fietsenpark” nu vast op orde en kan het fietsplezier beginnen.

Cultuurbordje 150x
 

Wist u dat er bij u in de buurt een prachtige cultuurhistorische fietsroute door de gemeente Menaldumadeel is aangelegd? Het fietsenrek is overbodig want u kunt bijna in elk dorp van onze gemeente de route starten. De route is geheel bewegwijzerd en voorzien van 10 info panelen die de historische aspecten in de route aangeven. Verleden jaar is de route uitgebreid met het traject Marssum – Engelum dwars door de landerijen. Onlangs is de route opnieuw uitgebreid met een traject door het Hemmemaplan in Berlikum. Dit traject is omringd door oude en nieuwe fruitbomen en allerlei soorten bessenstruiken. De nieuwe uitkijktoren even verder op, nodigt uit te genieten van het weidse uitzicht. Kortom, een prachtige route van 45 km. in te korten tot 38 km.

Voor de routebeschrijving en de historische bezienswaardigheden langs de route is een mooie folder te verkrijgen voor € 3,50 in Beetgum bij Helmi’s Bakkerswinkeltje en in Beetgumermolen bij bakkerij Friso. In Menaldum bij bakkerij Huizenga en het gemeente kantoor.

Wij wensen u veel fietsplezier!

Met vriendelijke groet,
Werkgroep cultuurhistorische fietsroute Menaldumadeel

Zie ook de rubriek informatie-fietstochten

[dit artikel delen op]

Gedoogzone01 300xHondenpoep op straat, in speeltuinen of op sportterreinen is een veelvoorkomend probleem, ook in Menaldum. Nog te vaak horen we van inwoners dat de hondenpoep niet is opgeruimd en overlast verzoorzaakt. Denkt u eens aan kleine kinderen die in de speeltuin spelen of aan scholieren die op sportterreinen sporten. Hondenpoep bevat veel parasieten, zoals wormen, die met name kinderen kunnen besmetten.

In de Algemene Plaatselijke Verordening van Menaldumadeel is vastgelegd dat hondenbezitters zelf de uitwerpselen van hun hond moeten opruimen. Wanneer zij dit niet doen zijn ze strafbaar. Met deze oproep wil de gemeente alle hondenbezitters vragen om de overlast door hondenpoep te voorkomen. Met een paar simpele oplossingen kunt u de ergernis van uw buurtgenoten verhelpen. Ruim bijvoorbeeld bij het uitlaten van uw hond zoveel mogelijk de uitwerpselen op. In de dierenspeciaalzaken zijn hiervoor speciale zakjes verkrijgbaar. Een schepje biedt natuurlijk ook uitkomst. Ook als u niet-hondenbezitter bent zijn er manieren om de hondenpoepoverlast aan te pakken. U kunt hondenbezitters aanspreken op hun gedrag als ze de uitwerpselen van hun hond niet opruimen.

In Deinum heeft dorpsbelang als eerste een initiatief genomen en zelf een kaart opgesteld met gedoogstroken. Dorpsbelang van Menaldum heeft dit voorbeeld gevolgd en heeft dit jaar op kaart de gedoogstroken aangegeven.

Hondepoep gedoogplaatsen:
1. Skilpaed,
2. Slootkant naast fietspad Nystatenlân
3. Noord/oost en Noordwest zijde van de IJsbaan
4. Miedkamp slootkant
5. Achter Boskrânne langs de Kebolts
6. Ljochtmisdyk buiten de bebouwdekom
7. Berltsumerdyk buiten de bebouwdekom

Meer informatie is te vinden op de website van de Gemeente Menaldumadeel of via deze link

[dit artikel delen op]

Beste dorpsgenoten,

Vorige maand hebben wij u geïnformeerd over de gestartte werkzaamheden op het Rabobank-terrein. Omdat het niet voor iedereen duidelijk is hoe het straks komt met de betalingshandelingen, hebben wij de Rabobank gevraagd nog wat aanvullende informatie hieromtrent te geven. Elders in Menaem yn’t Ljocht kunt u de laatste stand van zaken lezen.

Verder willen we graag nog iets zeggen over het gemeentegroen.
De laatste tijd komen er bij dorpsbelang veel klachten binnen over de onderhoudsstaat van het gemeentegroen. Hoewel we ook wel eens het standpunt van de gemeente billijken, hebben we op dit moment slechts weinig woorden hiervoor nodig. Het ziet er niet uit. In een brief aan de gemeenteraad hebben we onze verontrusting uitgesproken en nadrukkelijk het verzoek gedaan hier iets aan te doen.

Een enkele maal benaderen wij u als inwoner van Menaldum met het verzoek om uw hondenpoep of ander afval op te ruimen of overhangend groen te kortwieken, om verpaupering van ons dorp te voorkomen. Maar in dit geval is het de gemeente die verantwoordelijk is voor een grote mate van verpaupering in ons dorp.
Denkt u nu alstublieft niet dan vind ik het ook wel best, maar geef uw ongenoegen vooral ook door aan de gemeente. Uw melding wordt als een officiële klacht in behandeling genomen en komt op deze manier uiteindelijk ook bij de verantwoordelijke volksvertegenwoordigers terecht en zij zijn degenen die in staat zijn om hierin verandering te brengen.
Met elkaar, inclusief dus de gemeente, zijn we verantwoordelijk voor een mooi en leefbaar dorp.

Overigens vragen wij u ook met klem om opmerkingen over verlichting, stoeptegels, vandalisme, etc. door te geven aan de gemeente. Ook deze klachten worden vastgelegd en dienen in behandeling te worden genomen.

Tot slot vertellen wij u nog graag iets over de themadag Verkeersveiligheid op 8 november.
Het definitieve programma ziet er als volgt uit:

9.45 uur Opening van de themadag.
10.15 – 11.30 uur Fietstocht voor scholieren basisscholen.
13.30 – 14.45 uur Autotoertocht
16.00 uur Prijsuitreiking van de toertochten.

[dit artikel delen op]

Beste bewoners,

Inmiddels zullen de meesten van u, die van plan waren deze zomer op vakantie te gaan, wel weer thuis zijn. We hopen dat diegenen een fijne vakantie hebben gehad en weer veel energie hebben opgedaan om de dagelijkse zaken op te pakken. Inmiddels lijkt de zomer echter al weer ver weg te zijn; de vele zware buien geven ons al een herfstgevoel. Als bestuur dorpsbelang hebben we de draad ook weer opgepakt en we hebben er weer zin in. (Hoewel, dat hebben we natuurlijk altijd.) Eind augustus hebben we in de bestuursvergadering diverse zaken die in ons dorp spelen besproken. Graag informeren wij u over het volgende:

Vanuit de dorpsvisie heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de bestaande bankjes. Met name ouderen hadden aangegeven graag meer mogelijkheden te hebben om te kunnen zitten. Na overleg met een aantal bewoners van Nij Statelân heeft dorpsbelang bij de gemeente aangegeven waar zij graag een uitbreiding van de zitmogelijkheden ziet. De gemeente heeft gehoor gegeven aan ons verzoek en is op dit moment druk bezig met het plaatsen van een vijftal extra bankjes.
Deze komen op de volgende plaatsen:
- Kruising Langpaed/Earnseker, met uitzicht richting Engelum.
- Kruising Camstrastrj./Greftswal, bij de plaquette met zicht op de kerk.
- Rypsterdyk, ter hoogte van de vijver van Nij Statelân.
- Aan het fietspad langs Nij Statelân.
- Ljochtmisdyk, bij binnenkomst van ons dorp met zicht richting Slappeterp.
Wij zijn erg blij dat de gemeente onze wensen heeft ingewilligd en hopen dat veel bewoners/bezoekers gebruik van deze bankjes gaan maken.


Kruising Camstrastrjitte/Greftswal met zicht op de kerk

[dit artikel delen op]

Beste bewoners,

Het afgelopen jaar hebben we een oproep gedaan aan alle inwoners om te komen met suggesties/tips ter verbetering van de verkeersveiligheid in ons dorp.
Naar aanleiding van de ontvangen reacties is in het najaar contact door ons opgenomen met de gemeente.
 
De gemeente heeft ons inmiddels laten weten welke acties/maatregelen concreet zullen worden ondernomen .
  • Ten aanzien van handhaving wordt in het overleg met de politie de route aangemerkt voor controles zowel t.a.v. snelheidsmetingen als eventuele staande houdingen.
  • Met betrekking tot de gelijkwaardigheid van kruispunten op de route zullen hier en daar attentieborden worden geplaatst met teksten als “heeft verkeer van rechts hier voorrang?” of “past uw huidige snelheid bij de fietser van rechts?”. Deze borden worden tijdelijke geplaatst en rouleren binnen de dorpen van de gemeente,
  • Aanschaf van een matrixbord wat de gereden snelheid via tekst aangeeft, ook dit bord wordt op regelmatige basis verplaatst en rouleert in de dorpen.
  • Op een aantal routes (Rypsterdyk / Bitgumerdyk en Orxmasingel) worden herhalingsborden voor de 30km/uur zone geplaatst.
  • Ten aanzien van de communicatie en informatie zullen op regelmatige basis stukken in Ynformaasje en op de gemeentelijke website worden geplaatst over verkeer en vervoer, over toegepast beleid, verkeersregels, maatregelen en gedrag.

[dit artikel delen op]