Weerslag.nl

Beste bewoners,

Het afgelopen jaar hebben we een oproep gedaan aan alle inwoners om te komen met suggesties/tips ter verbetering van de verkeersveiligheid in ons dorp.
Naar aanleiding van de ontvangen reacties is in het najaar contact door ons opgenomen met de gemeente.
 
De gemeente heeft ons inmiddels laten weten welke acties/maatregelen concreet zullen worden ondernomen .
  • Ten aanzien van handhaving wordt in het overleg met de politie de route aangemerkt voor controles zowel t.a.v. snelheidsmetingen als eventuele staande houdingen.
  • Met betrekking tot de gelijkwaardigheid van kruispunten op de route zullen hier en daar attentieborden worden geplaatst met teksten als “heeft verkeer van rechts hier voorrang?” of “past uw huidige snelheid bij de fietser van rechts?”. Deze borden worden tijdelijke geplaatst en rouleren binnen de dorpen van de gemeente,
  • Aanschaf van een matrixbord wat de gereden snelheid via tekst aangeeft, ook dit bord wordt op regelmatige basis verplaatst en rouleert in de dorpen.
  • Op een aantal routes (Rypsterdyk / Bitgumerdyk en Orxmasingel) worden herhalingsborden voor de 30km/uur zone geplaatst.
  • Ten aanzien van de communicatie en informatie zullen op regelmatige basis stukken in Ynformaasje en op de gemeentelijke website worden geplaatst over verkeer en vervoer, over toegepast beleid, verkeersregels, maatregelen en gedrag.

Verder zijn er overwegingen waarover nog nadere gemeentelijke besluitvorming plaats moet vinden in relatie tot het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan. De vaststelling van dit plan zal in de loop van 2008 plaatsvinden. Het gaat o.a. om:

  • De huidige zuidelijke komgrensinrichting zal nader worden beschouwd, en waar noodzakelijk of wenselijk wordt geacht aangepast, voorstellen worden voorgelegd. Aanvullend wordt een overgangsregime van 60 km/uur vanaf Gralda voorgesteld.
  • De aansluiting van het fietspad op de rijbaan verplaatsen naar de locatie ter hoogte van de Hekkel, huidige aansluiting, wordt als proef afgesloten.
  • De principekwestie rond het al dan niet gebruiken van het vrijliggende pad als fietsvoorziening, zal in het kader van de hiervoor genoemde communicatie en informatie andermaal aan de orde komen. Uitgangspunt is een eenduidig gebruik en een eenduidig wegbeeld voor de gehele route, waarbij alle verkeer zich verplaatst via de rijbaan.
  • De problematiek rond het doorgaande vrachtverkeer (sluiproute) zal deels worden teruggebracht door de realisatie van rotondes in de rijksweg onder het viaduct nabij Marssum, hiermee wordt de doorstroom, ook richting Berlikum en St. Annaparochie sterk verbetert en verminderd op den duur het gebruik van de route door Menaldum. Ook worden op regionaal niveau de verwijsborden van de ANWB aangepast overeenkomstig de principes van de wegindeling. Daarnaast wordt landelijk gewerkt aan verbetering van het kaartmateriaal van de navigatiesystemen (TomTom). Ook dit zal oneigenlijk gebruik van het wegennet terugdringen.

Tot slot kunnen we u laten weten dat op dit moment een (mogelijk jaarlijks terugkerend) Verkeersveiligheidsdag wordt voorbereid vanuit de gemeente in samenspraak met ons bestuur. Hierbij zullen belangenverenigingen en scholen worden betrokken. We zullen u hierover op een later moment verder informeren.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.