Beste leden,

Allereerst willen wij u informeren over de datum van de komende jaarvergadering, want de geplande datum in de vorige Menaem yn’t Ljocht is gewijzigd.

De jaarvergadering is verschoven naar dinsdag 18 maart.

Graag heten wij u die avond om 20.00 uur van harte welkom in de Black Horse.
Naast de man/vrouw van het jaar (of is het toch iets anders?) hebben wij dit jaar nog een heel speciaal agendapunt. De heer Rein Hagenaars, directeur van woningbouwcorporatie Wonen Noordwest Friesland is deze avond gastspreker. Thema zal zijn:

Wordt Menaldum ook een spookdorp?

Samen met wethouder Lieuwe Miedema van de gemeente Franekeradeel luidde hij enige tijd geleden de noodklok. Het inwonertal van de vier gemeenten in Noord-Friesland, Franekeradeel (21.000), Menaldumadeel (14.000), Het Bildt (10.000) en Ferwerderadiel (9000), daalt jaarlijks met 500 mensen. En ondanks dat er op dit moment nog niet veel huizen (zowel huur als koop) leegstaan, is er volgens hen sprake van een duidelijke neerwaartse trend in de vraag naar huurwoningen. Waar er landelijk gemiddeld ruim zestig belangstellenden voor een aangeboden huurwoning zijn, waren dat er enkele jaren geleden in Noord-Friesland slechts tien. Nu is het aantal reacties op een huurwoning gedaald tot onder de drie. Graag horen we van dhr. Rein Hagenaars zijn visie over de toekomst van de dorpen in Noordwest Friesland en in het bijzonder die van Menaldum. Uiteraard kunnen na de presentatie vragen worden gesteld.

De agenda van de jaarvergadering op 18 maart ziet er als volgt uit:

 

 1. Opening.
 2. Notulen vergadering 19 maart 2007.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Jaarverslag 2007.
 5. Financieel verslag 2007.
 6. Verslag kascommissie en benoeming van een nieuw kascommissielid.
 7. Bestuursverkiezing.
  Aftredend en niet herkiesbaar: Klaas Agricola
  Aftredend en niet herkiesbaar: Jaap Zondervan.
  Kandidaten kunnen zich tot voor de aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de voorzitter. Kandidaten moeten worden voorgedragen door tenminste tien leden.
 8. Verslag 2007 van de speeltuinvereniging “It Fintsje”.
 9. Uitroepen van de vrouw of man van het jaar?
 10. Pauze.
 11. Wordt Menaldum ook een spookdorp? Gastspreker: Dhr. R. Hagenaars
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.


  Graag tot ziens op 18 maart,
  Het bestuur

 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.