Weerslag.nl

Bêste hear/mefrou,

Soe it net aardich wêze om de Menamer heiten en memmen op de hichte te stellen fan de nije webside

heitenmem_300x

Heitenmem.nl is in side mei Fryske foarnammen mei betsjutting, Fryske bertegedichtsjes, nijsgjirrige artikels in foarum en noch folle mear.

Miskien kinne jo in ferwizing op jo side pleatse.

Mei freonlike groetnis,
Afûk

[dit artikel delen op]