JSN ImageShow (winter)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Inleiding:

Eén van de middelen waarmee dorpen in staat gesteld worden om een actieve rol te kunnen spelen in de planvorming en de planuitvoering betreft de dorpsvisie.

Een dorpsvisie voor de ontwikkeling van Menaldum tot 2015

Een dorpsvisie is een beleidsplan voor de ontwikkeling van het dorp voor een bepaalde periode. In de dorpsvisie komt sterk naar voren wat de bewoners nu eigenlijk gerealiseerd c.q. veranderd willen zien in hun dorp en hoe dit in een tijdsperspectief kan worden geplaatst. 

 

Steeds vaker en steeds meer overheidsinstanties onderkennen het belang van een dorpsvisie. De ontwikkeling van een dorpsvisie zorgt voor een actieve betrokkenheid van de bewoners bij de ontwikkeling en plannen voor hun eigen dorp. Deze vorm van participatie wordt met name vanuit de plattelandsvernieuwing gestimuleerd, waardoor een dorpsvisie soms de deuren kan openen naar bepaalde financi?le regelingen, fondsen en overheidssubsidies.

Op koers mei Menaam?

Ook Menaldum heeft zich beziggehouden met de ontwikkeling van een dorpsvisie. Dorpsbilang Menaem zag kansen liggen en heeft contact opgenomen met de FLD (Feriening Lytse Doarpen), opdat zij ondersteuning konden bieden bij de aanpak van de opzet van de dorspvisie. Na een oproep in de dorpskrant om mee te werken aan de invulling van de dorpsvisie, is een grote groep enthousiaste vrijwilligers ontstaan. Mede dankzij de grote inzet en medewerking van deze vrijwilligers is de dorpsvisie ?Op koers mei Menaam? tot stand kunnen komen. (december 2004).
Indien u belangstelling heeft voor het totale resultaat dan is dit mogelijk door op bijgaande link te klikken.

In januari 2005 is tijdens het werkbezoek van het College van B & W aan Menaldum is uitgebreid gesproken over de dorpsvisie. De Gemeente heeft intern een lijst van kontaktpersonen opgesteld en de betreffende portefeuillehouder beschreven.

Wij willen u steeds actueel op de hoogte houden van de voortgang in de uitwerking, de concrete voorstellen en de uiteindelijke resultaten (besluitvorming gemeente).

Huidige stand van zaken

Als vervolg op de aanbieding en de positieve reactie van de gemeente hierover zijn in 2005 een viertal werkgroepen gevormd, die ieder een actiepunt met een prioriteit ?korte termijn?uit de rapportage hebben uitgewerkt.
Het gaan om de volgende onderwerpen:
- Onderhoud en aanpassingen in de openbare ruimte
- Hondenpoep en het plaatsen van bankjes in Menaldum
- Realisatie multifunctionele ijsbaan
- Ontmoetingensplekken jong en oud.

Met betrekking tot het onderwerp ?multifunctionele ijsbaan? heeft inmiddels overleg plaatsgevonden met de gemeente en op politiek terrein is gepeild naar de kansen van het projekt. Gezien de positieve reacties is er een voorstel uitgewerkt dat nu verder gaat voor diverse subsidie aanvragen. Ook de jeugd zal betrokken worden bij dit projekt.

De concrete voorstellen met betrekking tot de overige drie actiepunten zullen na een integrale beoordeling (februari) door de werkgroepen, eveneens worden voorgelegd ter bespreking met de gemeente.
Zodra inhoudelijke voorstellen compleet zijn, zullen we u hierover nader informeren alsmede over de resultaten naar aanleiding van het overleg met de gemeente.

Het resultaat hiervan wordt aangeboden en besproken met de gemeente.


MYL sinds 1966

Weerslag.nl

Ga naar boven