Weerslag.nl

Gezocht:

De beheerscommissie Multifunctionele IJsbaan is op zoek naar

Twee enthousiaste jongeren

die mee willen denken over mogelijkheden voor verschillende activiteiten en het uitvoeren ervan en
af en toe ook bereid zijn om mee te helpen.

Heb je belangstelling of wil je eerst nog wat meer informatie, dan kun je contact opnemen met Ruurd Braaksma, tel. 452363.

[dit artikel delen op]

Beste leden,

Allereerst willen wij u informeren over de datum van de komende jaarvergadering, want de geplande datum in de vorige Menaem yn’t Ljocht is gewijzigd.

De jaarvergadering is verschoven naar dinsdag 18 maart.

Graag heten wij u die avond om 20.00 uur van harte welkom in de Black Horse.
Naast de man/vrouw van het jaar (of is het toch iets anders?) hebben wij dit jaar nog een heel speciaal agendapunt. De heer Rein Hagenaars, directeur van woningbouwcorporatie Wonen Noordwest Friesland is deze avond gastspreker. Thema zal zijn:

Wordt Menaldum ook een spookdorp?

Samen met wethouder Lieuwe Miedema van de gemeente Franekeradeel luidde hij enige tijd geleden de noodklok. Het inwonertal van de vier gemeenten in Noord-Friesland, Franekeradeel (21.000), Menaldumadeel (14.000), Het Bildt (10.000) en Ferwerderadiel (9000), daalt jaarlijks met 500 mensen. En ondanks dat er op dit moment nog niet veel huizen (zowel huur als koop) leegstaan, is er volgens hen sprake van een duidelijke neerwaartse trend in de vraag naar huurwoningen. Waar er landelijk gemiddeld ruim zestig belangstellenden voor een aangeboden huurwoning zijn, waren dat er enkele jaren geleden in Noord-Friesland slechts tien. Nu is het aantal reacties op een huurwoning gedaald tot onder de drie. Graag horen we van dhr. Rein Hagenaars zijn visie over de toekomst van de dorpen in Noordwest Friesland en in het bijzonder die van Menaldum. Uiteraard kunnen na de presentatie vragen worden gesteld.

De agenda van de jaarvergadering op 18 maart ziet er als volgt uit:

 

 1. Opening.
 2. Notulen vergadering 19 maart 2007.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Jaarverslag 2007.
 5. Financieel verslag 2007.
 6. Verslag kascommissie en benoeming van een nieuw kascommissielid.
 7. Bestuursverkiezing.
  Aftredend en niet herkiesbaar: Klaas Agricola
  Aftredend en niet herkiesbaar: Jaap Zondervan.
  Kandidaten kunnen zich tot voor de aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de voorzitter. Kandidaten moeten worden voorgedragen door tenminste tien leden.
 8. Verslag 2007 van de speeltuinvereniging “It Fintsje”.
 9. Uitroepen van de vrouw of man van het jaar?
 10. Pauze.
 11. Wordt Menaldum ook een spookdorp? Gastspreker: Dhr. R. Hagenaars
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.


  Graag tot ziens op 18 maart,
  Het bestuur

 

[dit artikel delen op]

Vanaf maandag 11 februari 2008 is de vernieuwde website van de gemeente Menaldumadeel een feit. www.menaldumadeel.nl heeft een modern en fris uiterlijk. Actuele informatie van en over de gemeente vindt u direct op de voorpagina.

Website2008
De vernieuwde website van onze gemeente

Daarnaast kunt u sinds juni 2007 digitaal zaken doen met de gemeente, 24 uur per dag, 7 dagen per week, het digitaal loket is h?t loket voor elektronische dienstverlening van de gemeente. U kunt via internet en zonder tussenkomst van een ambtenaar snel en eenvoudig uw gemeentezaken regelen en direct betalen. Bij het digitale loket kunt u meldingen en klachten doorgeven, WOZ waardes opvragen, verordeningen bekijken en de productencatalogus raadplegen. De elektronische dienstverlening van gemeentes wordt jaarlijks getoetst door overheid.nl In 2007 is de website van Menaldumadeel gestegen naar plaats 87, in 2006 stond de gemeente nog op plaats 433.

Met het nieuwe ?jasje' van de website en de ontwikkelingen die de gemeente in 2008 nog in petto heeft, streeft de gemeente ernaar nog hoger op de ranglijst te eindigen.

Bron: Gemeente Menaldumadeel

[dit artikel delen op]

 

Menaem yn't Ljocht

Menaem yn't Ljocht in een nieuw jasje

[dit artikel delen op]

Bêste hear/mefrou,

Soe it net aardich wêze om de Menamer heiten en memmen op de hichte te stellen fan de nije webside

heitenmem_300x

Heitenmem.nl is in side mei Fryske foarnammen mei betsjutting, Fryske bertegedichtsjes, nijsgjirrige artikels in foarum en noch folle mear.

Miskien kinne jo in ferwizing op jo side pleatse.

Mei freonlike groetnis,
Afûk

[dit artikel delen op]

Dringend behoefte aan vrijwilligers

bw_auto_300xIn verband met uitstroom van enkele brandweervrijwilligers in de komende jaren zal nu al in deze toekomstige vacatures moeten worden voorzien waardoor deze nieuwe brandweerlieden in september 2007 een begin met de cursus brandwacht kunnen maken. Voor de groep Menaldum is dringend behoefte aan drie brandweervrijwilligers.

De brandweergroepen van Menaldum en Marssum verzorgen voor de gehele gemeente Menaldumadeel de brandweerzorg, voor mens en dier, zoals opgedragen aan de gemeentelijke brandweer volgens de Brandweerwet van 1985.

Enerzijds betekent dit brandbestrijding, hulpverlening bij o.a. beknellingen, uitvoering van milieu beschermende maatregelen, bestrijden ongevallen met gevaarlijke stoffen. Hiermee wordt bedoeld de repressieve taken van de brandweer.

Anderzijds betekent dit het nemen van preventieve maatregelen in de ruimste zin van het woord.

[dit artikel delen op]