Toekomstig MFA Menaam

model mfa menaam

Volg de werkgroep MFA Menaam op [Facebook] en [Instagram]


 Overzicht alle MFA activiteiten vanaf 2015

Na de unanieme goedkeuring door de gemeenteraad van gemeente Waadhoeke voor ons MFA in Menaam hebben we op 26 januari een aftrapbijeenkomst gehouden. Om u hiervan op de hoogte te stellen hebben we huis aan huis geflyerd. De opkomst was groot en de avond was geslaagd en zeer gezellig!

Op deze avond heeft de voorzitter van de werkgroep, Stefano Delea, tezamen met de architect van het MFA, Elma de Koning, een presentatie gegeven over het uiterlijk en de inrichting van de toekomstige MFA. Vervolgens zijn de aanwezigen in groepjes verdeeld om te brainstormen. Er moet immers geld ingezameld worden. Het enthousiasme van de aanwezigen was enorm. Dit heeft geresulteerd in een lijst met vele en mooie ideeën.
De ideeën van de brainstormavond zijn verzameld in een bestand en op 27 februari hebben we hier een vergadering over belegd. Op deze avond zijn de aanwezigen in groepen verdeeld om bepaalde ideeën ook daadwerkelijk tot uitvoer te laten brengen. De groepen kwamen meteen al met een aantal activiteiten. Het vervolg aan deze vergadering is gegeven op 20 maart.

model mfa menaamZou u willen aanschuiven bij een van de activiteiten dan bent u van harte welkom. Onze volgende bijeenkomst omtrent de acties is op 17 april (20.00 uur) a.s. in de Tourrebout aan het Skilpaed (voormalige peuterspeelzaal).
De werkgroep heeft ook alle ondernemers in ons dorp aangeschreven met de vraag of zij ook iets kunnen betekenen voor het MFA in Menaam. Op 7 maart heeft de werkgroep tezamen met een deel van de ondernemers Menaam om de tafel gezeten. Hier is bouwkundige informatie uitgewisseld en nagedacht over sponsoring.

Voorgaande laat zien dat er volop gewerkt wordt aan de realisatie van ons MFA. Er zullen de komende tijd verschillende activiteiten georganiseerd worden. Wij hopen dat u deze gaat bezoeken. Wij zullen de activiteiten bekend maken via website www.menaldumdorp.nI, Facebook en dorpskrant Menaem yn 't Ljocht. Mocht u lid willen worden van onze Facebookpagina dat kan uiteraard! Ga naar uw facebookpagina en zoek op MFA Menaam en wordt lid.

In de werkgroep hebben wij behoefte aan nieuwe mensen. I.v.m. verhuizingen missen we een aantal leden. Langs deze weg een oproep: 'Lijkt het u/jou wat om de werkgroep te versterken dan horen wij dat graag."
En waarom ook alweer een MFA in Menaam? Omdat er behoefte is aan een ontmoetingsplek voor jong en oud. Goede gymfaciliteiten voor onze schoolgaande kinderen en een plek voor onze muziek- en toneelverenigingen, daarnaast een plek voor alle andere verenigingen die ons dorp rijk is, die op wat voor manier dan ook gebruik willen maken van de MFA.

Wij hopen op u steun te mogen rekenen en graag tot ziens op één van de activiteiten
Met vriendelijk groet werkgroep MFA Menaam

MFA Facebook

MENAAM 26 januari 2019 – Een nieuwjaarsbijeenkomst MFA Menaam met een muzikale start door de muziekverengingen showband CMH – Brassband Halleluja en Fanfare Constantia. Muziek met een prachtig Menamer tintje zoals het Hoantsje op’e toer en it Bûthûsbankje van de Wiko’s. Een goed bezochte avond gevolgd door een gezellig samenzijn. De werkgroep begon met een terugblik op de afgelopen jaren.

Na het wegvallen van de “Black Horse” en cultureel centrum “De Weme”, volgde een intensieve weg met samenstellen van de werkgroep, uitwerken behoefte en mogelijkheden, het plannen en het onderbouwen. Dit plan te loodsen door een wisselend politiek landschap, met als resultaat het vertrouwen en toezegging uit de gemeenteraad en college van onze nieuwe gemeente Waadhoeke. Hiermee is een belangrijke eerste stap voltooid en kan de nieuw opgerichte stichting verder nu met de inwoners van Menaam naar de volgende belangrijke stap.

20190126 200340 MFA Koprs1a1280px

Na de muzikale start volgde een aantal presentaties over aanloop en financiën. Een uitgebreide presentatie over de inrichting gaf een mooi beeld van alle mogelijkheden en duidelijk was het multifunctionele aspect van alle ruimten. Zowel aan de buitenkant als binnen, een prachtig ontwerp. De aanwezigen zien de plannen wel zitten. Na de eerste financiële onderbouwing door de werkgroep, is duidelijk dat er al grote delen gedekt zijn. Echter er blijft een deel over waarbij een beroep wordt gedaan op de inwoners van ons dorp. Een brainstorm sessie door meerdere afzonderlijk groepjes hebben een reeks van plannen opgeleverd die de komende weken worden bekeken en zo mogelijk worden uitgewerkt.

Volgens de werkgroep is er geen tijd om rustig af te wachten. De plannen zijn gemaakt in een periode waarbij de bouwkosten behoorlijk zijn gaan stijgen. Aan het enthousiasme van de werkgroep en de aanwezigen zal het zeker niet liggen. Dit is een belangrijk jaar om het hart van Menaam kloppend te realiseren.

Meer informatie vanuit de werkgroep Stichting MFA Menaam, zie hun facebook pagina.

Alle MFA artikelenMFA Facebook op een rij, zie het MFA Menu


December 2017. Met vele dorpsgenoten, korps voorop, liepen we in optocht naar het gemeentehuis van Menaam. Op naar de laatste raadsvergadering van gemeente Menameradiel. De raadszaal was goed gevuld en daarom werd het punt MFA Menaam als punt 1 op de agenda gezet. Tjitske Bersma heeft daar namens alle bewoners een mooi betoog gehouden voor de leefbaarheid in Menaam.

B&W heeft besloten om de besluitvorming rondom de MultiFunctionele Accommodatie Menaam over te dragen naar de gemeente Waadhoeke.
Voor ons was dit een domper. We hadden toch nog de hoop dat ze in Menameradiel een beslissing zouden nemen. Wel gaf de gemeente toen aan dat ze over gedragen zouden worden met de voorwaarden die in Menameradiel gelden. Iets wat heel gunstig was, immers 1/3 subsidie van de gemeente, 1/3 lening van de gemeente en 1/3 eigen verantwoordelijkheid.

model mfa menaam

Het jaar 2018 werd er 1 van vele overleggen met de gemeente Waadhoeke. Nieuwe mensen brengt nieuwe inzichten met zich mee. Er werd gewikt en gewogen. Verschillende onderzoeken gedaan, vele vragen gesteld. Wat uiteraard goed is want het is een hele investering. Er zijn momenten geweest in 2018 dat wij als werkgroep het niet meer zagen zitten en onze plannen in de prullenbak zagen verdwijnen.
Maar gelukkig hebben we iedere keer weer de moed kunnen vinden om door te gaan.

Maandag 3 december 2018 waren er fractievergaderingen op het gemeentehuis. Er was 1 partij die had ons gevraagd te komen ivm vragen die er waren omtrent het rapport over het MFA. Er zijn 3 leden van de werkgroep naar Franeker gegaan. Dit is een goede zet geweest. De meeste partijen hebben tijd vrij gemaakt voor ons. We konden op deze manier de vragen beantwoorden en onduidelijkheden wegwerken. En er is dan tijdens de raadsvergadering geen ruis meer.
Daardoor gingen we donderdag 6 december vol goede moed maar toch met een lichte spanning naar het gemeentehuis.
Gelukkig waren er veel Menamers op de been. Bedankt daarvoor!
Zoals we hadden gehoopt, kwam er een unaniem akkoord. Mooie woorden werden er gesproken door de partijen en ook door wethouder Dijkstra. Zo’n dorp als Menaam heeft een dorpsgebouw nodig, daar is iedereen het over eens.

Hoe nu verder, met de subsidie en lening van de gemeente zijn we er nog niet. Daarom is de werkgroep met de verenigingen om tafel gaan zitten om een actieplan te bedenken. De werkgroep kan het nu niet meer alleen. De vergadering was zeer constructief en u zult als dorpsbewoner het komende jaar veelvuldig van ons horen!
Mocht je facebook hebben dan is het handig om je te abonneren op onze pagina (zoek op werkgroepmenaam). Ook zullen via Menaam Ynt Ljocht van ons laten horen en via flyers enz.

De eerste stap is gezet! De aftrap voor de komende activiteiten, acties, sponsoring etc zal zijn op zaterdag 26 januari. Dit is voor alle Menamers. Wat het zal zijn hoor je zo spoedig mogelijk via Facebook, flyers en posters. Voor nu, reserveer die avond! De start is rond 20.00 uur in Menaam.

Wij wensen jullie allen een fantastisch en productief 2019!

Groet werkgroep MFA Menaam.

Bron: MFA Menaam / Menaem yn't Ljocht

MFA Facebook

 

 

 

Fragmenten Raadsvergadering 6 december 2018
zie lees verder....

MENAAM-FRANEKER 6 december 2018 – In een volgepakte raadszaal van gemeente Waadhoeke waren veel dorpsgenoten aanwezig tijdens deze voor ons belangrijke raadsvergadering. Belangrijk onderwerp de behandeling van agendapunt 13, Realisatie MFA Menaam.model mfa menaam

Na de opening werd dit punt naar voren geschoven naar agendapunt 7c. Van de inspreek gelegenheid is o.a. gebruik gemaakt door de dames Nynke Douma en Wijngaarden. Zij lieten de raad duidelijk weten wat het belang is van een nieuw MFA. De afgelopen jaren was het behelpen omdat zowel De Weme als de Black Horse definitief de deuren hebben gesloten.
Na de installatie van de kinder-burgemeester en een korte felicitatie pauze was eindelijk de behandeling van punt 7c. Diverse raadsleden lieten weten hoe zij als gemeentelijke partij tegenover het voorstel stonden. Het belang van een MFA in het dorp Menaam, de toedracht, de gelopen procedures en ook de risico’s kwamen duidelijk naar voren. De realisatie van een MFA is één kant, daarna komt de exploitatie. Dijkstra deed de complimenten aan de werkgroep Stichting MFA Menaam voor de inzet, doorzettingsvermogen en het vele goede werk in de voorbereidingen in de aanloop naar deze raadsvergadering. Na het betoog van de wethouder Dijkstra ging de raad unaniem akkoord het voorstel te ondersteunen. Onder luid applaus door onze dorpsgenoten viel de hamer van burgemeester Waanders en was het raadsbesluit een feit.

Nog een verrassing.

Bij aanvang van deze raadvergadering was nog een verrassing. De dhr. Terpstra (VVD) liet weten mede namens FNP GB SAM en CU een motie in te dienen voor de realisatie van de “Keats Muorre” in Menaam. Het geduld van de nog grote groep dorpsgenoten is danig op de proef gesteld. Na een aantal stevige onderwerpen, eindelijk de behandeling van de eerder genoemde motie. Met name over de gelopen procedure, eerdere afwijzing, precedent werking en het belang van deze sportieve voorziening in Menaam, namen diverse partijen het woord. Uiteindelijk viel ook nu de hamer met een unaniem akkoord waarmee de gemeentelijke subsidie voor de “Keats Muorre yn Menaam” zal worden toegekend.

Voor de vele Menamers, waarvan de meeste voor het eerst in de raadzaal van Waadhoeke kennis maakte met het college en de gemeenteraad van Waadhoeke, toch wel een heel bijzondere en zeer positieve avond.

Namens Menaldumdorp, de felicitatie aan de Stichting MFA Menaam en de talloze vrijwilligers die hebben bijgedragen aan deze belangrijke stap. Zoals vermeld in het advies, het is nu aan de Menamers om het te realiseren en tot een geweldig succes te maken.

Meer informatie MFA Menaam op Facebook – VVV Menaam Facebook