Toekomstig MFA Menaam

model mfa menaam

Volg de werkgroep MFA Menaam op [Facebook] en [Instagram]


 Overzicht alle MFA activiteiten vanaf 2015

Raadsvergadering Waadhoeke mbt MFA Menaam onder agendapunt  11 (wijzigingen voorbehouden)

Let op, link voor 6 december

MENAAM 26 november 2018 – Realisatie MFA Menaam is mogelijk weer een grote stap dichterbij. Op de eerstvolgende gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke staat de realisatie van MFA Menaam op de agenda. We hopen dat de raad zal instemmen met het advies om akkoord te gaan met de realisatie van het MFA op de locatie Greatebuorren 6 te Menaam. Hiermee is eenmalige gemeentelijke bijdrage gemoeid van €472.190 (33.3% totale kosten) en een lening van eveneens €472.190  Het resterende bedrag komt voort uit reeds toegekende subsidies en uit zelfwerkzaamheid door de stichting MFA Menaam.

Oude school/gymzaal en muzieklokaalGreatebuorren 6 te Menaam, een historisch gebouw met daarachter voldoende
ruimte om een prachtige multifunctionele accomodatie te realiseren.

Het voormalige schoolgebouw aan de Greatebuorren zal aan de stichting worden overgedragen voor 1 euro. De aangrijpende verbouwing zal het aanzien van het schoolgebouw aan de voorzijde niet aantasten. Na een gunstig besluit van de gemeenteraad Waadhoeke, is het aan de stichting en de inwoners van Menaam om de realisatie en een goede exploitatie rond te krijgen. "Het MFA moet een stimulans zijn voor een bloeiend en rijk verenigingsleven en aantrekkelijk zijn om in Menaam te blijven of te gaan wonen. Door te kiezen voor deze centrale locatie in het dorp wordt aan de randvoorwaarden voldaan. Het dorp is aan zet om deze verwachtingen waar te maken" aldus het advies.

 

De gemeente raadsvergadering van 6 december a.s. is vanaf 19:30 via
de gemeentelijke livestream te volgen [ LIVESTREAM 6 december ]

- Datum donderdag 6 december 2018,
- Tijdstip 19.30 uur.
- Plaats - Gemeentehuis in Franeker, Harlingerweg 18.
- Agendapunt 11.

Bron: Gemeente Waadhoeke

.
model mfa menaamfoto: Stichting MFA Menaam


Hierbij een uitgebreide toelichting van de werkgroep:

Hallo belangstellende MFA Menaam!

Het afgelopen jaar hebben jullie niet veel van ons als werkgroep MFA Menaam vernomen. Dit door het simpele feit dat er niet veel te melden viel. Maar wij hebben niet stilgezeten.

December 2017 heeft de raad van de gemeente Menameradiel de besluitvorming betreffende het MFA Menaam over te dragen naar de nieuwe gemeente Waadhoeke. Ons werd voorgehouden dat we in 1 van de eerste raadsvergaderingen van de Waadhoeke op de agenda zouden komen zodat er een besluit kon worden genomen. Dit is niet gelukt.

De gemeente Waadhoeke heeft begin dit jaar contact gelegd met de werkgroep. Bij de gemeente Waadhoeke heeft een verschuiving van personeelsleden plaatsgevonden. Daardoor heeft men zich weer opnieuw moeten inlezen en hadden wij geen andere keus dan te wachten en daar waar nodig toelichting te geven. Dit ook de reden dat wij ook niet op de agenda stonden van de eerste raadsvergadering Waadhoeke.

Er is ook een nieuw onderzoek geweest naar de haalbaarheid van een MFA in Menaam. Uit dit onderzoek is weer gebleken dat we een goede keuze hebben gemaakt met het huidige gymnastiekgebouw als locatie. Opgemerkt werd dat enkele kosten niet waren verantwoord in de exploitatie en het risico van prijsstijgingen in de bouw. Er is een aangepaste begroting en exploitatie opgesteld.

Afgelopen week mochten wij het raadsvoorstel van het college B&W aan de raad inzien. Het rapport van de gemeente waaruit blijkt dat B&W een positief advies met enkele voorbehouden en kanttekeningen heeft uitgebracht aan de raadsleden. Op 6 december aanstaande moet de raad beslissen over ons plan. Dan wordt het dus erop of eronder. Wij gaan als werkgroep uiteraard naar deze raadsvergadering. U bent ook van harte welkom om met ons mee te gaan naar Franeker.

Werkgroep MFA Menaam


Vervolg dd. 1 december 2018

Oproep:

Gister is er nog een gesprek geweest tussen leden van de werkgroep MFA Menaam en wethouder Jan Dijkstra. Heer Dijkstra is positief maar verwacht wel kritische vragen vanuit de raad. Ook verwacht de raad een grote opkomst van Menamers om te laten zien dat we met z'n allen achter het plan staan.

Daarom bij deze een oproep om te laten zien dat we een dergelijke acomodatie nodig zijn in het dorp! Ga mee naar de raadsvergadering op 6 december in Franeker. De raadsvergadering begint om 19.30 in Franeker. Laten we om 19.15 uur verzamelen bij het gemeentehuis van Waadhoeke in Franeker, zodat we met zn allen naar binnen kunnen. En roep zoveel mogelijk mensen op om mee te gaan.

Vergeet niet, er zit een nieuwe raad. Voor hun is het een nieuw onderwerp dus we moeten ze overtuigen van het feit dat we al een aantal jaar heel hard bezig zijn om dit voor elkaar te krijgen. Maar wat voor de raad en B&W nog hoger in het vaandel staat is de draagkracht vanuit het dorp.

We hopen jullie daar te zien!!

Werkgroep MFA Menaam


 

IMG 3840bc1067px

MENAAM 7 december 2017 - Grote opkomst verenigingen, vrijwilligers en terleurgestelde inwoners bij aanvang van de laatste raadsvergadering van Menameradiel.

Onvrede en vooral teleurstelling over het besluit traject in aanloop naar de bouw van een Multifinctionele Accomodatie in Menaam.

Onderleiding van CMH en de gezamenlijke muziekkorpsen, gingen inwoners richting het gemeentehuis voor een muzikaal protest en zitting te nemen op de openbare tribine tijdens deze laatste raadsvergadering.

Voorop liep de achtjarige Fenna Baarda met "Hup Hup gemeente, laat ons niet in ons hemd staan" gevolgd door muziek en zo'n 120 personen.

 

 

IMG 3839bc1280px
Foto's www.menaldumdorp.nl, met dank aan Simone Hofstra PR Constantia.

Menaam, 5 juni 2017 - Afgelopen donderdag heeft B&W zich volledig achter de uitkomsten van ons onderzoek geschaard, waarbij de huidige gymzaal als de voorkeurslocatie naar voren kwam.

Dit onderzoek en ons advies is verstrekt ter beoordeling aan de gemeente eind oktober 2016.

Begin dit jaar deed zich nieuwe ontwikkeling voor rondom de Black Horse. De gemeente vond het vervolgens nodig om zelf, met behulp van een externe adviseur de haalbaarheid van een MFA in de Black Horse te onderzoeken.

meer lezen, zie FB Pagina MFA Menaam:

Er heeft op dinsdag 7 maart overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van de werkgroep die de mogelijkheden van een MFA in Menaam onderzoekt en het college van Menameradiel.

In het gesprek is door het college aangegeven dat zij meer tijd willen nemen om de ingediende plannen te kunnen beoordelen, mede in relatie tot een andere locatie, die nu niet in de plannen is opgenomen. Er zijn de laatste twee maanden gesprekken gevoerd met de eigenaar van de Black Horse, die plannen aan het ontwikkelen is voor deze locatie. Het college wil de plannen van de werkgroep - en het programma dat hieraan ten grondslag ligt - ook aan de mogelijkheden van deze locatie toetsen. Er zijn hier wellicht mogelijkheden om de exploitatie anders vorm te geven, waarbij een commerciële horecafunctie wellicht ook tot de mogelijkheden behoort, hetgeen de exploitatie minder kwetsbaar zou maken.

 gym (Small)  

Deze opstelling is door de werkgroep niet positief ontvangen. De locatie Black Horse is eerder in beeld geweest, maar er is na rijp beraad uiteindelijk voor een andere optie gekozen waarbij de gemeente continue is geïnformeerd. Dit is ook gebeurd na contacten met de eigenaar van de Black Horse die niet tot resultaat hadden geleid. De werkgroep wil graag dat er een uitspraak komt op de door hen ingediende plannen.

Van de kant van het college wordt gesteld dat we het maar één keer goed kunnen doen. Is het verantwoord om veel gemeenschapsgeld in een ontwikkeling zoals een MFA met horecafunctie te steken terwijl 50 meter verderop een gebouw staat te verkrotten? Het vraagt een paar maanden tijd om hier uitsluitsel over te kunnen geven. Deze tijd die tot maximaal 1 juni zal duren, wil het gemeentebestuur nemen. Er is uiteraard begrip voor de teleurstelling bij de werkgroep maar we kunnen een beslissing zoals deze maar één keer nemen.

College van B&W Menameradiel.

==============================

Wilt u reageren op dit bericht, dat kan via de facebook pagina van de werkgroep: https://www.facebook.com/werkgroepmenaam/