JSN ImageShow (mfa)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?
IMG 3840bc1067px

MENAAM 7 december 2017 - Grote opkomst verenigingen, vrijwilligers en terleurgestelde inwoners bij aanvang van de laatste raadsvergadering van Menameradiel.

Onvrede en vooral teleurstelling over het besluit traject in aanloop naar de bouw van een Multifinctionele Accomodatie in Menaam.

Onderleiding van CMH en de gezamenlijke muziekkorpsen, gingen inwoners richting het gemeentehuis voor een muzikaal protest en zitting te nemen op de openbare tribine tijdens deze laatste raadsvergadering.

Voorop liep de achtjarige Fenna Baarda met "Hup Hup gemeente, laat ons niet in ons hemd staan" gevolgd door muziek en zo'n 120 personen.

 

 

IMG 3839bc1280px
Foto's www.menaldumdorp.nl, met dank aan Simone Hofstra PR Constantia.

Menaam, 5 juni 2017 - Afgelopen donderdag heeft B&W zich volledig achter de uitkomsten van ons onderzoek geschaard, waarbij de huidige gymzaal als de voorkeurslocatie naar voren kwam.

Dit onderzoek en ons advies is verstrekt ter beoordeling aan de gemeente eind oktober 2016.

Begin dit jaar deed zich nieuwe ontwikkeling voor rondom de Black Horse. De gemeente vond het vervolgens nodig om zelf, met behulp van een externe adviseur de haalbaarheid van een MFA in de Black Horse te onderzoeken.

meer lezen, zie FB Pagina MFA Menaam:

Er heeft op dinsdag 7 maart overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van de werkgroep die de mogelijkheden van een MFA in Menaam onderzoekt en het college van Menameradiel.

In het gesprek is door het college aangegeven dat zij meer tijd willen nemen om de ingediende plannen te kunnen beoordelen, mede in relatie tot een andere locatie, die nu niet in de plannen is opgenomen. Er zijn de laatste twee maanden gesprekken gevoerd met de eigenaar van de Black Horse, die plannen aan het ontwikkelen is voor deze locatie. Het college wil de plannen van de werkgroep - en het programma dat hieraan ten grondslag ligt - ook aan de mogelijkheden van deze locatie toetsen. Er zijn hier wellicht mogelijkheden om de exploitatie anders vorm te geven, waarbij een commerciële horecafunctie wellicht ook tot de mogelijkheden behoort, hetgeen de exploitatie minder kwetsbaar zou maken.

 gym (Small)  

Deze opstelling is door de werkgroep niet positief ontvangen. De locatie Black Horse is eerder in beeld geweest, maar er is na rijp beraad uiteindelijk voor een andere optie gekozen waarbij de gemeente continue is geïnformeerd. Dit is ook gebeurd na contacten met de eigenaar van de Black Horse die niet tot resultaat hadden geleid. De werkgroep wil graag dat er een uitspraak komt op de door hen ingediende plannen.

Van de kant van het college wordt gesteld dat we het maar één keer goed kunnen doen. Is het verantwoord om veel gemeenschapsgeld in een ontwikkeling zoals een MFA met horecafunctie te steken terwijl 50 meter verderop een gebouw staat te verkrotten? Het vraagt een paar maanden tijd om hier uitsluitsel over te kunnen geven. Deze tijd die tot maximaal 1 juni zal duren, wil het gemeentebestuur nemen. Er is uiteraard begrip voor de teleurstelling bij de werkgroep maar we kunnen een beslissing zoals deze maar één keer nemen.

College van B&W Menameradiel.

==============================

Wilt u reageren op dit bericht, dat kan via de facebook pagina van de werkgroep: https://www.facebook.com/werkgroepmenaam/

Graag nodigen wij jullie als bewoners uit, om mee te denken hoe wij met elkaar het nieuwe MFA vorm willen gaan geven, binnen het gestelde plan van eisen. De denktank is juist voor de bewoners, als gebruiker of een groepje mensen die daar straks iets willen organiseren, maar ook voor de verenigingen die incidenteel gebruik denken te gaan maken van de MFA en graag hun wensen willen uiten.

De werkgroep wil graag dat iedereen die dat wil mee kan denken, zodat het gebouw ons MFA zal worden. Alle ideeën en opmerkingen nemen we mee en zullen we afwegen. Samen zorgen we ervoor dat we straks trots mogen zijn op het resultaat.

Daarom nodigen wij jullie uit om op donderdag 10 maart om 20.00 uur naar de dagbesteding de Tuorrebout te komen (Skilpaed 1/oude bieb).
Om een inschatting te maken van het aantal belangstellenden, graag vooraf aanmelden via

Graag tot 10 maart.
Werkgroep Menaam


 

Het is even wat stil geweest. Niet omdat er niks gebeurde, sterker er hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan waarover we u nu graag over informeren.

"Groen licht" gemeente

De gemeente Menameradiel heeft na zorgvuldige overweging besloten om mee te werken aan de realisatie van de MFA in het gymlokaal aan de Greatebuoren. Uiteraard zal er nog wel het nodige water door de Rijn stromen maar dit is een zeer positief en welkom nieuws! Wij kunnen nu verder met een gerichte planontwikkeling op deze locatie. De locatie aan de Greattebuorren is in ons haalbaarheidsonderzoek als meest wenselijke scenario naar voren gekomen en waarbij ook de bewoners en de verenigingen enthousiast op gereageerd hebben. En nu dus ook het college. Goed nieuws en het geeft ons energie om samen met de verengingen, geïnteresseerde dorpsbewoners en andere belanghebbenden het ontwerp te laten opmaken met een gedegen financiële onderbouwing ter verdere besluitvorming.

Plannen Protestantse Gemeente Menaldum
Vanuit diverse hoeken, zowel dorpsbewoners als vanuit het gemeentehuis bereiken ons vragen en ook zorgen over de plannen die de Protestantse Gemeente Menaldum heeft geuit om de kerk een multifunctioneler karakter te geven.
Begin december zijn we door de kerkrentmeesters op de hoogte gebracht dat ze hiertoe in 2014 na de sluiting van De Weme (Rijks-)subsidie hebben aangevraagd voor onderzoek naar de bouwtechnische mogelijkheden. Deze mededeling heeft ertoe geleidt dat de werkgroep overleg gevoerd heeft met de kerkrentmeesters om meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijke overlap die dit initiatief heeft met de plannen voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in het dorp. De haalbaarheid van een MFA valt of staat tenslotte met voldoende draagvlak en participerende verenigingen.
In dit overleg hebben de kerkrentmeesters ons uitgelegd dat het geenszins de intentie is om De Weme te laten herleven in het kerkgebouw. De verenigingen hebben reeds onderdak gevonden en zullen deze definitief gaan vinden in de MFA. De bedoelde subsidie zal gebruikt worden voor het in kaart brengen van de leidingen, akoestisch onderzoek, verwarmingsmogelijkheden en aanpassing van sanitaire ruimtes. Het is het kerkbestuur er namelijk aan gelegen de kerk ook voor de komende jaren duurzamer te krijgen. Aan de werkgroep is meegedeeld dat men dit wil doen door een mogelijke vervanging van de verouderde installaties om de stookkosten te minimaliseren en door de inrichting mogelijk aan te passen zodat bij bijeenkomsten niet de gehele kerk moet worden warm gestookt.

Het is ons op het hart gedrukt dat het dus niet de bedoeling is om huisvesting te realiseren voor de verenigingen met een christelijk signatuur.
In het laatste Tsjerkeblêd is een artikel geplaatst waarin eveneens de wens is geuit om een deel van het kerkgebouw te laten functioneren zoals destijds in De Weme het geval was. Dit leek ons tegenstrijdig, echter ook dit bericht is ons uitgelegd zoals hierboven beschreven. De voorzieningen om elkaar te ontmoeten binnen de kerk zijn gedateerd en behoeven een opknapbeurt zodat de
activiteiten die men sinds jaar en dag doet in de kerk ook kan blijven doen.

De Protestantse Gemeente ziet het belang van een MFA voor de vitaliteit en leefbaarheid van het dorp. Menaam als aantrekkelijke dorp met een rijk verenigingsleven is ook in het belang van de kerk. De noodzakelijke sluiting van De Weme is een hard gelag voor een ieder die daar jaren ziel en zaligheid heeft ingelegd. Daarbij opgeteld ook het gemis van de voorzieningen in de Black Horse maakt dat wij de blik naar de toekomst moeten richten.
Als werkgroep MFA Menaam willen we graag een "dorpshuis" realiseren waar iedereen zich welkom voelt en hopen dat de Protestantse Gemeente waar mogelijk gebruik zal gaan maken van de voorzieningen die de MFA zal gaan aanbieden.

Hoe verder?
Allereerst zal een zogenaamd programma van eisen verder geconcretiseerd moeten worden. Dit programma is de basis voor het ontwerp van de architect en adviseurs. Om tot dit programma te komen zal de huidige werkgroep zich gaan opsplitsen in meerdere werkgroepen. De werkgroepen zullen hun wensen kunnen inbrengen en het hieruit volgend ontwerp kunnen beoordelen. We zijn voornemens een werkgroep voor de structurele gebruikers op te zetten, een werkgroep voor de dorpsbewoners en overige belanghebbenden en we zoeken naar een

MFA-Facebook

manier om ook de jeugd een platform te geven. Daarnaast zullen beide basisscholen vanzelfsprekend betrokken worden. De komende dagen zullen we hiertoe de eerste afspraken gaan maken. Nu de plannen breed gedragen worden zal de stichting MFA Menaam worden geïnstalleerd welke de regie zal voeren over de werkgroepen en over het proces tot realisatie.

Wij hebben er zin aan om dit proces samen met jullie te doen!

De werkgroep MFA Menaam op facebook


 

MYL sinds 1966

MFA Menaam (facebook)

 MFA Facebook

Agenda MFA

Geen evenementen
Ga naar boven