Toekomstig MFA Menaam

model mfa menaam

Volg de werkgroep MFA Menaam op [Facebook] en [Instagram]


 Overzicht alle MFA activiteiten vanaf 2015

Graag nodigen wij jullie als bewoners uit, om mee te denken hoe wij met elkaar het nieuwe MFA vorm willen gaan geven, binnen het gestelde plan van eisen. De denktank is juist voor de bewoners, als gebruiker of een groepje mensen die daar straks iets willen organiseren, maar ook voor de verenigingen die incidenteel gebruik denken te gaan maken van de MFA en graag hun wensen willen uiten.

De werkgroep wil graag dat iedereen die dat wil mee kan denken, zodat het gebouw ons MFA zal worden. Alle ideeën en opmerkingen nemen we mee en zullen we afwegen. Samen zorgen we ervoor dat we straks trots mogen zijn op het resultaat.

Daarom nodigen wij jullie uit om op donderdag 10 maart om 20.00 uur naar de dagbesteding de Tuorrebout te komen (Skilpaed 1/oude bieb).
Om een inschatting te maken van het aantal belangstellenden, graag vooraf aanmelden via

Graag tot 10 maart.
Werkgroep Menaam


 

Het is even wat stil geweest. Niet omdat er niks gebeurde, sterker er hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan waarover we u nu graag over informeren.

"Groen licht" gemeente

De gemeente Menameradiel heeft na zorgvuldige overweging besloten om mee te werken aan de realisatie van de MFA in het gymlokaal aan de Greatebuoren. Uiteraard zal er nog wel het nodige water door de Rijn stromen maar dit is een zeer positief en welkom nieuws! Wij kunnen nu verder met een gerichte planontwikkeling op deze locatie. De locatie aan de Greattebuorren is in ons haalbaarheidsonderzoek als meest wenselijke scenario naar voren gekomen en waarbij ook de bewoners en de verenigingen enthousiast op gereageerd hebben. En nu dus ook het college. Goed nieuws en het geeft ons energie om samen met de verengingen, geïnteresseerde dorpsbewoners en andere belanghebbenden het ontwerp te laten opmaken met een gedegen financiële onderbouwing ter verdere besluitvorming.

Plannen Protestantse Gemeente Menaldum
Vanuit diverse hoeken, zowel dorpsbewoners als vanuit het gemeentehuis bereiken ons vragen en ook zorgen over de plannen die de Protestantse Gemeente Menaldum heeft geuit om de kerk een multifunctioneler karakter te geven.
Begin december zijn we door de kerkrentmeesters op de hoogte gebracht dat ze hiertoe in 2014 na de sluiting van De Weme (Rijks-)subsidie hebben aangevraagd voor onderzoek naar de bouwtechnische mogelijkheden. Deze mededeling heeft ertoe geleidt dat de werkgroep overleg gevoerd heeft met de kerkrentmeesters om meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijke overlap die dit initiatief heeft met de plannen voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in het dorp. De haalbaarheid van een MFA valt of staat tenslotte met voldoende draagvlak en participerende verenigingen.
In dit overleg hebben de kerkrentmeesters ons uitgelegd dat het geenszins de intentie is om De Weme te laten herleven in het kerkgebouw. De verenigingen hebben reeds onderdak gevonden en zullen deze definitief gaan vinden in de MFA. De bedoelde subsidie zal gebruikt worden voor het in kaart brengen van de leidingen, akoestisch onderzoek, verwarmingsmogelijkheden en aanpassing van sanitaire ruimtes. Het is het kerkbestuur er namelijk aan gelegen de kerk ook voor de komende jaren duurzamer te krijgen. Aan de werkgroep is meegedeeld dat men dit wil doen door een mogelijke vervanging van de verouderde installaties om de stookkosten te minimaliseren en door de inrichting mogelijk aan te passen zodat bij bijeenkomsten niet de gehele kerk moet worden warm gestookt.

Het is ons op het hart gedrukt dat het dus niet de bedoeling is om huisvesting te realiseren voor de verenigingen met een christelijk signatuur.
In het laatste Tsjerkeblêd is een artikel geplaatst waarin eveneens de wens is geuit om een deel van het kerkgebouw te laten functioneren zoals destijds in De Weme het geval was. Dit leek ons tegenstrijdig, echter ook dit bericht is ons uitgelegd zoals hierboven beschreven. De voorzieningen om elkaar te ontmoeten binnen de kerk zijn gedateerd en behoeven een opknapbeurt zodat de
activiteiten die men sinds jaar en dag doet in de kerk ook kan blijven doen.

De Protestantse Gemeente ziet het belang van een MFA voor de vitaliteit en leefbaarheid van het dorp. Menaam als aantrekkelijke dorp met een rijk verenigingsleven is ook in het belang van de kerk. De noodzakelijke sluiting van De Weme is een hard gelag voor een ieder die daar jaren ziel en zaligheid heeft ingelegd. Daarbij opgeteld ook het gemis van de voorzieningen in de Black Horse maakt dat wij de blik naar de toekomst moeten richten.
Als werkgroep MFA Menaam willen we graag een "dorpshuis" realiseren waar iedereen zich welkom voelt en hopen dat de Protestantse Gemeente waar mogelijk gebruik zal gaan maken van de voorzieningen die de MFA zal gaan aanbieden.

Hoe verder?
Allereerst zal een zogenaamd programma van eisen verder geconcretiseerd moeten worden. Dit programma is de basis voor het ontwerp van de architect en adviseurs. Om tot dit programma te komen zal de huidige werkgroep zich gaan opsplitsen in meerdere werkgroepen. De werkgroepen zullen hun wensen kunnen inbrengen en het hieruit volgend ontwerp kunnen beoordelen. We zijn voornemens een werkgroep voor de structurele gebruikers op te zetten, een werkgroep voor de dorpsbewoners en overige belanghebbenden en we zoeken naar een

MFA-Facebook

manier om ook de jeugd een platform te geven. Daarnaast zullen beide basisscholen vanzelfsprekend betrokken worden. De komende dagen zullen we hiertoe de eerste afspraken gaan maken. Nu de plannen breed gedragen worden zal de stichting MFA Menaam worden geïnstalleerd welke de regie zal voeren over de werkgroepen en over het proces tot realisatie.

Wij hebben er zin aan om dit proces samen met jullie te doen!

De werkgroep MFA Menaam op facebook


 

Het college heeft aangegeven mee te willen werken aan de bouw van een multifunctioneel centrum op de plek van de oude school (gymzaal) aan de Greatebuorren in Menaam. Met deze medewerking kan de werkgroep plannen verder uitontwikkelen.

Oude school lokaal Small
De oude school, tegenwoordig repetitielokaal CMH-Constantia en gymzaal

 

MENAAM 29 septmber 2015 - In minder dan een jaar tijd na oprichting van de werkgroep MFA Menaam, heeft deze werkgroep haar eerst bevindingen gepresenteerd. De werkgroep bestaande uit 12 dorpsgenoten/ belanghebbenden, hebben een flink klus gehad om veel zaken uit te werken, te vergelijken, te plussen en te minnen. Er is gebruik gemaakt van reeds eerder onderzochte mogelijkheden. Echter het is bekend dat een aantal zaken in korte tijd volledig zijn achterhaald. Er was dus heel veel inzet nodig om tot deze uitgebreide presentatie te komen.

Heel spannend natuurlijk, hoe zal de opkomst verlopen, leeft het wel in ons dorp en wat zullen ze ervan vinden. Nou de belangstelling was er zeker. Zo’n 100 belangstellende dorpsgenoten waren allemaal zeer benieuwd naar wat de werkgroep ging vertellen.

IMG 6510 bcwm Medium

In een eerder gehouden en gepubliceerde enquête heeft de werkgroep veel waardevolle gegevens kunnen halen. Opvallend was ook de behoefte voor de jeugd, terwijl zij op deze avond nauwelijks aanwezig waren. Ditzelfde gold ook voor een aantal van de grotere verenigngen.

De werkgroep kwam met een uitgebreide presentatie, gericht op behoefte, ruimte, noodzaak, urgentie, en bezetting, allemaal ten gunste van de leefbaarheid in ons dorp. Er is een uitwerking gepresenteerd over de mogelijkheden van een drietal locaties, te weten Black Horse, Hoekstien, en de Gymzaal/lokaal. Allemaal plussen en minnen tegen elkaar afzetten als het gaat om kosten, ruimte, verbouwing, parkeren en inzetbaarheid etc. Spannend blijft natuurlijk wat er in de nabije toekomst met de Black Horse gaat gebeuren.

Uiteindelijk heeft de werkgroep in grote lijnen een voorstel gepresenteerd. Door de duidelijke presentatie kon dit voorstel op veel waardering en draagvlak rekenen van de aanwezige dorpsgenoten. Een teken dat de werkgroep op de goede weg zit en deze verder gaat uitwerken. Benieuwd, zie de bijgevoegde presentatie van de werkgroep. Let op ca 30Mb groot.

[PRESENTATIE IN PDF FORMAAT]

[Artikel LC]

 

Ook benieuwd naar onze plannen ?

Wij hebben uw betrokkenheid nodig !
Kom naar onze presentatie en geef ons uw steun….

Datum: dinsdag 29 september
Tijd: 20.00 – 21.00 uur
Plaats: Gymzaal aan de Greate Buorren

gymzaal

 

Programma:
19.45 Inloop
20.00 Presentatie
20.30 Vragen stellen
21.00 Sluiting

De Werkgroep