MENAMERS LAAT U HOREN! - INTERESSEPEILING WONINGBOUW MENAAM - Er is landelijk een groot tekort aan woningen. Daar kun je niet omheen. Het onderwerp is vrijwel steeds en overal aan de orde. Ook in Menaam.

In 2020 heeft de gemeenteraad van Waadhoeke de woonvisie 2020 – 2030 vastgesteld. Deze voorziet voor die periode voor Menaam in het geheel niet in woningbouw. Omliggende dorpen in lichte mate. Gelet op de datum van besluitvorming, de toen heersende crisis in de verkoop en bouw van woningen, enigszins begrijpelijk. Je gaat niet bouwen voor leegstand.

IMG 6465 Medium

Gelet op de landelijke maar ook voor Menaam geldende vraag naar woningen, de voltooiing van de Boech – Zuid en het tot 2030 niet in ontwikkeling hebben van een nieuw bouwplan heeft dorpsbelang Menaam begin 2021 naar de gemeente Waadhoeke gereageerd met het verzoek om zo spoedig mogelijk een nieuw woningbouwplan in Menaam in ontwikkeling te nemen. Zie dit als noodzakelijk voortschrijdend beleid. Als optie heeft dorpsbelang de gronden gelegen ten oosten van de Bitgumerdyk, tegenover de ingang naar het kaatsveld, aangegeven. Deze grond is in 2013 door de gemeente Menameradiel voor toekomstige woningbouw aangekocht.

Na enig oponthoud heeft de gemeente Waadhoeke zich bereid verklaard om in nauwe samenwerking en inspraak met alle partijen, te willen komen tot een zo breed mogelijk gedragen ontwerp. Voorbereidingen als deze vergen toch zeker drie jaar voordat tot bouw kan worden overgegaan. Wij stellen voor om elkaar zo goed mogelijk bij de plannen te betrekken. Samenwerken. Samen doe je niet alleen. Wij gaan in eerste instantie voor een ontwerp met waterpartij, veel groen en variatie in het aanbod van woningen. Het ontwerp moet in onze visie op een natuurlijke wijze worden ingepast in de huidige omgeving en gefaseerd worden uitgevoerd. Voor bestaande- en nieuwbouw moeten de nieuwe plannen een dikke plus opleveren.

Om wat voor soort woningen gaat het dan? Dit weten wij ook nog niet. De gemeente heeft aangegeven dat wij, als dorp, nu aan zet zijn! We moeten aangeven welke behoefte er ligt en aantonen dat er interesse is vanuit het dorp. Daarom willen we jullie oproepen om bij dorpsbelang aan te geven óf en zo ja welke behoefte er is aan nieuwbouw. Laat van u horen! Dit kan via . We gaan ook aan de slag met een gerichte enquête, maar als u nu alvast wilt reageren, graag!

“Een dorp dat leeft, bouwt aan zijn toekomst”.

Logo dorpsbelang

[dit artikel delen op]

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.