Nieuws Menaam

In 2021 zal de gevaarlijke fietspadkruising in de N383 westelijk van Marsum vervangen worden door een fiets/voetgangerstunnel. Provincie Fryslân heeft hiervoor aanvullende financiën beschikbaar gesteld. Deze financiering is gevonden binnen het project 'Haak om Leeuwarden', waar dit knelpunt qua scope ook onderdeel van uitmaakt.

Dat deelde Gedeputeerde Staten eerder dit jaar mee. Het past in het Bestuursakkoord 2019 — 2023 van de provincie, waarin is verwoord dat ingezet wordt op een daling van het aantal doden en gewonden op de Friese wegen. De aanleg van de tunnel zal tegelijk uitgevoerd worden met de reconstructie van de rotonde die zorg moet dragen voor betere doorstroming van het autoverkeer. Dit zal ook zorgen voor nog grotere toename van het autoverkeer en zal ook de snelheid van de auto’s op deze locatie doen verhogen. De aanleg van een tunnel wordt daarmee nog meer noodzakelijk.

Met de aanleg van een tunnel komt een einde aan jarenlang gesteggel. De gemeenteraad van voormalig Menameradiel had in 2014 al grote zorgen over de gevaarlijke oversteekplaats. Dorpsbelang Marsum drong, mede namens andere Dorpsbelangen, aan op aanleg van de tunnel. Menameradiel heeft de provincie een financiële bijdrage gegeven voor de aanleg van een tunnel.

Deze rotonde voldoet niet aan de ontwerprichtlijnen, wat leidt tot onveilige situaties voor vooral overstekende fietsers. Door toename van het autoverkeer, door de aanleg van de Haak en het NW tangent, is het verkeer fors toegenomen. Daardoor is de huidige oversteek te gevaarlijk. De veiligheid van de fietsers en voetgangers kan door een tunnel beter gegarandeerd worden. Fietsers, waaronder vele scholieren uit de dorpen Menaam en Dronryp, passeren dagelijks twee keer deze rotonde.

Fietsers uit Marsum en Leeuwarden lijken deze gevaarlijke oversteekplaats steeds meer te mijden, omdat veel gemotoriseerde voertuigen passeren met hoge snelheden, terwijl de fietser lang staat te wachten. De mobiliteit met de fiets kan door deze gevaarlijke oversteekplaats in het geding komen. Bovendien maakt deze fietsroute deel uit van de fietssnelroute Leeuwarden–Franeker–Harlingen (mede door de opkomst van de snelle e-bikes), een wens van de gemeenten Waadhoeke, Leeuwarden en de Provincie Fryslân.

Kortom: Er zijn dus zwaarwegende redenen om op korte termijn een fietstunnel bij deze rotonde aan te leggen met als doel om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, vermijdgedrag te voorkomen of de auto te pakken als alternatief. De planning is dat de fietstunnel er eind 2021 ligt. Dat is de grote wens van omliggende dorpsbelangen en de Fietsersbond Waadhoeke.

Dorpsbelangen: Dronryp, Menaam, Marsum, Ingelum, Bitgum, Bitgummole en Fietsersbond Waadhoeke: Hieke Joostema-Greidanus en Laas Bonnema

Gevaarlijke oversteekplaats MarsumBC Small

Bij de foto: De gevaarlijke oversteekplaats bij de rotonde westelijk van Marsum. Fietsers en voetgangers hebben moeite om hier veilig over te steken. Bij verbetering van de rotonde zal dit nog meer het geval zijn.

[dit artikel delen op]

MENAAM 26 september 2020 - Aanstaande zaterdag 26 september heeft een werkgroep een open ochtend in het voedselbos gelegen aan de Graldasingel (Ingang naast nr 9)

Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Zij willen jullie graag vertellen over de stand van zaken tot nu toe.
Namens de werkgroep Bosk en Iepenfjild Menaam.
Meer informatie is te vinden op deze website [Voedselbos] [voortgang]


 

[dit artikel delen op]

MENAAM September 2020 - Goedemorgen dorpsbewoners van Menaam,

Op de achtergrond is de feestcommissie al weer druk bezig met de voorbereidingen voor een dorpsfeest in 2021. Doordat we in een "vreemde" tijd leven, is het niet eenvoudig om iets met zekerheid te kunnen plannen. We hebben een datum geprikt met in acht neming van al de andere evenementen welke in 2021 staan gepland. De datum is: 24 t/m 27 juni 2021.

IMG 5838bc2
Gezien alle onzekerheden hebben we besloten om begin januari 2021 een definitieve beslissing te nemen of het dorpsfeest in 2021 doorgang kan vinden of dat we moeten besluiten om het een jaar uit te stellen. Wij hopen allen dat het gewoon door kan gaan, maar mocht het er nog steeds somber uitzien om dergelijk grote evenementen te kunnen organiseren zijn wij genoodzaakt, i.v.m. de risico's, het dorpsfeest 2021 te moeten uitstellen tot een later tijdstip.

Maar we blijven positief, dus....zet hem in de agenda: 24 t/m 27 juni.
Bron: [Stichting dorpsfeest Menaam]

Foto menaldumdorp - Dorpsfeest 2018

[dit artikel delen op]

MYL sinds 1966

Ga naar boven