20211217 1035041200MENAAM 17 december 2021 - Skrooge kin spytig genôch net troch gean...
Mar we gean troch. Oant oar ier...

Fijne krysdagen en in Sûn 2022

 


De Skrooge Kommisje

[dit artikel delen op]