MENAAM juni 2022 - Geachte bewoner(s) van Menaam, It is noflik wenjen yn Menaam. Daar zult u het vast mee eens zijn.

De afgelopen jaren kreeg Dorpsbelang regelmatig de vraag of er in Menaam nog nieuwbouwplannen worden gerealiseerd. Met name was de vraag dan gericht op starters- of seniorenwoningen. Plaatselijk Belang start daarom op, mede op verzoek van de leden, een onderzoek naar de behoefte van bewoners naar een andere vrijkomende of nieuw te bouwen woning in Menaam.

 

Menaem yn't Ljocht

Juni 202220220521 Woonvisie Menaam 2022def Medium

Door middel van de woonenquête in het midden van dit blad willen we de woonbehoefte van u als inwoner in kaart brengen. In het bijzonder willen wij ook aandacht schenken aan ouderen met specifieke wensen (zorgvoorzieningen) en jongeren die nog een woon carrière te gaan hebben.

Voor de dynamiek en de leefbaarheid van Menaam is het van belang dat er gebouwd wordt aan de toekomst van het dorp. Daarvoor is woningbouwontwikkeling wenselijk. Anderzijds moeten we ook zorgen dat we niet teveel bouwen want dan is er een risico op moeilijke verkoopbaarheid van de bestaande woningen.

De resultaten van deze enquête gebruiken we om de gemeente van input te voorzien bij het opstellen van een aangepaste woonvisie. Hierin wordt onder andere bepaald welke woningbouwruimte Menaam de komende jaren krijgt.

De ingevulde vragenlijst kunt u bij voorkeur vóór 30 juni a.s. in de brievenbus doen op de Greatebuorren 45 in Menaam.

Downloaden PDF formulier:
[Enquêteformulier Woonvisie Menaam]

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens het bestuur van Doarpsbilang Menaam


 

[dit artikel delen op]