Met deze slogan hebben we de afgelopen weken de behoefte tot meedenken aan de dorpsvisie gepeild. Via mail en facebook zijn 35 reacties binnengekomen welke hebben geresulteerd in ca. 80 (!) aandachtspunten en ideeën. Bedankt daarvoor! Deze 80 aandachtpunten hebben we gecategoriseerd en gescoord om zo tot een top 5 te komen.

Onderstaand is deze top 5 beschreven. Graag willen we deze top 5 verder met u verkennen tijdens een ‘ontmoetingsavond’ op 13 april aanstaande. Enerzijds om deze onderwerpen verder uit te diepen en anderzijds om u de mogelijkheid te geven om de aandachtspunten verder aan te vullen. Op de volgende pagina vindt u de uitnodiging voor deze avond. Deze avond zal mede begeleid worden door Doarpswurk.

Top 5
Hieronder zijn per onderwerp de punten die het vaakst genoemd zijn beschreven. Tijdens de ontmoetingsavond zullen daarnaast álle suggesties, die per onderwerp zijn genoemd, na te lezen.

  1. Recreatie en vrije tijd: 20 keer genoemd. 12 keer is aangegeven dat er behoefte is aan voorzieningen voor jeugd van 0 tot 18 jaar. Denk hierbij aan speeltuinen, multifunctionele sport- en speelterreinen of outdoor fitness/calisthenics voorzieningen. Maar ook is er aangegeven dat er behoefte is voor recreatieve ruimte voor 0-100 jaar; dus een plek voor jong en oud kunnen samenkomen met bijvoorbeeld een aantal speeltoestellen, een wandelpad en bankjes.
    Ook wordt aangegeven dat er behoefte is aan voorzieningen die te maken hebben met het vaarverkeer op de kleiroute (o.a. passantenhavens, aanlegsteigers en verfraaiing van bruggen), dit is drie keer genoemd. Ook het aanleggen van aantrekkelijke verlichte wandelpaden is drie keer genoemd.
  2. Voorzieningen: 15 keer genoemd. 8 keer wordt er aangegeven dat er behoefte is aan een MFA / ontmoetingsplaats in het dorp. Daarnaast wordt 2 keer genoemd dat het mooi zou zijn als er weer meer middenstand in het dorp zou zijn.
  3. Verkeer: 16 keer genoemd. In 7 van de 13 gevallen wordt aangegeven dat er behoefte is aan veilige oversteekplaatsen op de Rypsterdyk en de Dyksterbuorren. De overige 9 opmerkingen gaan over de verkeerssnelheid en onveilige verkeerssituaties op de Rypsterdyk, Dyksterbuorren en de Bitgumerdyk.
  4. Grijs/groen: 11 keer genoemd. In 7 gevallen gaat het over de staat van onderhoud en begaanbaarheid van de stoepen in het dorp. De overige 4 opmerkingen gaan over zowel het onderhoud als de inrichting van het openbaar groen.
  5. Wonen en woonomgeving: 6 keer genoemd. Alle 6 opmerkingen gaan over het realiseren voor woningen voor starters- en of senioren (levensloopbestendige woningen).

Allemaal goede ideeën om verder uit te diepen en aan te scherpen. Spreekt één van de punten u specifiek aan of wilt u er misschien nog iets aan toevoegen omdat u uw idee nog niet heeft doorgegeven?

Graag ontmoeten we u op 13 april aanstaande, wees welkom!

Bestuur Doarpsbelang Menaam
Ilona, Ingrid, Janet, Marga en Sjoerd

[dit artikel delen op]