Postvak Yn 9 november 2023 - Goeiemoarn, ik stjoer jo dit mailtsje namens Tsiisboer Siebren. Fanôf nije wike freedtemiddei ride wy troch jo doarp en biede wy eltsenien de service fan boadskippen thús oan.

kaasboer siebren de kaasbus1

Neffens my in moaie oanfolling foar jo doarp! Ik bin nijsgjirrich at jo mei my mei tinke wolle hoe't wy it oan hiel Menaam foarstelle kinne, wy sille ús stadichoan by eltsenien foarstelle oan de doar, misskien ha jo oare leuke ideeën. Groetnis Tsiisboer Siebren, Jorrit

Bron: www.kaasboersiebren.nl

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.