Nieuws Menaam

Beste dorpsbelangen, wijkraden en dorpsverenigingen,

De coronapersconferentie van afgelopen vrijdag de 12e november zal u vast niet zijn ontgaan. Wegens het toenemende aantal besmettingen zijn er, in ieder geval tot 4 december, wederom zwaardere maatregelen afgekondigd. Wat de maatregelen daarna gaan worden is nog onduidelijk maar het is niet ondenkbaar dat er ook deze jaarwisseling beperkingen gelden; daarover wordt nog in het veiligheidsberaad vergaderd.

Desalniettemin willen we toch voorsorteren op de viering van oud & nieuw in Waadhoeke. Bijvoorbeeld: carbidschieten, vreugdevuren en/of andere festiviteiten. Vanzelfsprekend gaan al die activiteiten hand in hand met de besmettingscijfers, druk op de zorg en daaraan gekoppelde maatregelen. Voor uw geplande activiteit kan dat betekenen het werken met het Corona Toegangsbewijs (CTB) en/of met een verplichte zitplaats. Dat vraagt het nodige van de voorbereiding maar ook van de inzet van uw vrijwilligers. 

Hieronder leest u wat, vooralsnog op basis van de huidige maatregelen, mogelijk is.

Een vervelende maar noodzakelijke disclaimer is dat strengere maatregelen van invloed kunnen zijn op uw geplande activiteit. Zodra daarover meer duidelijkheid is laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten.  

 

Carbidschieten: aanmelden kan tot 27 december 2021

Voor carbidschieten geldt een aantal regels, bijvoorbeeld dat aanmelden verplicht is en dat er een maximale inhoud van de ‘melk’-bus wordt gehanteerd (max. 50 liter). Zo proberen we het carbidschieten met én voor elkaar zo veilig mogelijk te houden.

Op www.waadhoeke.nl/carbid kunt u zich aanmelden én vindt tips, trucs en regels voor het carbidschieten (de link gaat z.s.m. open).

 

Vreugdevuren

Een vreugdevuur is een traditie die, in het verleden, veelal spontaan (met de nodige voorbereiding) plaatsvond. Ook in Waadhoeke zijn er redelijk wat dorpen die traditiegetrouw een vreugdevuur branden. Enkele dorpen doen dat nog ‘spontaan’. Dat wil zeggen zonder vooraf contact met de gemeente. Spontane vreugdevuren kunnen voor overlast en onveilige situaties zorgen maar zorgen vaak ook voor schade aan de openbare ruimte. Om schade, overlast en onveilige situaties te voorkomen kunnen wij, op uw verzoek, ‘vuurcontainers’ plaatsen. In die container én op de afgesproken plek mag dan schoon hout worden verbrand. Wilt u daar ook gebruik van maken? Neem dan op tijd contact met ons op (de voorraad is beperkt). Voorwaarden voor een vuurcontainer zijn:

  • Het vuur mag geen gevaar opleveren voor de omgeving of een belemmering vormen voor het verkeer.
  • Er wordt alleen gestookt met schoon hout.
  • Er moet continu toezicht zijn door minimaal één volwassen persoon, die nuchter en telefonisch bereikbaar is tijdens de avond/nacht.
  • Deze persoon is ook verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van het vreugdevuur.
  • Na afloop moet u zelf de achtergebleven rommel opruimen.
  • De gemeente brengt en haalt de container.

Vuurcontainer aanvragen? Dat kan via

Vooralsnog zijn vreugdevuren niet per definitie verboden (vorig jaar wel). Het kan wel zo zijn dat ook dit jaar een dergelijke activiteit, met een aanzuigende werking op grote groepen mensen bij elkaar, ook dit jaar wordt ingeperkt. In dat geval zullen wij u ook daarover z.s.m. berichten.

Subsidie(regeling) voor het organiseren van activiteiten

Om bij te dragen aan een veilige en gezellige jaarwisseling stelt is wederom een subsidieregeling beschikbaar. Met die subsidie kunt u in een dorpshuis of op andere centrale plek een activiteit organiseren waar inwoners elkaar kunnen treffen. Deze jaarwisseling gelden er wederom extra maatregelen (dat kan bijvoorbeeld ook zijn een CTB-controle en/of verplichte zitplaatsen). Op de site van de Rijksoverheid.nl vindt u alle geldende coronamaatregelen.

Voor het organiseren van een ‘jaarwisseling’ evenement/-activiteit neemt u contact op met . In de bijlage vindt u ook het aanvraagformulier voor de subsidie (op het aanvraagformulier staat de verzendinformatie).

Wellicht overbodig om te benoemen maar uiteraard gaan de mogelijkheden om iets te kunnen organiseren hand in hand met de coronamaatregelen. In het geval de maatregelen nog strenger worden kan dat betekenen dat uw activiteit niet kan doorgaan.

Documenten:

  • Subsidieregeling jaarwisseling Waadhoeke [FORMULIER]
  • Aanvraagformulier subsidie jaarwisseling Waadhoeke 2021-2022 [FORMULIER]

 

Tot slot

We hopen van harte dat er dit jaar voldoende ruimte blijft voor een mooie en uitbundiger viering van oud & nieuw. Als er onverhoopt toch weer aangescherpte coronamaatregelen worden afgekondigd dan zullen we daar uiteraard over berichten. Houd ook onze gemeentewebsite én de site van de Rijksoverheid goed in de gaten. Op Rijksoverheid.nl vindt u altijd de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.

Voor inhoudelijke vragen rondom een aan te vragen activiteit verwijs ik u graag door naar de vergunningverlener(s); hopelijk kunnen zij u verder helpen.

Voor inhoudelijke vragen rondom activiteiten (en bijbehorende coronamaatregelen) in dorpshuizen verwijs ik u graag door naar uw vaste contactpersoon bij de gemeente.

 

Met vriendelijke groet,Thijs Gerrits
Adviseur openbare orde en veiligheidGemeente Waadhoeke


 

 

[dit artikel delen op]

Wie wij zijn: Het Noordijper Kamerkoor. Een klassiek vierstemmig koor dat vaak a capella zingt. Ons repertoire bestaat uit werken vanaf Renaissance, Barok, Romantiek tot zo nu en dan een eigentijdser uitstap. Het karakter van die werken is zowel lichtvoetig als diepergaand. We zingen zowel geestelijke als wereldse muziek en het plezier in het zingen is op onze repetitieavonden duidelijk merkbaar.

Noordijper1Wij repeteren op de maandagavond in Menaam. Onze dirigent is Martijn van Dongen uit Baard. Een of twee keer per jaar organiseren we een concert . We werken dan regelmatig samen met instrumentalisten.
In September zijn we weer gestart met de repetities en dat wel meteen flinke groei van het ledental. Momenteel kent het koor 29 leden. De zangers zijn afkomstig uit de gemeente Waadhoeke en uit de omliggende gemeentes. In april 2022 geven wij een concert met o a werk van Michael Hayden, Antonio de Cabezon en Edward Elgar.

Bij de tenoren is nog plek voor twee zangers. Ook de bassen zien er graag nog een collega-zanger bij. Als je geïnteresseerd bent kom dan vrijblijvend een avond luisteren of meezingen, je bent welkom.

Voor nadere info kan je contact opnemen met:

Voorzitter Geert Knobbe 06-30840774 of
Sekretaris Alian Akkermans 06-52600369 of
https://www.facebook.com/Noordijperkamerkoor

Foto: Noordijper Kamerkoor


 

 

[dit artikel delen op]

Dorpsbelang Menaam - Hallo dorpsgenoten - Dorpsbelang Menaam heeft vrijwilligers nodig, om maar even gelijk met de deur in huis te vallen. We zitten momenteel met 4 personen in het bestuur (3 personen, waarvan 1 aftredend).

Dorpsbelang zorgt naast de Menaam Yn 't Ljocht ook voor vele andere zaken. Zo hebben we nauw overleg met de woningstichting over de sloop – nieuwbouw en verbouw van de huurwoningen in Menaam. Het is niet zo dat we een stem hebben in het ontwerp maar we worden altijd wel meegenomen in de plannen en de signalen die wij opvangen kunnen we weer doorspelen.

Daarnaast is er contact met de gemeente. Zeker 1 x per jaar zitten we bij de wethouder en de dorpen coördinator. Hier worden zaken besproken die ons ter ore komen. U kunt denken aan buurtoverlast, verkeeroverlast maar ook positieve zaken zoals de nieuwe aanlegsteigers die gekomen zijn bij de Rixt van Doniastrjitte.

Onder Dorpsbelang vallen ook een aantal commissies. Zo is er de websitecommissie. Deze beheert de website www.menaldumdorp.nl. Hierop staan leuke weetjes over Menaam en er is een activiteitenkalender. Dus mocht u als vereniging iets organiseren kunt u dit doorgeven zodat het op de agenda wordt geplaatst. Ook zijn er 2 personen die de facebookpagina beheren. Daar zijn we heel blij mee want anno 2021 kun je hier niet meer zonder.

De redactiecommissie zorgt ervoor dat er 11 keer per jaar een interessant Menaam yn’t Ljocht bij de leden door de bus komt.

Daarnaast is er ook de werkgroep Bosk en Iepen Fjild. Zij hebben het voedselbos aan de Graldasingel en de bezinningstuin bij de kerk gerealiseerd.

We vergaderen ongeveer 1x per 6 weken. Er is 1x per jaar een ledenvergadering welke we vaak houden in Maart.

We zouden het heel fijn vinden als ons bestuur met een stuk of 4 personen wordt versterkt. Kunnen we op u rekenen?!

U kunt contact met ons opnemen via de mail:

Vele handen maken licht werk.

Alvast bedankt!

Janet de Haan, lid
Marga Bouwman, lid
Maaike de Haas, lid (aftredend)
Sjoerd Buren, penningmeester

[dit artikel delen op]