Nieuws Menaam

MENAAM juni 2022 - Geachte bewoner(s) van Menaam, It is noflik wenjen yn Menaam. Daar zult u het vast mee eens zijn.

De afgelopen jaren kreeg Dorpsbelang regelmatig de vraag of er in Menaam nog nieuwbouwplannen worden gerealiseerd. Met name was de vraag dan gericht op starters- of seniorenwoningen. Plaatselijk Belang start daarom op, mede op verzoek van de leden, een onderzoek naar de behoefte van bewoners naar een andere vrijkomende of nieuw te bouwen woning in Menaam.

 

Menaem yn't Ljocht

Juni 202220220521 Woonvisie Menaam 2022def Medium

Door middel van de woonenquête in het midden van dit blad willen we de woonbehoefte van u als inwoner in kaart brengen. In het bijzonder willen wij ook aandacht schenken aan ouderen met specifieke wensen (zorgvoorzieningen) en jongeren die nog een woon carrière te gaan hebben.

Voor de dynamiek en de leefbaarheid van Menaam is het van belang dat er gebouwd wordt aan de toekomst van het dorp. Daarvoor is woningbouwontwikkeling wenselijk. Anderzijds moeten we ook zorgen dat we niet teveel bouwen want dan is er een risico op moeilijke verkoopbaarheid van de bestaande woningen.

De resultaten van deze enquête gebruiken we om de gemeente van input te voorzien bij het opstellen van een aangepaste woonvisie. Hierin wordt onder andere bepaald welke woningbouwruimte Menaam de komende jaren krijgt.

De ingevulde vragenlijst kunt u bij voorkeur vóór 30 juni a.s. in de brievenbus doen op de Greatebuorren 45 in Menaam.

Downloaden PDF formulier:
[Enquêteformulier Woonvisie Menaam]

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens het bestuur van Doarpsbilang Menaam


 

[dit artikel delen op]

WAADHOEKE mei 2022 - De gemeente steunt de kleine en grote cultuur in Waadhoeke. Nadat in 2021 de gemeenteraad extra geld beschikbaar stelde voor de door corona getroffen cultuursector, heeft de raad nu weer besloten om de cultuur in Waadhoeke extra te ondersteunen.

De gemeente richt zich op brede ondersteuning van de amateurkunst en culturele vrijwilligersinstellingen in Waadhoeke. Daarnaast is het na corona nu gelukkig weer mogelijk om te genieten van festivals, muziek, toneel, enz. Ook binnen Waadhoeke zijn er weer veel initiatieven gestart. De gemeente wil dit financieel voor haar inwoners mogelijk maken.

Lees meer op de [website] van de gemeente Waadhoeke.


 

[dit artikel delen op]

WAADHOEKE mei 2022 - De eerste kennismakingen zijn gedaan en ook mijn functie van Cultuur Makker wordt steeds duidelijker. Dat is in proces en tijd een mooie ontwikkeling! Zo heb ik een aantal van jullie onder het genot van een kop koffie of thee gesproken.

Anderen heb ik bij het Cultuurplatform in maart ontmoet. Het Cultuurplatform is een interessante bijeenkomst van verschillende cultuurvelden. We werden hartelijk ontvangen in het prachtige Theatertsjerke Ioannias in Wier, door Simy, Marcel en Iris. Met de Toeterbende - het Jeugdkorps uit Beetgummermolen - werd door dirigent en aanspreekpunt Christina van der Bijl de muzikale toon van de avond gezet. Martinus Visser, beleidsadviseur cultuur van de gemeente Waadhoeke, was gastheer en presentator. Tijdens het Cultuurplatform heb ik mijzelf voorgesteld. Ook werden we geïnformeerd over de WBTR en de vrijwilligersverzekering. Daarnaast kreeg iedereen de gelegenheid om zijn/haar activiteiten te presenteren en hebben we tijdens de pauze aan een tijdlijn onze activiteiten voor het komende jaar opgehangen.

Gezocht: koren- en toneelverenigingen

Om het cultuurveld breed te verbinden en te ontmoeten, kom ik graag in contact met de koren- en toneelverenigingen van Waadhoeke. Laten we kennis maken en elkaar ontmoeten! Ik ben erg nieuwsgierig naar jullie. Wie heeft de gouden tip(s)?

Naar de digitale uitgave nr 2 [LINK]
Naar de digitale uitavee nr 1 [LINK]

[dit artikel delen op]