BOSK EN IEPEN FJILD - MENAAM EEN VOORBEELD VOOR NOARD WEST FRYSLAN

Inleiding:
In Menaam in ’t Ljocht van september 2016 verscheen een artikel van Maria Brukx over een voedselbos in Menaam. Gedreven door het idee de voedselrijkdom in de natuur weer te herstellen zijn in het afgelopen decennium op verscheidene locaties in Nederland initiatieven genomen voor het aanleggen van een voedselbos.

Geïnspireerd door deze ontwikkeling heeft Maria Brukx het initiatief genomen voor de oprichting van een werkgroep.

Werkgroep bestaat uit:

Keizer, Meindert en Ankie Graldasingel 45 0518 – 45 20 15
Lautenbach, Jelmar Bitgummerdyk 24 0518 – 46 26 41
Heijn, Heleen Greftswal 30 0518 – 45 14 28
Brukx, Maria Brukx Fleringastr 1 0518 – 45 25 68

Wie zijn wij?

Betrokken inwoners van Menaam en als werkgroep onderdeel van Dorpsbelang Menaam.

Doelstelling van de werkgroep:
Een verandering in gang zetten in de eigen leefomgeving ( in en rond Menaam) en die te verrijken en te verduurzamen.
Aantrekkelijker maken en uitbreiden ( nieuw aanleggen) openbaar groen in en rond het dorp:

  • Bestaande percelen ( compensatie-) bos, opschonen, herbeplanten en toegankelijk maken.
  • Herzien van het plant-, maai en snoeibeleid.
  • Uitbreiden netwerk wandelpaden in en rond het dorp / verbindingspaden
  • Vergroten van de biodiversiteit van de beplanting
  • Aanplanten vrucht dragende plantensoorten en bomen
  • Herstel van cultuur met oude fruitrassen
  • Ontwikkeling van de fauna bevorderen
  • Duurzaamheid bevorderen o.a. milieuvriendelijke verlichting

Verbeteren / uitbreiden van de recreatiemogelijkheden in Menaam en de directe omgeving:

  • Recreatieve verbinding creëren met recreatiegebied tussen Menaam, Berltsum, Bitgum en Dronrijp
  • Herstel cultuurhistorische paden ( indien bestaand) ontwikkeling van boerenpaden richting Bitgum ( voorbeeld boerenpad Schingen )

Het aanleggen van een voedselbos nabij Menaam, gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en voedselvoorziening.
“ Mienskip” bevorderen van samenwerking met, en inzet van dorpsbewoners, verenigingen, bedrijven en lokaal bestuur, educatieve aspecten

Samenwerking:

Dorpsbelang
Gemeente Waadhoeke
Kerkbestuur
Habion / Nij Statelan
Kooperaasje Doarpenlan: Landschapsbeheer Friesland

PLAN

De Groene Loper Menaam

Onder andere:
Route om de historie van Menaam beter tot zijn recht te laten komen.
Bezinningstuin bij de kerk met stinzenplanten
Herinrichting Orxma State
Aanleg Voedselbos met een pad erdoor
Padenplan

Tekst Maria Brukx

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.