MENAAM oktober 2023 - Uitnodiging.
Beste leden en andere belangstellenden, graag willen we u uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering:

 • Wanneer : 23 november 2023
 • Plaats : Horeca Schatzenburg
 • Tijd : 20:00 uur; inloop vanaf 19:45

We zien u graag op donderdag 23 november. Komt allen!

Met een vriendelijke groet
Het bestuur van Doarpsbilang Menaem
Ilona, Ingrid, Janet, Marga, Sjoerd en Wybren


 

AGENDA ALGEMENE JAARVERGADERING

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2022/2023
 5. Financieel verslag 2022/2023
 6. Verslag kascommissie en benoeming van een nieuw kascommissielid
 7. Verslagen werkgroepen
 8. Pauze
 9. Vervolg verslagen werkgroepen
 10. Bestuursverkiezing (Marga Bouman is aftredend en niet herkiesbaar. Er is 1 nieuw lid.)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Graag deze agenda meenemen naar de vergadering. [PDF PRINTVERSIE]

www.menaldumdorp.nl
Bron: Doarpsbilang Menaem

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.