Voedselbos Menaam - "Bosk en Iepen Fjild"


BOSK EN IEPEN FJILD - MENAAM EEN VOORBEELD VOOR NOARD WEST FRYSLAN

In Menaam in ’t Ljocht van september 2016 verscheen een artikel van Maria Brukx over een voedselbos in Menaam. Gedreven door het idee de voedselrijkdom in de natuur weer te herstellen zijn in het afgelopen decennium op verscheidene locaties in Nederland initiatieven genomen voor het aanleggen van een voedselbos.

[Artikel] meer informatie oprichting, doelstelling en contactpersonen.


 

 

 

MENAAM 12 november 2020 – Door de Corona regels waren het aantal aanwezigen op deze bomenplantdag tot een minimum beperkt. Hierbij een korte video impressie van de planting van de eerste boom door burgemeester Waanders en kinderburgemeester Sijtsma en het planten van bomen door de leerlingen van de Menamer basisscholen.


 


Video Bomenplantag

 

MENAAM 12 november 2020 – Weer een belangrijke moment in het realiseren van het Voedselbos in Menaam. Na een lange periode van voorbereiding en het geschikt maken van het terrein, een nieuwe stap voorwaarts.

De eerste boom is formeel geplant door onze kinderburgemeester Hester Britt Sijtsma samen met burgemeester Marga Waanders van onze gemeente Waadhoeke. Deze jonge Walnoot ging onder belangstelling van 2 persfotografen en een beperkt aantal genodigde de grond in. De Covid-19 regels en daarin opgelegde beperkingen, maakte het onmogelijk om meer belangstellenden te laten komen.

IMG 9699bc SmallBurgemeester Marga Waanders en kinderburgemeester Hester Britt Sijtsma
zetten de Walnootboom samen in de grond. foto: Menaldumdorp

Vrijwilligers

Met de hulp van circa 10 vrijwilligers lag het aankomend bos klaar vol met gelabelde struiken en bomen. Er zijn in totaal zo’n 200 bomen en struiken geplant. Allemaal volgens een uitgebreid uitgewerkt plan met daarin zo’n 30 verschillende soorten bomen, struiken en gewassen. Bedoeling is later het belang en diversiteit zichtbaar te laten worden voor onder andere onderwijsdoeleinden. Kennismaken met vruchtensoorten uit het verleden die in onze eigen omgeving nog nauwelijks voorkomen.

Leerlingen basisscholen

Een kleine groep basisschoolleerlingen van beide Menamer scholen hebben een achttal mooie jonge fruitbomen geplant. Leerlingen in laarzen en sommige in sportschoenen trotseerde de natte en vette klei. Gewapend met scheppen en de hulp van de vrijwilligers, gingen de bomen met veel enthousiasme de grond in. De grond was nat genoeg en met wat voeding erbij stonden de bomen stevig in de Menamer grond. In totaal planten de leerlingen 6 appelbomen en 2 kweepeerbomen, allen voorzien van hun naamplaatje.

2021 Officiële opening

Het resultaat is dat veel beplanting later pas echt zichtbaar moet worden. Het oogsten zal nog de nodige jaren op zich laten wachten. De hoop is dat de beplanting zal aanslaan en dat in mei of juni van het komend jaar (2021) het bos officieel en zonder de Corona beperkingen kan worden geopend. Wie weet zullen een aantal van deze kinderen over 20 jaar of later in het bos komen en nog weten hoe die eerste piepkleine boompjes werden geplant.

Er is deze dag ongelooflijk veel werk verzet, zeker door Ishi en Ben, de mannen die dit plan uitgewerkte en alle bomen hebben uitgezet op de plek waar ze moesten worden geplant.

IMG 9781bc SmallNa even flink te hebben geschept, diep genoeg voor deze appelboom.
foto: menaldumdorp.nl

Uitnodigingen

De werkgroep was erg enthousiast met het uitnodigen van de directe omgeving. Het is belangrijk dat de omgeving kennis draagt van de realisatie, voortgang en doelstelling van het bos. Helaas is de organisatie door Corona regels teruggefloten, waarna de uitnodigingen vervelend genoeg moesten worden geannuleerd.

Groet mede namens de werkgroep Bosk & Iepen Fjild

Ondersteuning - Sponsoring

Een omvangrijk project zoals het Voedselbos in Menaam zou niet mogelijk zijn zonder de ondersteuning van belangrijke organisaties en de overheid. Deze welkome ondersteuning is te danken aan:

1. Gemeente Waadhoeke met een bijdrage uit het Dorpenfonds; (stelt bovendien het terrein ter beschikking)
2. Provincie Friesland met een bijdrage uit het Mienskipfûns;
3. Vereniging Dorpsbelang Menaldum;
4. RABO bank Noordwest Friesland met het Coöperatiefonds;
5. Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland met het Leefbaarheidsfonds.

Henri Visser – redactie Menaldumdorp
Meer lezen:

- Menaldumdorp [LINK]

- Leeuwarder Courant, Maria del Grosso dd 13 november 2020 [LINK]
- Franeker Courant, dd 23 september 2020 [LINK]
- Leeuwarder Courant, Maria del Grosse dd [LINK]
- Friesch Dagblad, Bauke Boersma dd 6 augustus 2020 [LINK]


 

 

MENAAM augustus 2020 – Weer een grote stap voorwaarts voor de werkgroep “Bosk en Iepen Fjild” uit ons dorp. Al vele jaren is de werkgroep bezig met de voorbereiding voor meerdere groene plaatsen in en om Menaam. De voorbereiding bestond in eerste aanleg uit afspraken met grondeigenaren, bestaande regelgeving/toestemmingen en het verkrijgen van de nodige financiën vanuit toegekende subsidies. Initiatiefnemers hier is het bestuur “Bosk en Iepen Fjild” bestaande uit Maria Brukx, Meindert en Ankie Keizer en Jelmar Lautenbach.

De uitgewerkte plannen zijn o.a. voedselbos voor oa. meer biodiversiteit en onderwijs, een bezinningstuin nabij de de kerk en een tuin op de plaats van het afgebroken dienstencentrum. Al met al meer groen in en rondom Menaam maar daarbij nog vele andere belangrijke diversiteit en doelstellingen.

Het plan is om in binnenkort de eerste spade in de grond te zetten voor de aanleg van het voedselbos nabij de Graldasingel in Menaam. Hiervoor is de werkgroep op zoek naar enthousiste vrijwilligers die hun groene steentje willen bijdrage. Zij zijn van harte welke en kunnen zich opgeven bij de werkgroep.

Meer informatie is te vinden op:

[Artikel] Friesch Dagblad: Menaam wordt groen, door “Bosk en Iepen Fjild” door Bauke Boersma
[Artikel] Leeuwarder Courant: 'Bosk en iepen fjild' komt terug in Menaam: 'Die droom wordt nu werkelijkheid' door Maria del Grosso 17 aug 2020
[Contact] met de werkgroep “Bosk en Iepen Fjild” deze website.

IMG 1356bc

Een cheque van € 4000 uit het coöperatie fonds van de Rabobank die op 16 januari is uitgereikt aan de werkgroep Bosk en Iepen Fjild voor het Voedselbos.
Meer informatie Bosk en Iepen Fjild zie [LINK]

Logo boskEIFDB MENAAM / Werkgroep BOSK EN IEPEN FJILD
MENAAM EEN VOORBEELD VOOR NOARD WEST FRYSLAN

Hallo Menamers en andere belangstellenden,

NL Doet aanstaand weekend van 15 en 16 maart. De aankondiging dat er een boom geplant gaat worden met NL doet is uitgesteld vanwege de bouwwerkzaamheden die er nog moeten plaatsvinden bij Orxma State. In Menaem yn ’t Ljocht van februari 2019 op bladzijde 17 en 19 werd aangekondigd dat we een boom wilden planten, om een start te maken met ons project.

Op 25 maart tijdens de Ledenvergadering van Dorpsbelang hopen we u in grote getale te zien zodat we met elkaar de nieuwtjes kunnen uitwisselen.

Agenda 25 maart:
Bij punt 15 van de agenda: Verslag van de Werkgroep Bosk & Iepen Fjild vertellen we u het laatste nieuws. Straks komen er werkdagen in de natuur en we hopen dan op vrijwilligers voor de werkgroep die graag buiten bezig zijn.

Met vriendelijke groeten werkgroep Bosk & Iepen Fjild
Meindert Keizer, Ankie Keizer, Jelmar Lautenbach en Maria Brukx


 

 

 

BOSK EN IEPEN FJILD - MENAAM EEN VOORBEELD VOOR NOARD WEST FRYSLAN

Inleiding:
In Menaam in ’t Ljocht van september 2016 verscheen een artikel van Maria Brukx over een voedselbos in Menaam. Gedreven door het idee de voedselrijkdom in de natuur weer te herstellen zijn in het afgelopen decennium op verscheidene locaties in Nederland initiatieven genomen voor het aanleggen van een voedselbos.

Geïnspireerd door deze ontwikkeling heeft Maria Brukx het initiatief genomen voor de oprichting van een werkgroep.

Werkgroep bestaat uit:

Keizer, Meindert en Ankie Graldasingel 45 0518 – 45 20 15
Lautenbach, Jelmar Bitgummerdyk 24 0518 – 46 26 41
Heijn, Heleen Greftswal 30 0518 – 45 14 28
Brukx, Maria Brukx Fleringastr 1 0518 – 45 25 68

Wie zijn wij?

Betrokken inwoners van Menaam en als werkgroep onderdeel van Dorpsbelang Menaam.

Doelstelling van de werkgroep:
Een verandering in gang zetten in de eigen leefomgeving ( in en rond Menaam) en die te verrijken en te verduurzamen.
Aantrekkelijker maken en uitbreiden ( nieuw aanleggen) openbaar groen in en rond het dorp:

 • Bestaande percelen ( compensatie-) bos, opschonen, herbeplanten en toegankelijk maken.
 • Herzien van het plant-, maai en snoeibeleid.
 • Uitbreiden netwerk wandelpaden in en rond het dorp / verbindingspaden
 • Vergroten van de biodiversiteit van de beplanting
 • Aanplanten vrucht dragende plantensoorten en bomen
 • Herstel van cultuur met oude fruitrassen
 • Ontwikkeling van de fauna bevorderen
 • Duurzaamheid bevorderen o.a. milieuvriendelijke verlichting

Verbeteren / uitbreiden van de recreatiemogelijkheden in Menaam en de directe omgeving:

 • Recreatieve verbinding creëren met recreatiegebied tussen Menaam, Berltsum, Bitgum en Dronrijp
 • Herstel cultuurhistorische paden ( indien bestaand) ontwikkeling van boerenpaden richting Bitgum ( voorbeeld boerenpad Schingen )

Het aanleggen van een voedselbos nabij Menaam, gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en voedselvoorziening.
“ Mienskip” bevorderen van samenwerking met, en inzet van dorpsbewoners, verenigingen, bedrijven en lokaal bestuur, educatieve aspecten

Samenwerking:

Dorpsbelang
Gemeente Waadhoeke
Kerkbestuur
Habion / Nij Statelan
Kooperaasje Doarpenlan: Landschapsbeheer Friesland

PLAN

De Groene Loper Menaam

Onder andere:
Route om de historie van Menaam beter tot zijn recht te laten komen.
Bezinningstuin bij de kerk met stinzenplanten
Herinrichting Orxma State
Aanleg Voedselbos met een pad erdoor
Padenplan

Tekst Maria Brukx

Bosk en Iepen Fjildkader

WERKGROEP -

BOSK EN IEPEN FJILD

Jaarvergadering DoarpsbiIang

Datum: 4 april 2017

Waar: Ny Schatzenburg
Tijd: 20.00 uur inloop 19.45

 

Tijdens de jaarvergadering van Doarpsbilang geven wij een power point presentatie over de plannen van onze werkgroep.

Onderwerpen:

 • Het leefgebied in Menaam aantrekkelijker te maken
 • De beplanting aanpakken - meer biodiversiteit - meer vruchtdragende bomen en struiken
 • Recreatie mogelijkheden en wandelpaden creëren

Kortom te zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst waar we zorg dragen voor de Natuur en Welzijn van de bewoners

Wat willen we bieden aan de Dorpsgemeenschap??
Hoe staat Menaam hier tegenover ??
En hoe worden we er allemaal beter van ??

De Werkgroep: Maria Brukx, Helena Heijn, Gretha Hielkema
Meindert Keizer, Ankie Keizer, Jelmar Lautenbach